Till start

Vårdgivarguiden

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att stödja personer i kontakt med hälso- och sjukvården till ökad fysisk aktivitet. FYSS är en förkortning av Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, och är ett kunskapsstöd som används vid ordination av fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet som behandling kan innebära allt från att bota, förhindra återfall, minska progress, lindra symtom och/eller att minska funktionsbegränsningar genom att stärka kondition, styrka och balans. Fysisk aktivitet kan också ordineras i sjukdomspreventivt syfte i enlighet med Regionalt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor och Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Riktlinjerna och vårdprogram vänder sig till offentlig och privat verksamhet.

Filmer om FaR-metoden

Det finns två korta filmer om FaR-metoden. Båda producerade 2020. Den ena filmen riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den går igenom FaR-metodens olika delar och receptblanketterna. Den andra filmen beskriver FaR och vänder sig till patienter, invånare, aktivitetsarrangörer och andra som är intresserade av FaR-metoden.

Du kan välja att se filmen med svensk eller engelsk text genom att klicka på ikonen som ser ut som ett tangentbord.

Den här filmen är syntolkad.

Hälsoläget

Otillräcklig fysisk aktivitet är vanligt bland både vuxna och barn. Att vara otillräckligt fysisk aktiv leder till en ökad risk för ohälsa. Fysisk aktivitet är även en hörnsten i behandlingen av de vanligaste folksjukdomarna. FaR-metoden har vetenskaplig evidens och har använts i större skala i Sverige i mer än 20 år. Ett flertal avhandlingar och publicerade vetenskapliga studier har beskrivit metodens effekt avseende såväl följsamhet till ordinationen samt effekt på hälsovariabler. Det skrivs dock ut färre FaR än förväntat utifrån hälsoläget. Fler personer i kontakt med hälso- och sjukvården skulle vara betjänta av det kvalitativa stöd till ökad fysisk aktivitet som FaR ger. Att förändra ett beteende är ofta svårt, både för personen som behöver bli mer aktiv och för vårdpersonalen som ska ta till sig ett nytt arbetssätt. Men vinsterna är stora med förändringen och arbetet är viktigt att prioritera.

Evidensbaserade råd om fysisk aktivitet

Metoden FaR

FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en evidensbaserad metod som ska användas i sjukdomsprevention och behandling då fysisk aktivitet har effekt utifrån tillgänglig evidens.

Målgruppen för FaR är barn, ungdomar och vuxna som är i kontakt med hälso- och sjukvården, inklusive elevhälsan, LSS-hälsan och hemsjukvården. En person som får ett FaR ska utifrån medicinsk bedömning klara av att vara fysiskt aktiv utanför hälso- och sjukvården. Om en person är i behov av socialt stöd för genomförande av ordinationen bör detta beaktas, för att möjliggöra följsamhet av ordinationen. Region Stockholms riktlinjer för FaR för vuxna uppdaterades i maj 2019.

Forskning visar att metoden fungerar för att stödja personer i kontakt med vården till ökad fysisk aktivitet, och förbättrade hälsovariabler.

Metoden FaR består av fem komponenter

Del 1, 3 och 5 utgör kärnan i behandlingen. Del 2 och 4 kompletterar övriga.

Del 1

Individuellt rådgivande samtal: Ett personcentrerat samtal med kartläggning av
personens förmåga, aktuell fysisk aktivitet och träning, tidigare erfarenheter, egen målsättning samt bedömning av motivationsgrad.

Del 2

Evidensen för fysisk aktivitet i prevention och behandling finns sammanställd i Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS. FYSS kan användas som ett metodstöd då det innehåller dels en allmän del om fysisk aktivitet och rekommendationer för olika åldersgrupper samt en systematisk, detaljerad och evidensgraderad rekommendation om fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd. Genom FYSS får förskrivaren kunskap om vilken form och dos av fysisk aktivitet som har effekt. FYSS finns i bokform, digitalt och som eFYSS.

Del 3

Individanpassad skriftlig ordination, FaR-blankett: En skriftlig ordination med typ av aktivitet och dos (frekvens, duration, intensitet) utifrån personens förmåga och egna målsättning. När, var och hur ordinationen ska genomföras är även centrala delar i samtalet vid ordinationen då detta förbättrar följsamhet.

Del 4

Samverkan med föreningar och friskvårdsaktörer. Stockholms FaR-ledarnätverk, FaRledare.se, är aktivitetsarrangörer som är kvalitetssäkrade av Region Stockholm. Förskrivaren ska ha kännedom om de aktiviteter de själva ordinerar.

Del 5

Uppföljning: FaR ska följas upp, både avseende hälsoutfall och fysisk aktivitetsnivå.
Nytt ställningstagande bör tas till förnyad ordination med målsättning att på sikt uppnå optimal dos.

Ordination av FaR

Genom ett personcentrerat samtal kommer du och personen tillsammans fram till förslag på fysisk aktivitet som kan vara lämplig. Det kan handla om allt från promenader, stavgång, simning och vattengymnastik till styrketräning, gympapass eller trädgårdsarbete.

På receptet skrivs vilken form av aktivitet som rekommenderas utifrån intensitet, frekvens och duration. Det vill säga hur ansträngande, hur ofta och under hur lång tid vid varje tillfälle. Ordinationen utgår från en sammanvägning av det vetenskapliga stödet för behandlingseffekt (FYSS), personens motivation, förutsättningar och förmåga, samt hens egen målsättning. Hur det har gått med ordinationen ska sedan följas upp av den som skrivit receptet, eller av annan inom hälso- och sjukvården.

Ansvar och uppföljning

Medicinskt ansvarig/verksamhetschef vid varje verksamhet ansvarar för att arbete med FaR utförs i enlighet med gällande riktlinjer. Arbetsuppgiften att förskriva FaR kan delegeras till icke legitimerad personal av medicinskt ansvarig/verksamhetschef.

Förskrivarens ansvar

Du som ordinerar FaR ska ha kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsbehandling eller prevention, utifrån aktuell diagnos, riskfaktor eller riskbeteende. Du ska ha kunskap om motiverande samtalsteknik och beteendeförändring. Du ansvarar för att bedömning och ordination av fysisk aktivitet är adekvat i förhållande till personens sjukdomshistoria och aktuella hälsostatus. Personen utför den ordinerade aktiviteten på eget ansvar. Hälso- och sjukvården ansvarar inte för oförutsedda skador som kan uppstå under den fysiska aktiviteten.

FaR ska alltid journalföras

Ordination av FaR skiljer sig inte i fråga om ansvar eller skyldighet att dokumentera och följa upp jämfört med annan specifik rådgivning eller muntlig ordination. FaR ska alltid journalföras och innehålla orsak till FaR, aktuell nivå av fysisk aktivitet, individanpassad ordination och uppföljning inklusive utvärdering. Om blankett för FaR används i journalsystemet Take Care så finns dess uppgifter i blanketten som sparas i systemet. Journalen behöver då endast kompletteras med aktuella KVÅ-koder. 

Uppföljning är en framgångsfaktor

Uppföljning har visat sig vara en framgångsfaktor för att öka patientens fysiska aktivitetsnivå. Att följa upp hur det har gått för personen är viktigt för att bedöma behandlingsresultatet och för att förstå om metoden har fungerat för patienten. Tydliga rutiner/program för arbetet med metoden FaR ska finnas i verksamheten och ansvarig person ska utses. Information om fysisk aktivitet, FaR och FaRledare.se ska finnas tillgängligt för personer som kan vara aktuella för ett FaR.

Nya FaR-blanketter från den 10 november 2020

Nya blanketter för FaR ersätter de gamla. De nya blanketternas utformning stödjer förskrivaren till att använda FaR-metodens olika delar. Blanketten "Ordination fysisk aktivitet" är pilottestad i Region Stockholm och nationellt. Till denna finns en manual för att stödja förskrivaren.

Det finns även en förenklad blankett för ordination "Fysisk aktivitet på recept - förenklad version". Den är framtagen för personer som är betjänta av en lite enklare blankett, till exempel barn och ungdomar, personer med en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning eller vid språkliga hinder. Även den förenklade blanketten finns i journalsystemet Take Care.

Fyll i blanketten tillsammans under samtalet, skriv ut den och ge den direkt till personen.

Aktiviteter och arrangörer - FaRledare.se

Den ordinerade aktiviteten kan genomföras på egen hand eller i grupp. I Stockholms län finns aktivitetsarrangörer, som är ideella föreningar från föreningslivet och idrottsrörelsen eller privata kommersiella aktörer som erbjuder friskvårdstjänster. 

På uppdrag av Region Stockholm ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att samtliga aktivitetsarrangörer som kan ta emot personer med ett FaR, är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum. Samverkan mellan FaR-förskrivare och friskvården ska utvecklas utifrån lokala förutsättningar. Den som hänvisar en patient till en specifik aktivitetsarrangör ska ha kännedom om verksamheten.

Du som förskriver FaR

På FaRledare.se hittar du information om aktiviteter för personer som vill komma igång med fysisk aktivitet. Sökmöjligheterna följer receptet med exempelvis intensitetsnivå och träningsform, men det går också att söka på typ av aktivitet, kön, gravida och geografiskt område. Med utökade sökfunktioner är det enkelt att hitta kvalitetssäkrade aktiviteter för exempelvis vuxna, barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Kostnad och erbjudande

Aktiviteter som ordineras med FaR genomförs utanför hälso- och sjukvården och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet. Alla arrangörer på FaRledare.se har något erbjudande, ibland ett lägre pris eller extra stöd till den som fått ett FaR. Ett alternativ kan också vara att ordinera egen aktivitet som är utan kostnad, till exempel promenader, stavgång och joggning. Det finns även digital kostnadsfri träning som för många kan vara ett bra alternativ.

FaR till barn och ungdomar

Metoden FaR har utvärderats vetenskapligt för vuxna. Flera regioner, däribland Stockholm, arbetar även med FaR till barn och ungdomar i sin ordinarie verksamhet. Alla mottagningar inom hälso- och sjukvården som möter barn och ungdomar kan förskriva FaR. Grunden är även här ett personcentrerat samtal där förskrivaren tillsammans med barnet/ungdomen utformar en plan för ökad fysisk aktivitet för personen. Förskrivaren gör en skriftlig ordination på en FaR-blankett.

Vårdnadshavare bör delta vid ordination

Vid ordination till barn och ungdomar behöver ofta en vårdnadshavare eller närstående vara med i samtalet. Vid ordination till barn 6- 12 år är det viktigt att utgå från familjens förutsättningar. Vid ordination till ungdomar, från ca 13 år och uppåt kan ofta ungdomen ta ett större ansvar i samtalet vilket bedöms beroende på personlig mognad och förutsättningar. Generellt bör en vårdnadshavare eller närstående vara med vid ordinationen eller åtminstone informeras. I de fall detta inte är möjligt bör detta särskilt beaktas vid ordination.

Till hjälp vid förskrivningen finns rekommendationer i FYSS 2021. Ordinationen kan vara en egen aktivitet som barnet/ungdomen kan göra i vardagen eller deltagande i något som en aktivitetsarrangör erbjuder. Som vid all behandling i hälso- och sjukvården är det viktigt med uppföljning för att se om ordinationen fungerar eller behöver ändras.

FYSS

Handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, är en evidensbaserad sammanställning och ett stödverktyg för dig som ska ordinera fysisk aktivitet. FYSS innehåller allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet för olika målgrupper som vuxna, barn och ungdomar, äldre och gravida, samt rekommendationer för 35 olika diagnoser.

FYSS är sammanställd av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA. Allt innehåll i boken FYSS ingår inte i den digitala FYSS-versionen.

FYSS - Informationsbank för förskrivare av fysisk aktivitet på recept:

eFYSS

I verktyget eFYSS har flera av de diagnosspecifika kapitlen förkortats och IT-anpassats, så att det ska gå snabbt och lätt för användaren att hitta information gällande rekommendation om fysisk aktivitet. Tanken är att eFYSS ska kunna användas i den kliniska vardagen, vid själva patientmötet. eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla.

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för arbetet med levnadsvanor

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra ohälsosamma levnadsvanor, bland annat otillräcklig fysisk aktivitet. 

Regionala riktlinjer

Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor

Regionalt vårdprogram 2019 Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Programmet ger dig stöd i arbetet med att hjälpa patienter att ändra sina levnadsvanor. Riktlinjerna avser tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Det ligger ett större fokus än tidigare på vuxna med särskild risk, till exempel på grund av sjukdom eller social sårbarhet, vuxna som ska genomgå en operation, samt gravida. Nytt är också att vårdprogrammet omfattar rekommendationer för barn och unga under 18 år. För vuxna som är otillräckligt fysiskt aktiva rekommenderas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet.

Regionala riktlinjer för FaR

Nationella riktlinjer finns inte för FaR utan de formas regionalt utifrån de lokala förutsättningarna.

Rekommendationer vid FaR till barn och ungdomar

Som stöd och komplement till de riktlinjer för FaR till vuxna som finns idag har Region Stockholm tagit fram rekommendationer om FaR till barn och ungdomar. De baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Du som är legitimerad kan förskriva FaR till barn och ungdomar som inte är aktiva i nivå med rekommendation för fysisk aktivitet, och som utvecklat ohälsa eller som tillhör en riskgrupp för att utveckla ohälsa till följd av en fysiskt inaktiv livsstil. FaR kan också komplettera eller ersätta annan behandling, till exempel läkemedel. Rekommendationer för FaR för barn och ungdomar uppdaterades i maj 2019.

Rekommenderade åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet

Den rekommenderade åtgärden vid otillräcklig fysisk aktivitet är att hälso-och sjukvården erbjuder rådgivande samtal med uppföljning och tillägg av FaR eller aktivitetsmätare. Personer i riskgrupp som är otillräckligt fysiskt aktiva ska prioriteras.

KVÅ-koder

  • DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
  • DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet
  • DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet
  • AW005 Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR). Ny kod från januari 2021.

Om FaR ordineras i samband med ett rådgivande samtal om fysisk aktivitet eller ett kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet sätts både KVÅ-kod för samtalet (DV132 eller DV133) och KVÅ-kod för utfärdande av recept på fysisk aktivitet (DV200).

Stödmaterial

Kan fyllas i på dator och skrivas ut och sparas. Finns även på arabiska.

Går att beställa i tryckt format. Finns även på arabiska.

Pdf som skrivs ut och används i samtalet med patienten.

Pdf som skrivs ut och ges till patienten.

Kan beställas i tryckt format eller skrivas ut och sättas upp på mottagningen. A4.

Kan beställas i tryckt version eller skrivas ut.

Kan skrivas ut och sättas upp på mottagningen. A4.

Pdf som skrivs ut och används i samtalet med patienten.

Pdf som skrivs ut och används i samtalet med patienten.

Folder med råd om bra mat och fysisk aktivitet där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut och minska. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska och som bildtabeller.

Utbildningar

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, står för utbildning, handledning och stöd till verksamheter som vill implementera FaR. Akademisk primärvårdscentrum certifierar även aktivitetsarrangörer och utbildar FaR-ledare.

Kontakt: cecilia.berg@regionstockholm.se

Utbildningarna är kostnadsfria och sker i huvudsak digitalt via Microsoft Teams. Det finns kurser med olika längd, inriktning och målgrupp. 

Lokala utbildningsinsatser eller kurser utifrån verksamhetens behov erbjuds också. Även dessa är kostnadsfria.

Kontakta: cecilia.berg@regionstockholm.se

FaR-utveckling pågår

Projekt Bikeable city

Samverkansprojekt som leds av Trivector AB. FaR kommer användas som en av flera interventioner för att öka vardagsaktivitet, särskilt cykling, i två geografiska områden; Järfälla och Huddinge/Flemingsberg. Projektet pågår under 2022. Enheter inom hälso- och sjukvården som kan vara aktuella för att deltas kontaktas av Akademiskt primärvårdscentrum och erbjuds deltagande.

Kontakt vid frågor: cecilia.berg@regionstockholm.se

Fysisk aktivet som behandling

Ett program som heter Fysisk aktivitet som behandling finns framtaget i Stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Personen får genom programmet stöd till beteendeförändring och kan till exempel rapportera in uppgifter som antal steg eller genomförd fysisk aktivitet. Behandlaren och personen kan kommunicera digitalt med varandra i programmet.

Kontakt: cecilia.berg@regionstockholm.se

Läs mer

  • Uppdaterad: 17 november 2022

  • Faktagranskad: 5 februari 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen