Till start

Vårdgivarguiden

FYSS 2017

Handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, är en evidensbaserad handbok och ett stödverktyg för dig som ska ordinera fysisk aktivitet. Handboken innehåller allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet för olika målgrupper som vuxna, barn och ungdomar, äldre och gravida, samt rekommendationer för 33 olika diagnoser.

FYSS är sammanställd av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA. Allt innehåll i handboken FYSS ingår inte i den digitala FYSS-versionen.

eFYSS

I verktyget eFYSS har flera av de diagnosspecifika kapitlen förkortats och IT-anpassats, så att det ska gå snabbt och lätt för användaren att hitta information gällande rekommendation om fysisk aktivitet. Tanken är att eFYSS ska kunna användas i den kliniska vardagen, vid själva patientmötet. eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla.

Socialstyrelsens riktlinjer för arbetet med levnadsvanor

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Rekommendationerna i riktlinjerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra bland annat otillräcklig fysisk aktivitet.

Det ligger ett större fokus än tidigare på vuxna med särskild risk, till exempel på grund av sjukdom eller social sårbarhet, vuxna som ska genomgå en operation, samt gravida. Nytt är också att riktlinjerna omfattar rekommendationer för barn och unga under 18 år. För vuxna som är otillräckligt fysiskt aktiva rekommenderas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet.

Metoden FaR

FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en evidensbaserad metod som ska användas i sjukdomsprevention och behandling då det visar sig att fysisk aktivitet har effekt utifrån tillgänglig evidens.

Målgruppen för FaR är personer som är i kontakt med hälso- och sjukvården, inklusive elevhälsan, LSS-hälsan och hemsjukvården. En person som får ett FaR ska utifrån medicinsk bedömning klara av att vara fysiskt aktiv utanför hälso- och sjukvården. Om en person är i behov av socialt stöd för genomförande av ordinationen bör du beakta detta, för att möjliggöra följsamhet av ordinationen. Region Stockholms riktlinjer för FaR för vuxna uppdaterades i maj 2019.

Forskning visar att metoden fungerar för att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet, och att den är hälsoekonomiskt lönsam.

Metoden FaR består av fem komponenter

Del 1, 3 och 5 utgör kärnan i behandlingen. Del 2 och 4 kompletterar övriga.

Del 1
Individuellt rådgivande samtal: Ett personcentrerat samtal med kartläggning av
personens förmåga, aktuell fysisk aktivitet och träning samt bedömning av
motivationsgrad.

Del 2
Metodstödet Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS: Metodstödet innehåller en allmän del för ordination vid otillräcklig fysisk aktivitet och en systematisk, detaljerad och evidensgraderad rekommendation om fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd. Metodstödet finns i bokform, digitalt och som eFYSS

Del 3
Individanpassad skriftlig ordination, FaR-blankett: En skriftlig ordination med typ av aktivitet och dos (frekvens, duration, intensitet) utifrån personens förmåga och egna målsättning. När, var och hur ordinationen ska genomföras bör identifieras, exempelvis på egen hand eller med stöd av någon aktivitetsarrangör, då detta förbättrar följsamhet.

Del 4
Samverkan med föreningar och friskvårdsaktörer. Stockholms FaR-ledarnätverk, FaRledare.se, är aktivitetsarrangörer som kvalitetssäkrade av Region Stockholm. Förskrivaren ska ha kännedom om de aktiviteter de själva ordinerar.

Del 5
Uppföljning: FaR ska följas upp, både avseende hälsoutfall och fysisk aktivitetsnivå.
Nytt ställningstagande bör tas till förnyad ordination med målsättning att på sikt uppnå optimal dos.

Ordination av FaR

Genom ett personcentrerat samtal kommer du och patienten tillsammans fram till förslag på träning som kan vara lämplig. Det kan handla om allt från promenader, stavgång, simning och vattengymnastik till styrketräning, gympapass eller trädgårdsarbete.

På receptet skrivs vilken typ av aktivitet som rekommenderas utifrån intensitet, frekvens och duration. Det vill säga hur ansträngande, hur ofta och under hur lång tid vid varje tillfälle. Ordinationen utgår från en sammanvägning av det vetenskapliga stödet för behandlingseffekt, patientens motivation, förutsättningar och förmåga, samt personens egen målsättning. Hur det har gått med ordinationen ska sedan följas upp av den som skrivit receptet, eller av annan inom hälso- och sjukvården. För personer som kräver en mer strukturerad träning rekommenderas i stället kontakt med exempelvis fysioterapeut.

Ansvar och uppföljning

Medicinskt ansvarig/verksamhetschef vid varje verksamhet ansvarar för att arbete med FaR utförs i enlighet med gällande riktlinjer. Arbetsuppgiften att förskriva FaR kan delegeras till olegitimerad personal av medicinskt ansvarig/verksamhetschef.

Ordination av FaR skiljer sig inte i fråga om ansvar eller skyldighet att dokumentera och följa upp jämfört med annan rådgivning eller muntlig ordination. FaR ska alltid journalföras och innehålla orsak till FaR, aktuell nivå av fysisk aktivitet, individanpassad ordination och uppföljning inklusive utvärdering.

Du som ordinerar FaR ska ha kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsbehandling eller prevention, utifrån aktuell diagnos eller riskfaktor. Du ska ha kunskap om motiverande samtalsteknik och beteendeförändring. Du ansvarar för att bedömning och ordination av fysisk aktivitet är adekvat i förhållande till patientens sjukdomshistoria och aktuella hälsostatus. Patienten utför den ordinerade aktiviteten på eget ansvar. Hälso- och sjukvården ansvarar inte för oförutsedda skador som kan uppstå under den fysiska aktiviteten.

Uppföljning har visat sig vara en framgångsfaktor för att öka patientens fysiska aktivitetsnivå. Att följa upp hur det har gått för personen är viktigt för att bedöma behandlingsresultatet och för att förstå om metoden har fungerat för patienten. Tydliga rutiner/program för arbetet med metoden FaR ska finnas i verksamheten och ansvarig person ska utses. Information om fysisk aktivitet, FaR och FaRledare.se ska finnas tillgängligt för personer som kan vara aktuella för ett FaR.

FaR-blankett för ordination

I flera journalsystem finns en blankett för att ordinera ett FaR. Fyll i blanketten tillsammans med patienten. Skriv ut blanketten till patienten och journalför ordinationen. En ny digital receptblankett för FaR kommer presenteras för pilottestning.

KVÅ-koder

DV132 Rådgivande samtal, alternativt DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet, ska användas för det personcentrerade samtalet och vid uppföljning. DV200 används för Utfärdande av recept på fysisk aktivitet.

Aktiviteter och arrangörer - FaRledare.se

Den ordinerade aktiviteten kan genomföras på egen hand eller i grupp. I Stockholms län finns aktivitetsarrangörer, som är ideella föreningar från föreningslivet och idrottsrörelsen eller privata kommersiella aktörer som erbjuder friskvårdstjänster. 

På uppdrag av Region Stockholm ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att samtliga aktivitetsarrangörer som kan ta emot personer med ett FaR, är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum. Samverkan mellan FaR-förskrivare och friskvården ska utvecklas utifrån lokala förutsättningar. Den som hänvisar en patient till en specifik aktivitetsarrangör ska ha kännedom om verksamheten.

Du som förskriver FaR

På FaRledare.se hittar du information om aktiviteter för personer som vill komma igång med fysisk aktivitet. Sökmöjligheterna följer receptet med exempelvis intensitetsnivå och träningsform, men det går också att söka på typ av aktivitet, kön, gravida och geografiskt område. Med utökade sökfunktioner är det enkelt att hitta kvalitetssäkrade aktiviteter för exempelvis vuxna, barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Kostnad och erbjudande

Aktiviteter som ordineras med FaR genomförs utanför hälso- och sjukvården och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet. Alla arrangörer på FaRledare.se har något erbjudande, ibland ett lägre pris eller extra stöd till den som fått ett FaR. Ett alternativ kan också vara att ordinera egen aktivitet som är utan kostnad, till exempel promenader, stavgång och joggning.

Film om metoden FaR

Filmen riktar sig till dig som är vårdgivare. I filmen berättar både FaR-experter, forskare och en patient om vilken nytta FaR kan göra och vilka förutsättningar som gäller.

FaR till barn och ungdomar

Metoden FaR har utvärderats vetenskapligt för vuxna patienter. Ett fåtal regioner arbetar med FaR till barn och ungdomar i sin ordinarie verksamhet. I Stockholms län utvecklas och testas FaR-metoden för barn och ungdomar. Grunden är att förskrivaren sätter barnet/ungdomen i centrum genom en öppen dialog, till exempel motiverande samtal. Förskrivaren gör en skriftlig ordination på en blankett som också är en överenskommelse. En vårdnadshavare bör vara med vid ordinationen eller åtminstone informeras.

Till hjälp vid förskrivningen finns rekommendationer i FYSS 2017. Ordinationen kan vara en egen aktivitet som barnet/ungdomen lätt kan göra i vardagen eller deltagande i något som en aktivitetsarrangör erbjuder. Som vid all behandling i hälso- och sjukvården är det viktigt med uppföljning för att se om ordinationen fungerar eller behöver ändras.

Rekommendationer vid FaR till barn och ungdomar

Som stöd och komplement till de riktlinjer för FaR till vuxna som finns idag har Region Stockholm tagit fram rekommendationer om FaR till barn och ungdomar. De baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Du som är legitimerad kan förskriva FaR till barn och ungdomar som inte är aktiva i nivå med grundläggande rekommendationer för fysisk aktivitet, och som utvecklat ohälsa eller som tillhör en riskgrupp för att utveckla ohälsa till följd av en fysiskt inaktiv livsstil. FaR kan också komplettera eller ersätta annan behandling, till exempel läkemedel. Rekommendationer för FaR för barn och ungdomar uppaterades i maj 2019.

Stöd till förskrivare

Samlingsblad: FaR-material som finns att beställa eller ladda ner

Samlingsbladet ger en översikt över stödmaterial som finns för ditt arbete med fysisk aktivitet och FaR.

Fysisk aktivitet som medicin - affisch

Affischen kan laddas ned eller beställas från Medicarrier.

Du som arbetar med FaR i Stockholms län får gärna använda FaR-loggorna. Du kan till exempel lägga in loggan på en inbjudan eller PowerPoint-presentation. Det finns två typer av FaR-logga och en för FaR-barn. Du beställer loggorna genom att skicka ett mejl till:

halsoframjande.hsf@sll.se

Patientinformation

Vuxna

FaR-dagbok för vuxna, ifyllningsbar pdf

Kan även skrivas ut och sparas.

FaR-dagbok för vuxna

Går att beställa i tryckt format.

Bra mat och rörelse - folder

Folder med råd om bra mat och fysisk aktivitet där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut och minska. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska och som bildtabeller.

Barn och ungdomar

Här finns stödmaterial som du kan använda i ditt arbete med barn och ungdomar. Barns och ungdomars levnadsvanor påverkas i stor utsträckning av familjens vanor. Arbetet med FaR bör därför vara familjecentrerat.

För barn 6–12 år

FaR Dagbok upplevelseskalan

Upplevelseskalan används för yngre barn som ännu inte kan läsa. För utskrift: välj dubbelsidig utskrift och "vänd längs kortsidan".

För ungdomar 13–18 år

FaR-dagbok Borgskalan

Borgskalan används för äldre barn som kan läsa. För utskrift: välj dubbelsidig utskrift och "vänd längs kortsidan".

Utbildningar

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, utbildar kostnadsfritt om metoden FaR i Stockholms län. APC erbjuder också skräddarsydd utbildning för olika verksamheter. APC arrangerar även nätverksträffar om metoden FaR som t.ex. FaRs Dag, för FaR-samordnare vars roll är att vara en länk mellan APC och de som på den egna enheten skriver ut FaR, för de som använder metoden FaR till barn och ungdomar, samt för FaR-ledare. För att hitta bland kurserna kan du använda sökfunktionen och skriva in "Levnadsvanor".

Kunskapsteam FaR

På APC finns ett interprofessionellt kunskapsteam som är specialister på
• metoden FaR – fysisk aktivitet på recept, utifrån evidens
• att certifiera aktivitetsarrangörer och driva webbplatsen FaRledare.se
Kunskapsteamet stödjer dig som arbetar med barn och vuxna, såväl inom hälso- och sjukvården som elevhälsa och friskvård i Stockholms län. Kunskapsteamet arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att bidra till att personer som behöver fysisk aktivitet som del i sin behandling ordineras FaR, och uppmärksamma riskgrupper.

Läs mer

FaR är den framkomliga vägen

Cecilia Berg, vårdutvecklare och Ingbritt Ekman Projektledare Stockholms FaR-ledarnätverk skriver om Fysisk aktivitet på recept (FaR) och deras arbetet med att ge stöd till vårdpersonal och till patienter.

Övervikt och fetma

Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ. Gäller 2016-2020.

FaR-utveckling pågår

Tre hälsopedagoger är anställda och kommer vara placerade som FaR-coacher i Södertälje respektive Rinkeby/Kista/Akalla/Husby. APC erbjuder alla vårdgivare (region och kommun) i dessa områden särskilt förmånliga villkor för användning av metoden FaR vid psykisk ohälsa. Är du intresserad hör av dig till

eva.flygare-wallen@sll.se

Utveckling pågår inom Stöd och behandlingsplattformen (SoB) med att ta fram en modul där du kommer kunna stötta din patient till att komma igång med fysisk aktivitet och kanske ett ordinerat FaR. Patienten kan få stöd till beteendeförändring och kommer kunna rapportera in uppgifter så som antal steg/genomförda träningspass etc. Du kommer digitalt kunna kommunicera med din patient. Pilottestning sker våren 2019. Vill du pröva? Kontakta

cecilia.berg@sll.se