Till start

Vårdgivarguiden

Infektionen orsakar varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta från person med symtom, men kan också ske från personer utan symtom.

Från 15 mars 2023 är covid-19 inte längre smittspårningspliktig.

I utbrottssituationer inom vård- och omsorgsmiljöer kan smittspårning i enstaka fall bli aktuell. Kontakta då Smittskydd Stockholm och/eller Vårdhygien Stockholm.

Vid nytillkomna symtom förenliga med covid-19 är det viktigt att stanna hemma från arbetet tills man känner sig frisk. Enstaka lätta symtom från luftvägarna kan finnas kvar även efter tillfrisknandet. Vid feber rekommenderas minst ett dygns feberfrihet innan återgång till arbete.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge information. Se "Handläggning av nyupptäckt fall", nedan.

Provtagning

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Samlingssida med information och aktuella rutiner som gäller för provtagning av covid-19 i Region Stockholm.

Handläggning av nyupptäckt fall

Information om hur du som behandlande läkare handlägger ett nyupptäckt fall av covid-19.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Finns på flera språk. Översättningar grundas på föregående version från 2022-04-01.

Smittskyddsblad för läkare om covid-19.

Riktlinjer för SÄBO, hemtjänst, dagverksamhet samt LSS- och socialpsykiatriska boenden

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Vårdhygieniska rutiner för vård och omsorg

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Uppdaterad 21 april 2023.

Source control

Rekommendation för source control i Region Stockholm, gäller från och med 8 februari 2023.

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Besök i hälso- och sjukvården

Det är ytterst varje vårdgivarens ansvar att besluta vilken nivå av rekommendationer vid besök som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. I dokumentet finns besöksrekommendationer som enbart ska tolkas som en regional vägledning. Uppdaterad den 8 februari 2023.

Informationsmaterial för sjukvården

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Kommunikationsmaterial att använda på webbplats, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande covid-19.

Informationsblad till polikliniska patienter

Vårdgivare kan använda detta informationsblad att ge till polikliniska patienter som provtagits för covid-19. Patienten bör få muntlig info om när och hur hen kommer att få sitt provsvar (alla som provtas måste få sitt provsvar). Vårdgivare kan även skicka med patientsmittskyddsbladet men måste förklara att detta bara gäller om provet visar sig vara positivt.

Patienter som är positiva för covid-19 ska alltid kontaktas och handläggas på vanligt sätt, dvs få information och råd . Se 'Handläggning av nyupptäckt fall' ovan.

Informationsbladet kan användas av vårdgivare för att ge till polikliniska patienter vid provtagning.

Förskolor och skolor

Vad behöver du som skolledare eller du som arbetar inom elevhälsan tänka på gällande covid-19?

Statistik

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Vaccination

Samlad information för vaccinatörer om vaccination mot covid-19.

Länkar till epidemiologisk information

Publicerade nyheter

Kontakt

1177

Privatpersoner som misstänker att de blivit sjuka i covid-19 och behöver rådgivning kan kontakta 1177.

Webbadress: 1177.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.

  • Uppdaterad: 15 mars 2023

  • Faktagranskad: 15 mars 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen