Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller specialiserad vård i livets slutskede med avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående.

Ett multiprofessionellt team ska erbjuda vård dygnet runt, bland annat genom avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående.

Målgruppen är patienter som är 18 år och äldre som

  • oavsett diagnos behöver specialiserad vård i livets slutskede
  • har en komplex sjukdomsbild
  • inte svarar på behandling
  • har en begränsad återstående livstid.

De som vårdas i hemmet har förtur.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 juli 2023

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 juli 2023.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 mars 2020

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 mars 2020.

Vårdgivare med avtal

Remittering

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2020.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Patientinformation

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Blankett för ansökan om godkännande enligt LOV.

Ifyllningsbar pdf. Checklistan ska bifogas ansökan om vårdval specialiserad palliativ slutenvård.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Ansvarig handläggare för vårdval specialiserad palliativ slutenvård:

Petri Salonen

Relaterad information

  • Uppdaterad: 22 december 2023

  • Faktagranskad: 17 november 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Petri Salonen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen