Till start

Vårdgivarguiden

Nationellt försäkringsmedicinskt forum, (NFF) som har funnits sedan 2002, är en informell sammanslutning som verkar för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området samt för att stimulera aktörer till aktiv samverkan. Forumet består av Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, representant från försäkringsmedicinsk forskning. SBU och Arbetsförmedlingen är för närvarande vilande medlemmar. Följande definition av kunskapsområdet försäkringsmedicin har gjorts av forumet 2017: 

”Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.”

Inom klinisk försäkringsmedicin behöver medicinska bedömningar tolkas till juridiska termer, vilket kan vara en utmaning då dessa två discipliner har olika termer, begrepp och förutsättningar. Det försäkringsmedicinska arbetet kan även vara komplext och krävande för hälso- och sjukvården då forsknings- och kunskapsläget är osäkert.

Hälso- och sjukvårdens ansvar och skyldigheter inom försäkringsmedicin

Hälso- och sjukvården har en generell skyldighet enligt patientdatalagen (PDL 2008:355)  kapitel 3, paragraf 16 som innebär att den som är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patienten utfärda intyg om vården. Enligt förarbeten till lagen framgår att bestämmelsen även gäller exempelvis intyg till Försäkringskassan. Hälso- och sjukvården kan emellertid endast utfärda försäkringsmedicinska intyg och underlag när det är befogat. Hälso- och sjukvården måste då göra en medicinsk bedömning för att avgöra om intyget är försäkringsmedicinskt motiverat. Patienten har enligt patientlagen (PL 2014:821) rätt att få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Region Stockholm har i Riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet fastslagit att försäkringsmedicinska bedömningar ingår i ett allmänt medicinskt omhändertagande och ska erbjudas alla patienter som en del av vård och behandling. Riktlinjen innehåller region Stockholms definition på ett försäkringsmedicinskt motiverat intyg. Det försäkringsmedicinska ansvaret framgår även i de avtal som region Stockholm har med vårdgivare.

Skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män

I region Stockholms värdegrund framgår att hälso- och sjukvården ska erbjuda vård på lika villkor oavsett kön. Kvinnor har haft högre sjukfrånvaro än män sedan mitten av 80-talet och kvinnor står för 4 av 5 pågående sjukfall för stressrelaterad psykisk ohälsa enligt Försäkringskassans statistik. Att erbjuda hälso- och sjukvård på lika villkor för alla handlar bland annat om att undanröja undvikbara skillnader. En granskning från riksrevisionen 2019 visade att det förekommer osakliga skillnader när läkare bedömer kvinnors respektive mäns behov av sjukskrivning för psykisk ohälsa.

Läs mer om region Stockholms arbete för en god och jämlik folkhälsa.

Försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan behöver ibland en fördjupad bedömning av en patients tillstånd för att bedöma patientens arbetsförmåga och eventuella behov av samordnande insatser samt ta ställning till rätt till ersättning. Det är försäkringsutredare på Försäkringskassan som avgör om en försäkringsmedicinsk utredning behövs. Försäkringsmedicinska utredningar finansieras av Försäkringskassan och kan inte initieras eller beställas av hälso- och sjukvården. Utlåtandet eller journaler från utredningen blir inte tillgängliga för övriga hälso- och sjukvården och kan inte heller tillgängliggöras via samtycke från den försäkrade.

Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Den 1 januari 2019 trädde lagen om försäkringsmedicinska utredningar i kraft. Lagen reglerar ansvar, befogenheter och krav vid försäkringsmedicinska utredningar. Lagen innebär att regioner ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan.

Region Stockholms leverantörer av försäkringsmedicinska utredningar

Om försäkringsmedicinska utredningar på Försäkringskassans webbplats

Försäkringskassans roll inom det försäkringsmedicinska området

Enligt Sjuklönelagen, Socialförsäkringsbalken samt respektive förordning, skall en person som ansöker om sjuklön, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag bifoga ett läkarintyg/läkarutlåtande för att kunna få sin ersättning. Hälso- och sjukvården förutsätts därigenom utfärda dessa intyg. För mer information om Socialförsäkringen och Försäkringskassans uppdrag och ansvar se Försäkringskassans webbplats med information riktad till hälso- och sjukvården.

Kontakt för vårdgivare

Johanna Broms|Medicinskt sakkunnig, ledamot i expertgruppen Försäkringsmedicin.

Enheten för Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Funktionsbrevlåda för frågor.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024

  • Faktagranskad: 2 februari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Johanna Broms, hälso- och sjukvårdsförvaltningen