Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård beskrivs i fyra perspektiv:

 • individ/patient
 • befolkning
 • medarbetare
 • styrning & ledning.

Individ/patientperspektivet                                         

Ett starkt hälsofrämjande arbete ska nå den enskilde i mötet med hälso- och sjukvården. Vårdmötet stärker hens tillit till den egna förmågan att hantera sjukdom och förbättra hälsa och livskvalitet. Individens resurser tillvaratas genom ökad delaktighet, kunskap och stöd till egenvård. Därmed optimeras vårdens insatser och bättre hälsa uppnås. Vården har en hälsofrämjande ansats, vid såväl förebyggande åtgärd som vid behandling, rehabilitering, uppföljning och egenvård. Vårdmiljön ska stödja det hälsofrämjande mötet.

Exempel

 • Vid samtal om levnadsvanor inleds samtalet med att utforska individens egen motivation till förändring
 • Inför operation finns tydlig rutin att arbeta för rökstopp
 • Vid kronisk sjukdom finns etablerad struktur för utbildning och introduktion till egenvård

Befolkningsperspektivet

Ett hälsofrämjande, befolkningsinriktat arbete kan vara generellt riktat mot befolkningen eller till en specifik grupp av befolkningen med sämre hälsoutveckling. Hälsans bestämningsfaktorer är påverkbara och hälso- och sjukvården kan medverka till att kunskapen sprids och stärks i andra sektorer av samhället.

Folkhälsomyndigheten: Befolkningsinriktat hälsoarbete

En god samverkan mellan hälso- och sjukvårdens olika delar och kommunerna samt förenings- och intresseorganisationer och andra lokala aktörer ökar kunskapen om och effekten av samhällsstrukturer, planering och hälsosamma val. Ett starkt hälsofrämjande, befolkningsinriktat arbete ger goda förutsättningar för hälso- och sjukvården att påverka ojämlikheter i hälsa positivt.

Exempel

 • Hälso- och sjukvården erbjuder befolkningsgrupper med sämre hälsoutveckling olika former av hälsosamtal med syftet att minska insjuknande i folksjukdomar
 • Samverkan utvecklas med lokala aktörer, till exempel med kommuner, för att lättare kunna bidra till en positiv förändring vid exempelvis fysisk inaktivitet genom att anlägga fler cykelvägar, öka tillgången till grönområden i närmiljön samt skapa bullerfria omgivningar
 • Hälso- och sjukvården samverkar med lokal förening eller kyrka för att sprida kunskap om hälsa, hälsoscreening och hälso- och sjukvårdens struktur

Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser ingår i uppdrag för husläkarmottagning med en listad befolkning med högt relativt Care Need Index.

Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser

Tilläggsuppdraget gäller vårdgivare som har en listad befolkning med högt relativt Care Need Index (CNI) och har fler än 5 000 listade patienter.

Medarbetarperspektivet

Medarbetarperspektivet betonar arbetsmiljöns inverkan på vår hälsa liksom hur möjligheten att skapa balans mellan arbete och fritid påverkar vår hälsa. Genom att värna medarbetarens hälsa och välbefinnande stärker landstingets sin position som en attraktiv arbetsgivare med kontinuitet i arbetsgrupper. Medarbetarperspektivet lyfter även betydelsen av medarbetarens egen hälsa och levnadsvanor och hur detta påverkar hur medarbetare i vårdmötet arbetar med beteendeförändring vid ohälsosamma levnadsvanor.

Exempel

 • Frågan om balans arbete – fritid lyfts i medarbetarsamtal
 • Rökfri arbetsplats eller rökfri arbetstid och rökavvänjning finns att tillgå
 • Anlägg cykelparkering under tak

Styr-och ledningsperspektivet

Styr- och ledningsperspektivet betonar en hälsoorientering som strategi för en effektivare vård och lyfter betydelsen av hälsofrämjande och förebyggande insatser för att utveckla en mer effektiv hälso- och sjukvård. Det är viktigt att det hälsofrämjande perspektivet tydligt framgår i avtal, uppdrag och uppföljning och att det är en självklar del i de styrande processerna. Det innebär även att den hälsofrämjande ansatsen tydligt framgår i verksamheternas i handlingsplaner och i praktiskt genomförande. Uppföljning av hälsa och hälsoeffekter behöver utvecklas och det hälsofrämjande perspektivet i ledning och styrning prioriteras.  

Exempel

 • Det hälsofrämjande perspektivet lyfts i vården alla avtal och uppdrag
 • Det hälsofrämjande perspektivet är tydligt i lokala handlingsplaner
 • Hälsofrämjande insatser lyfts i uppföljning
 • Arbetet med ohälsosamma levnadsvanor är systematiskt integrerat i ordinarie hälso- och sjukvårdsutbud
 • En jämlik hälsa och jämlik vård beaktas i konsekvensanalyser

Ytterligare läsning

 • Uppdaterad: 13 november 2020

 • Faktagranskad: 13 september 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Helena Holmgren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen