Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hjälpmedelsguiden är Region Stockholms regelverk för hjälpmedelsförskrivning. Som förskrivare och/eller vårdgivare hittar du information om hur förskrivningsprocessen fungerar, hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka förskrivningskriterier som gäller.

Begreppsförklaringar

Vanligt förekommande begrepp i Hjälpmedelsguiden

Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning ligger till grund

Hjälpmedelsguiden baseras på Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning och är en beskrivning av vilka behov som Region Stockholm ska tillgodose utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Region Stockholm tillhandahåller hjälpmedel för dagliga livets aktiviteter i hemmet och närmiljön samt för vård och behandling. Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning reviderades 2018.

Hjälpmedelsguiden konkretiserar Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning och består av behovstrappor för Dagliga livets aktiviteter, Förflyttning, Kommunikation samt Vård och behandling.

Hjälpmedel är en integrerad del i habilitering, rehabilitering eller i vård och omsorg och vid all förskrivning av hjälpmedel görs en individuell behovsanalys.

Hjälpmedel är avsedda att kompensera funktionsnedsättning samt att förbättra, utveckla och/eller vidmakthålla funktion och förmåga.

Lagar och förordningar

Länkar till gällande regelverk inom hjälpmedelsområdet

ICF erbjuder struktur och ett standardiserat språk

Till grund ligger också International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Målet med klassifikationen är att erbjuda struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa.

ISO-klassificering

ISO 9999 är en internationell klassificering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Klassificeringen består av tre hierarkiska nivåer: Huvudgrupp, grupp och undergrupp. Varje huvudgrupp, grupp eller undergrupp består av en kod och en rubrik.

  • 09 - Hjälpmedel för personlig vård och skydd
  • 09 12 - Hjälpmedel vid toalettbesök
  • 09 12 03 - Flyttbara toalettstolar

Det är tillverkaren som ISO-klassificerar produkten med produktens syfte som utgångspunkt.

Samtliga hjälpmedel som förskrivs inom Region Stockholm är ISO-klassificerade.

  • Uppdaterad: 9 januari 2020

  • Faktagranskad: 8 januari 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen