Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Ej smittspårningspliktig
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

PM och anvisningar

Mer om stelkramp

Svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund och stelkramp, samt för flickor även vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Kontakt

Karin Persson | Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson | Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Ivonne Camaroni | Biträdande smittskyddsläkare

Veronica Woxén | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Externa länkar