Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinsk omhändertagande: Säkerställ diagnosen via provtagning. Vid verifierat fall, ge patienten information om röda hund, inklusive smittvägar. Rubella hos gravid kräver särskilt omhändertagande, se infpreg.se.

 2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler, men uppmana att undvika kontakt med icke-immuna, särskilt under den smittsamma perioden.

 3. Smittspårning: Provta misstänkta fall i omgivningen. Fråga efter kontakter med gravida.

 4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum, ev smittland och vaccinationsstatus.

 5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • uppgifter om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott samt minska risken för smittspridning
 • sannolikt smittland
 • om fler misstänkta fall finns i omgivningen.

Smittspårning

Smittspårning för röda hund innebär följande:

 • Provtagning av hushållskontakter med liknande symtom.
 • Mottagliga i omgivningen kan erbjudas vaccination.
 • Var uppmärksam på om någon gravid exponerats.

PM och anvisningar

Mer om röda hund

Svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund och stelkramp, samt för flickor även vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Kontakt

Karin Persson | Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Björn Andersson | Smittskyddssjuksköterska

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Ivonne Camaroni | Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar