Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet handlar om att erbjuda primär läkarvård dygnet runt i form av planerade och oplanerade medicinska bedömningar, utredningar och behandlingar.

Uppdraget består av primär läkarvård dygnet runt, till exempel

  • planerade och oplanerade medicinska bedömningar, utredningar och behandlingar
  • basal minnesutredning
  • palliativ vård och vård i livets slutskede.

Målgruppen är personer i särskilt boende som listat sig hos vårdgivaren samt individ som vistas på en korttidsplats. De som vistas på en korttidsplats behåller sin husläkare men under vistelsen så är det läkaren på boendet som är ansvarig för läkarinsatserna.

För personer i särskilt boende som listat sig hos vårdgivaren ingår även

  • en dokumenterad fördjupad läkemedelsgenomgång efter pålistning och sedan minst en gång per år - läkemedelgenomgången inkluderar en hälsobedömning
  • regelbunden uppföljning av förskrivna läkemedel.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 september 2022

Denna del av förfrågningsunderlaget innehåller instruktioner om hur intresserade leverantörer kan ansöka om att bli godkända inom Vårdvalet. Gäller från 1 september 2022.

Förlaga till avtal för Vårdval Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre. Gäller från 1 september.

Information om uppdraget för Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre.

Dokumentet beskriver ersättningsmodellen inom vårdvalet Läkarinsatser i särskilt boende. Gäller från 1 september.

Uppföljningsplan för Vårdval Läkarinsatser i särskilt boende för äldre.

Mall för inrapportering av utvecklingsprojekt. Gäller från 1 september 2022.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 maj 2019

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 maj 2019.

Personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Lista med godkända vårdgivare inom vårdval läkarinsatser i särskilt boende och vilka ansökningsområden de är aktuella för. Uppdaterad 1 januari 2023.

Lista med valda vårdgivare inom vårdval läkarinsatser i särskilt boende och hur vårdgivaren blivit fördelad per kommun. Uppdaterad 26 oktober 2021.

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2017. Uppdaterad 31 augusti 2022.

Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm

Omfattar produkter som används av personal i vård och omsorg till individer inom särskilt boende för äldre samt bostad med särskild service för personer över 18 år enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Kommuner som antagit överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar

Patientinformation

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökningsblankett för godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Om hur val av läkarorganisation går till i särskilda boenden för äldre. Anmälningsblankett och hänvisningar om vem du ska vända dig till med vilka frågor.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Marite Sandström|Enheten för allmänmedicin

Relaterad information

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Här finns information och instruktioner om remittering till en geriatrisk klinik.

  • Uppdaterad: 25 augusti 2022

  • Faktagranskad: 10 februari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Marite Sandström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen