Till start

Vårdgivarguiden

Rehabiliteringskoordinatorn (rehabkoordinator) stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och ska underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet. Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Rehabkoordinatorn har tre arbetsområden:

  • stöd till patienten
  • intern samordning av rehabilitering och sjukskrivning
  • samverkan med externa aktörer, t.ex. Försäkringskassan och arbetsgivare.

Rehabkoordinatorer finns på husläkarmottagningar, i specialistpsykiatrisk öppenvård, på akutsjukhusen och akademiskt specialistcentrum.

Rehabkoordinatorn ska vara legitimerad sjukvårdsprofession eller socionom med flerårig erfarenhet av rehabilitering och gått Karolinska Institutets kurs "Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen (7,5 hp)” eller ha motsvarande kännedom om försäkringsmedicin.

Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Lagen började gälla 1 februari 2020 och innebär att regionerna har skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till arbete eller inträde i arbetslivet.

Av lagen framgår också att om en patient kan antas behöva rehabilitering enligt 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det.

Stöd till rehabkoordinator

Akademiskt primärvårdscentrum, Centrum för psykiatriforskning och Centrum för arbets- och miljömedicin erbjuder stöd  i olika former till rehabkoordinatorer på husläkarmottagningar, i psykiatri respektive på sjukhus och i övrig specialiserad vård. Vid regelbundna nätverksträffar finns utrymme för erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd. Det erbjuds också kompetensutveckling i form av seminarier.

Kontakt

Rehabstöd och Intygsstatistik

Rehabstöd och Intygsstatistik är två webbaserade tjänster som hämtar sin information från en databas som lagrar digitala intyg utfärdade av vårdgivare. Tjänsterna är ett stöd i hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag och specifikt i arbetet med sjukskrivningar.

Rehabstöd är ett verktyg utvecklat för att stödja dig som rehabkoordinator eller andra som arbetar inom hälso- och sjukvården med att samordna sjukskrivna patienters rehabilitering. Även läkare kan använda Rehabstöd. Behörighet krävs för att använda tjänsten.

Intygsstatistik består av två delar; nationell statistik som är tillgänglig för alla och verksamhetsstatistik på regions och vårdenhetsnivå som kräver behörighet. Med stödet kan du följa upp mönster som finns för sjukskrivningar, till exempel se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

Kontakt

Enheten för rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Funktionsbrevlåda för frågor.

Läs mer

Information om hur rehabkoordinatorn dokumenterar koordineringsinsatserna.

Vanliga frågor och svar om bl.a. rehabiliteringskoordinators roll, uppdrag samt om kompetens och utbildning.

Rekommendation till regionerna om tillämpning av 4§ i lagen om koordineringsinsatser.

Patienten svarar på frågorna inför läkarens undersökning som grund för en medicinsk bedömning av patientens hinder och möjligheter att arbeta.

Metodbok för koordinering, webbutbildning med mera, för alla som behöver en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator.

Med hjälp av lokala samordningsförbund kan vårdgivare föreslå sina patienter kompletterande insatser för att komma vidare med rehabiliteringen.

Hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

För patienter med långvarig smärta och/eller lätt medelsvår psykisk ohälsa i Region Stockholm. Slutrapport, april 2018.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024

  • Faktagranskad: 2 februari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Jens Bengtner, hälso- och sjukvårdsförvaltningen