Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Omedelbar handläggning när det gäller spädbarn eller risk för spridning till spädbarn. Ge patienten information om kikhosta, inklusive smittvägar. Antibiotika kan ges i tidigt stadium för att lindra sjukdom, till vissa grupper (bland annat sen graviditet) eller för att minska smittspridning till eventuella spädbarn i familjen. Se smittskyddsblad samt regionalt handlingsprogram nedan.

 2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.

 3. Smittspårning: Viktigt att fråga om kontakt med spädbarn eller gravida. Tänk på gemensamma mötesplatser till exempel vid hämtning på förskola eller liknande. Spädbarn (<6 månader) som kan ha varit exponerade skall erbjudas profylax. Frikostig provtagning på patienter med symtom. Vaccinationsstatus?

 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange insjukningsdatum och vaccinationsstatus.

 5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om kikhosta.

Smittskyddsblad för patienter om kikhosta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Riktlinjer för vårdgivare i Region Stockholm vid bekräftad kikhosta.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • uppgifter om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott samt minska risken för smittspridning
 • sannolikt smittland
 • om flera fall finns i omgivningen?

Statistik

Under 2023 anmäldes 53 fall av kikhosta, detta är en ökning jämfört med 2022. Antalet fall 2023 av kikhosta ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Mer om kikhosta

Viktigt är att skydda spädbarn yngre än sex månader då de har en betydligt större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16.

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV).

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 3 oktober 2023

 • Faktagranskad: 13 september 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen