Till start

Vårdgivarguiden

Polisen, allmän åklagare eller domstol kan fatta beslut om rättsmedicinsk undersökning. Läkare eller rättsläkare kan inte fatta beslut om rättsmedicinsk undersökning. Vidare undersökning av den döda kroppen avbryts tills ställningstagande av polis gjorts.

Läkaren ska kontakta polisen vid misstanke om:

 • brott, olycksfall, dödshjälp, självmord
 • pågående missbruk av alkohol, droger eller läkemedel
 • dödsfall i samband med myndighetsingripande
 • fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården

Läkaren ska även kontakta polisen vid:

 • helt oväntade dödsfall inklusive plötslig spädbarnsdöd

Läkaren ska därutöver kontakta polisen om:

 • identiteten inte kan fastställas. I de fall när den avlidne inte har kunnat identifieras, men det i övrigt är ett naturligt dödsfall kan polismyndigheten vara behjälplig med att fastställa den dödes identitet.
 • det är uppenbart att den avlidne legat död en längre tid (framskriden förruttnelse)
 • man vill få upplysningar av särskild vikt för miljöskydd, arbetarskydd eller trafiksäkerhet

Skyldighet att kontakta polisen gäller oavsett om dödsfallet sker inom ett sjukhus, i ordinär boendeform, i särskild boendeform eller på allmän plats.

Polisen kontaktas på telefonnummer 114 14, vid brådskande ärende 112.

Under dagtid kopplas läkaren via polisens växel till polisens regionledningscentral där en operatör skickar en polispatrull till platsen. Polispatrullen ska ta ställning till om det finns grund för en rättsmedicinsk undersökning, det vill säga om det är ett dödsfall som faller inom ramen för onaturliga omständigheter eller oväntade dödsfall enligt punkterna ovan. För att kunna ta ställning till om det finns grund för en rättsmedicinsk undersökning ska polispatrullen diskutera med läkaren på plats och själva göra en undersökning på platsen.

Läkaren kan behöva vara polisen behjälplig med information om eventuella läkemedel och/eller sjukdomsbild.

Om det blir aktuellt med en organdonation i samband med ett dödsfall som har polisanmälts, eller kommer att polisanmälas, får donationsingreppet inte genomföras innan kontakt har tagits med polisen.

Polisens bedömning

Polisen bedömer dödsfallet som inte polisiärt

Läkaren ska då:

 • kryssa i nej-rutan rörande polisanmälan på dödsbeviset
 • överväga klinisk obduktion och i förekommande fall informera patologen via obduktionsremissen att dödsfallet har diskuterats med polisen samt vilken/vilka bedömningsgrund/-er som föranledde kontakten (se punkterna ovan)
 • anteckna i patientjournalen att dödsfallet har diskuterats med polisen och vilken/vilka bedömningsgrund/-er (se punkterna ovan) som föranledde kontakten, samt att polisen bedömt dödsfallet som naturligt och vem som gjorde bedömningen
 • anteckna i patientjournalen annat från anträffandetillfället som kan få betydelse om det efter den kliniska obduktionen skulle bli aktuellt med en ny polisiär bedömning

Polisen bedömer dödsfallet som polisiärt

Om dödsfallet bedöms som polisiärt är det polisen som:

 • ansvarar för transport av den avlidne till Rättsmedicinalverket
 • ansvarar för identifiering av den avlidne, om detta inte låter sig göras på annat sätt
 • om närstående eller annan behörig saknas, interimistiskt säkrar den avlidnes egendom åt socialtjänsten
 • underrättar närstående om dödsfallet

Läkaren ska då:

 • anteckna i patientjournalen att dödsfallet är polisiärt
 • bistå polisen på plats med kontaktuppgifter till den vårdinrättning – om möjligt tjänstetelefon - dit polisen i första kan vända sig med begäran om utlämnande av information om den avlidne
 • utfärda och överlämna dödsbevis på papper till polisen på plats  

Rättsmedicinsk undersökning/obduktion


Efter genomförd rättsmedicinsk undersökning/obduktion utfärdar Rättsmedicinalverket dödsorsaksintyg och meddelar polisen resultatet. Polisen i sin tur underrättar de närstående om vad Rättsmedicinalverket kommit fram till.

 • Uppdaterad: 22 september 2023

 • Faktagranskad: 22 september 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Birgitta Rosengren, hälso- och sjukvårdsförvaltningen