Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Sjukhusavtalen gäller åren 2020 - 2023 och omfattar:

  • specialiserad akut och elektiv somatisk sjukvård
  • högspecialiserad akut och elektiv vård (gäller vissa akutsjukhus)
  • geriatrisk vård (gäller vissa akutsjukhus)
  • annan akut och elektiv vård som av olika skäl bör ges av vårdgivaren

Varje akutsjukhus specifika vårduppdrag preciseras i respektive Sjukhusavtal.

För slutenvård omfattar målgruppen patienter folkbokförda i Stockholms län eller kvarskrivna. För dagvård och öppenvård omfattar målgruppen patienter folkbokförda i Sverige. För information om övriga målgrupper såsom patienter i akut behov av vård, EU-medborgare och asylsökande, se punkt 2.1.14 i Sjukhusavtalen. I de fall det finns en specifik målgrupp anges detta i avtalet under respektive Vårduppdrag eller Sidouppdrag. För patienter från andra regioner gäller villkor i Riksavtalet för utomlänsvård.

Vårdgivare med avtal

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

171 76 Stockholm
08-123 700 00

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm
08-123 800 00

Södersjukhuset AB

Sjukhusbacken 14, 118 83 Stockholm
08-616 10 00

Danderyds Sjukhus AB

Entrévägen 2, 182 88 Stockholm
08-123 550 00

Södertälje Sjukhus AB

Rosenborgsgatan 6-10, 152 40 Södertälje
08-550 240 00

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Polhemsgatan 50, 112 82 Stockholm
08-672 30 00

Ersätta, rapportera och fakturera

Av totalersättningen utgör uppdragsrelaterad ersättning 54 procent, produktionsrelaterad ersättningen 40 procent, målrelaterad ersättning 5 procent och utvecklingsrelaterad ersättning 1 procent.

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras.

Rapportering av vårdkontakter ska ske enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt Region Stockholms Regelverk för rapportering av vårdkontakter. Till skillnad från många övriga vårdavtal har sjukhusavtalen ingen rapporteringsanvisning.

De kodverk och variabler som används vid rapportering till Region Stockholm.

Baslista över de taxekoder som vårdgivare använder vid rapportering av vårdkontakter i öppen vård till Gemensamt vårdregister, GVR.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljning. 

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen för somatisk specialistvård.

Capio S:t Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus

Övriga akutsjukhus i regionen omfattas inte av avtalen. Uppdraget för Capio S:t Görans sjukhus styrs av ett avtal som är upphandlat enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Avtalet gäller 2013 till 4 januari 2026.
Uppdraget för Norrtälje sjukhus regleras via avtal mellan Norrtälje sjukhus och Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg Norrtälje.

Relaterad information

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland etablerar en sakkunnigstruktur genom att inrätta Regionala Programområden (RPO). Deras uppgift är att stödja vårdgivare inom respektive specialitetsområde.

  • Uppdaterad: 10 oktober 2022

  • Faktagranskad: 2 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Eva Lestner, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen