Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Stelkramp (tetanus) orsakas av en bakterie (Clostridium tetani) som finns i jord och gödsel. Risken för tetanus finns även vid små och obetydliga sår. Vid djur- och människobett är risken för stelkramp näst intill obefintlig men tillfället tas i akt för optimering av skyddet. Beroende på vaccinationsstatus och sårskadans allvarlighetsgrad ska ställningstagande göras till specifikt immunglobulin mot tetanus, vaccination och antibiotika. Observera att alla ovaccinerade, ofullständigt vaccinerade barn samt barn under ett år med sårskador ska remitteras för akut specialistbedömning på barnakutsjukhus. Även vuxna med sårskador kan vara ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade och behöva specialistbedömning. 

Tidigare rekommendationer har utgått från monovalent stelkrampsvaccin, nu rekommenderas istället kombinationsvaccin för barn och vuxna. Tillgången på monovalent vaccin är dessutom osäker.

Stelkrampsprofylax

Schema för stelkrampsprofylax till barn som är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade.

Schema för stelkrampsprofylax till vuxna som är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade.

Kombinationsvaccin för grundvaccination, barn

Alla ovaccinerade barn över 6 veckors ålder skall påbörja vaccination med fulldosvaccin, i första hand det upphandlade sexvalenta vaccinet Hexyon. Det fyrvalenta fulldosvaccinet Tetravac (upphandlat) kan också användas.

Kombinationsvaccin för grundvaccination, vuxna

För helt ovaccinerade personer rekommenderas i Region Stockholm Tetravac (upphandlat), vilket är ett grundvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Att vaccinera vuxna med detta vaccin är så kallad "off label vaccination" eftersom det inte är godkänt för personer över 12 års ålder. Att godkännande saknas beror endast på att data saknas, inte att vaccinet på något sätt skulle vara farligt. Vid sådan "off label vaccination" behövs därför läkarordination.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan även boostervaccin mot difteri användas för grundvaccination, men Region Stockholms expertråd för vaccinationer rekommenderar fulldosvaccin i form av kombinationsvaccin.

Kombinationsvaccin för bosterdos, barn och vuxna

För barn som tidigare fått fyra doser stelkrampsvaccin, samt för vuxna som tidigare fått tre doser stelkrampsvaccin (se rekommendationer för barn respektive vuxna nedan) ges en boosterdos med mindre antigeninnehåll. Boostervaccinet är kombinerat med påfyllnadsdoser av difteri och kikhosteskydd. Det upphandlade boostervaccinet i länet är diTekiBooster. som då ska användas.

Immunoglobulin

Specifikt immunoglobulin Tetagam (på licens) finns på de flesta av de stora akutsjukhusens akutmottagningar men kan också rekvireras direkt från Apoex, som har dygnet runt-service (kostnad cirka 4 000 kr + transport). Tillgång kan variera, till exempel kan olika varunummer gälla vid olika tillfällen. Observera eventuella skillnader i innehåll.

Kontakta Apoex för licensansökan om kliniken inte redan har det. Vilket varunummer som gäller kan variera.

Immunglobulin ska finnas alternativt kan rekvireras på alla de stora akutsjukhusen.

Information om monovalent vaccin

Om ett barn, föräldrar eller en vuxen istället för kombinationsvaccin starkt önskar att barnet vaccineras med monovalent vaccin kan det finnas tillgång till sådant men inte säkert. Tetanusvaccin SSI som tidigare använts som monovalent tetanusvaccin har utgått. Ersättningspreparat (på licens) kan variera, till exempel olika varunummer som gäller vid olika tillfällen. Observera eventuella skillnader i innehåll. Kontakta Apoex för licensansökan om kliniken inte redan har det. Tetravac, fulldos vaccin, kan vara ett alternativ för vissa som ej önskar sex-valent vaccin.

Fördjupning

Smittskydd Stockholms information om stelkramp (tetanus).

  • Uppdaterad: 14 juni 2022

  • Faktagranskad: 14 juni 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen