Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Stelkramp (tetanus) orsakas av toxiner (gift) från bakterien Clostridium tetani) som finns i jord och gödsel. Toxinerna påverkar nervsystemet. Även vid små och obetydliga sår finns risk för stelkramp. Vid djur- och människobett är risken näst intill obefintlig men tillfället tas i akt för optimering av skyddet. Beroende på vaccinationsstatus och sårskadans allvarlighetsgrad ska ställningstagande göras till eventuellt behov av specifikt immunglobulin mot tetanus, vaccination och antibiotika. Observera att alla ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade barn samt barn under ett år med sårskador ska remitteras för akut specialistbedömning på barnakutsjukhus. Även vuxna med sårskador kan vara ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade och behöver då specialistbedömning.

Tidigare rekommendationer har utgått från monovalent stelkrampsvaccin, nu rekommenderas istället kombinationsvaccin för barn och vuxna. Tillgången på monovalent vaccin är osäker.

 

Stelkrampsprofylax vid sårskada

Schema för stelkrampsprofylax till barn som är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade.

Schema för stelkrampsprofylax till vuxna som är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade.

Kombinationsvaccin för grundvaccination, barn

Alla ovaccinerade barn över 6 veckors ålder skall påbörja vaccination med fulldosvaccin, i första hand det upphandlade sexvalenta vaccinet Hexyon. Det fyrvalenta fulldosvaccinet Tetravac (upphandlat) kan också användas.

Kombinationsvaccin för grundvaccination, vuxna

För helt ovaccinerade personer rekommenderas i Region Stockholm Tetravac (upphandlat), vilket är ett fulldosvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Att vaccinera vuxna med detta vaccin är så kallad "off label vaccination" eftersom det inte är godkänt för personer över 12 års ålder. Att godkännande saknas beror endast på brist på data, inte på att vaccinet inte fungerar för personer äldre än 12 år. Vid sådan "off label vaccination" behövs läkarordination.

Kombinationsvaccin för bosterdos, barn och vuxna

För barn som tidigare fått fyra doser stelkrampsvaccin, samt för vuxna som tidigare fått tre doser stelkrampsvaccin (se rekommendationer för barn respektive vuxna ovan) ges en boosterdos med lägre halt antigen. Boostervaccinet är kombinerat med påfyllnadsskydd mot difteri och med fördel även kikhosta. De upphandlade boostervaccinen är diTeBooster (stelkramp, difteri) och Triaxis (stelkramp, difteri, kikhosta).

Immunoglobulin

Specifikt immunoglobulin Tetagam (på licens) finns på de flesta av de stora akutsjukhusens akutmottagningar men kan också rekvireras direkt från Apoex, som har dygnet runt-service (kostnad cirka 4 000 kr + transport). Tillgång kan variera, till exempel kan olika varunummer gälla vid olika tillfällen. Observera eventuella skillnader i innehåll.

Kontakta Apoex för licensansökan om kliniken inte redan har det. Vilket varunummer som gäller kan variera.

Immunglobulin ska finnas alternativt kan rekvireras på alla de stora akutsjukhusen.

Fördjupning

Smittskydd Stockholms information om stelkramp (tetanus).

Vaccinationsrekommendationer genom livet – skydd mot stelkramp, difteri, polio, mässling, påssjuka och röda hund.

  • Uppdaterad: 29 januari 2024

  • Faktagranskad: 29 januari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen