Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tidig upptäckt av kikhosta är viktigt för att i god tid kunna skydda den mest utsatta gruppen, ovaccinerade spädbarn. Framför allt spädbarn yngre än sex månader har störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

I Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 2016 finns följande huvudbudskap:

  • Vara uppmärksam på diagnosen hos spädbarn, höggravida kvinnor samt individer i alla åldrar som har nära kontakt med spädbarn.
  • Tidig diagnostik och behandling.
  • Vaccination i tid för de allra minsta.

Informera nyblivna föräldrar om risken att smittas av kikhosta. Därför bör spädbarn skyddas genom att undvika kontakt med personer som har långvarig hosta. Spädbarn smittas oftast av personer i barnets närmaste omgivning, som inte är medvetna om att de har kikhosta.

Riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård.

Uppmärksamma symtom

Var uppmärksam på långvarig hosta hos de personer som vistas nära spädbarn. Tänk på att sjukdomen inte alltid behöver ge de typiska kikningarna utan symtombilden kan hos ungdomar och vuxna domineras av enbart långvarig hosta. Vuxna och vaccinerade barn får ofta lindrig sjukdom men kan ändå vara smittsamma. Hos spädbarn kan kikhosta ge symtom som matningssvårigheter, andfåddhet, hosta och eventuellt snuva. I sällsynta fall kan spädbarnet få andningsuppehåll. Kikhosta är mycket smittsamt.

Erbjud provtagning

Var frikostig med provtagning av spädbarn och personer som vistas nära barnet som har symtom på långvarig hosta även om kikningar inte förekommer. Diagnostik görs med PCR-teknik (påvisning av bakteriens DNA i nasopharynx). Patienten är PCR-positiv minst tre veckor efter insjuknandet. Notera att fall förekommer även bland de som är grundvaccinerade (erhållit tre doser vaccin), då vaccin skyddar mot svår sjukdom och inte mot smittan. Se smittskyddsblad med läkarinformation nedan.

Behandla med antibiotika för att undvika allvarlig sjukdom hos spädbarn

Barn under sex månader bör få förebyggande behandling redan vid misstanke om att de kan ha utsatts för smitta. Antibiotikum kan även vara aktuellt för andra grupper. Se smittskyddsblad med läkarinformation nedan.

Erbjud vaccin i tid

De första vaccindoserna ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder.. Det är viktigt att inte fördröja tidpunkten för första dosen vaccin som med fördel kan erbjudas från 2,5 månads ålder på BVC. Därefter ingår påfyllnadsdoser vid 5 års ålder och i årskurs 8-9.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan den 15 augusti 2022 vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16. Syftet är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom i kikhosta. För att skyddet skall överföras till barnet bör vaccinationen ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum, men gärna tidigare för att vaccinationen ska hinna ge skydd om barnet föds för tidigt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om kikhosta.

  • Uppdaterad: 6 september 2023

  • Faktagranskad: 6 september 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen