Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Handlingsprogrammet ska tillämpas av alla vårdgivare inom Stockholms län.

Hela handlingsprogrammet

Stöd för handläggningen av patienter med misstänkt/verifierad smittsam virusorsakad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.

Vård av patient

Vad du som vårdpersonal måste tänka på vid misstänkta eller konstaterade fall.

Anamnesen är av största vikt när en patient insjuknar med diarré och/eller kräkning så att åtgärder omgående kan vidtas för att förhindra spridning.

Snabb upptäckt, rapportering av symtom och snabbt insatta åtgärder som till exempel kohortvård är avgörande för att förhindra eller begränsa ett utbrott.

Schematiska bilder av kohortvård inom slutenvård och SÄBO.

Rengöring, desinfektion, tvätt och avfall

Ytor kontamineras kraftigt med smittämnen vid calicivirusinfektion. Det är därför viktigt att öka frekvensen av städning, rengöring och desinfektion på enheten.

Dokumentation av utbrott

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Informationsmaterial

Affisch i A4-format att användas på vårdenhet där smitta förekommer.

Praktiska frågor

Kontakta gärna enheten för Vårdhygien Stockholms län för att få ytterligare råd anpassade till er enhet.

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

Ändringslogg

Version 1

2018-01-01: Handlingsprogrammet börjar gälla.

  • Uppdaterad: 25 april 2019

  • Faktagranskad: 25 april 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm