Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram en regional riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet som är styrande för alla vårdgivare som har Region Stockholm som uppdragsgivare. Till grund för denna ligger lagar, riktlinjer och förordningar. Utöver det finns nationella stödjande dokument från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner. Expertgruppen försäkringsmedicin har tagit fram rekommendationer som ska följas och en del stödjande dokument.

Regional riktlinje

Riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet är en del av region Stockholms ledningssystem. Den riktar sig till verksamhetschefer och fastslår att försäkringsmedicinskt motiverade intyg ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar. Riktlinjen klargör region Stockholms principer för ansvarsfördelning och prioritering.

De krav som Region Stockholm sammanfattningsvis beskriver i riktlinjen är att vårdgivare ska:

  1. Uppfylla de krav och mål som gäller för det försäkringsmedicinska arbetet enligt lagar och andra föreskrifter
  2. Följa Region Stockholms principer för ansvarsfördelning och prioritering
  3. Följa vetenskap, beprövad erfarenhet och bästa möjliga kunskap
  4. Tillse försäkringsmedicinsk kompetens
  5. Utvärdera och utveckla det försäkringsmedicinska arbetet ur ett patientsäkerhetsperspektiv

Enligt riktlinjen ska verksamheter ha en utsedd läkare som arbetar tillsammans med rehabkoordinator som stöd till kollegor och medarbetare.

Riktlinjen är reviderad och beslutad i HSN i juni 2022.

Lagar och föreskrifter

Det försäkringsmedicinska arbetet bygger på den lagstiftning som reglerar hälso- och sjukvården i stort. Inom försäkringsmedicin är det förutom hälso- och sjukvårdslagen i huvudsak patientsäkerhetslagen, patientlagen, offentlighets- och sekretesslagen och Lagen om koordineringsinsatser som är tillämpliga. Därtill finns ett antal förordningar och föreskrifter som är avgörande för arbetet med försäkringsmedicinska bedömningar och intyg. I Riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet finns en tabell med en sammanställd kartläggning över aktuella lagar och förordningar inom det försäkringsmedicinska området.

Nationella stödjande dokument

Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar gällande information och stöd för hälso- och sjukvården gällande försäkringsmedicinska frågor och har bland annat publicerat ett nationellt kunskapsstöd. Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetar för att försäkringsmedicin och särskilt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen får en ökad prioritet samt förbättrad effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården. SKR har tagit fram en rapport med syfte att vara ett stöd i arbetet med ledning och styrning inom försäkringsmedicin och riktar sig både till chefer på verksamhetsnivå samt regional nivå inom hälso- och sjukvården. Den kan även vara ett stöd för andra funktioner och professioner som arbetar med försäkringsmedicinska frågor, till exempel  läkare med uppdrag inom klinisk försäkringsmedicin och rehabiliteringskoordinatorer.

Expertgruppens rekommendationer och stödjande dokument

Expertgruppen försäkringsmedicin har tagit fram rekommendationer som ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicinska bedömningar och intyg generellt, samt för sjukskrivning specifikt. Expertgruppens rekommendationer ska följas enligt Riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet som är beslutad i HSN i juni 2022. Expertgruppen har även tagit fram en del stödjande dokument

Uppdragsbeskrivningen är allmänt utformad och kan anpassas efter den typ av vård som bedrivs på enheten.

En patientinformation som beskriver syfte och bieffekter med sjukskrivning och vad patienten själv kan göra för att sjukskrivningen ska ge återhämtning. Ger läkaren ett bra stöd i samtalet med patienten.

Information till chefer som har en medarbetare som blivit sjukskriven. Kan stimulera kontakten mellan vården och patientens arbetsgivare. Arbetsgivarinformationen lämnas till patienten, som själv får ge dokumentet till sin chef.

Kompletterande avvikelseprocess

Vårdgivaren ska hantera avvikelser inom försäkringsmedicin på samma sätt som inom vård och behandling i enlighet med tillämpliga lagar, regler och riktlinjer samt vårdavtal. Om avvikelsen berör Försäkringskassan ska vårdgivaren också följa en kompletterande avvikelseprocess. Den processen bygger på en regional överenskommelse med Försäkringskassan om samverkan. Se processen i dokumentet Gemensam avvikelseprocess.

Avvikelseprocess mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Lag om koordinering

Lag om koordinering började gälla 1 februari 2020. Rehabiliteringskoordinatorn stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och ska underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet. Läs mer på sidan Rehabiliteringskoordinator.

Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Elektroniska intyg

Med e-tjänsten Elektroniska läkarintyg kan du, efter patientens samtycke, skicka medicinska underlag och läkarintyg direkt till Försäkringskassan. För att skicka elektroniska läkarintyg behöver journalsystem vara anpassat för tjänsten. Om så inte är fallet kan en fristående webbapplikation (Inera Webcert) användas.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024

  • Faktagranskad: 2 februari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Johanna Broms, hälso- och sjukvårdsförvaltningen