Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdutbud i Region Stockholm är en tjänst som visar de vårdgivare som har avtal med Region Stockholm och det vårdutbud som de erbjuder. Uppgifterna baseras på innehållet i vårdavtalen. I Vårdutbudet går det också att se förväntade väntetider och medelväntetider.

Tjänsten är framför allt till för vårdgivare som behöver hitta och kontakta andra vårdgivare, till exempel för remittering.

Vårdutbud och väntetider beskrivs enhetligt

Vårdutbudet och väntetiderna i Region Stockholm beskrivs på ett standardiserat sätt i tjänsten. Informationen om vårdutbudet bygger på innehållet i vårdgivarens avtal med regionen. Det innebär att vårdgivare inom samma uppdrag presenteras på samma enhetliga sätt.

Uppgifterna om vårdutbud och förväntade, prognostiserade väntetider hämtas från systemet Utbudstjänst Region Stockholm, där de rapporteras in och lagras.

Medelväntetiderna hämtas från systemet Gemensamt vårdregister, GVR.

Vårdgivarnas namn, adress, öppettider och liknande uppgifter hämtas från katalogtjänsten HSA, som i sin tur hämtar uppgifter från Region Stockholms lokala katalogtjänst, Elektroniska katalogen (Ek).

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för att hantera och lagra vårdutbud och prognostiserade väntetider.

GVR är ett system för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning.

Ek är en katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

Förväntade väntetider

Tjänsten Vårdutbud i Region Stockholm visar prognostiserade väntetider för nya patienter, i antal veckor. Väntetidsprognoserna visas för patienter med respektive utan förtur. Prognoserna redovisas för typerna första besök, undersökning och operation eller annan åtgärd.

Väntetidsprognoserna rapporteras in i systemet Utbudstjänst Region Stockholm av vårdgivaren. De är en uppskattning av framtida väntetider som görs av vårdgivaren.

Vem ska rapportera väntetidsprognoser?

Det anges i avtalet med Region Stockholm vem som ska rapportera väntetidsprognoser. I avtalet anges också vilka typer och åtgärder som ska rapporteras. Information om vilka vårdåtgärder som i dagsläget går att rapportera väntetider för finns här:

Förteckning över vilka åtgärder per vårdområde som är möjliga att rapportera väntetidsprognoser för.

Rapportera minst var tredje månad

Rapportering ska göras när väntetiderna ändras, men minst var tredje månad. Som rapportör av väntetider får du ett mejl som påminnelse några dagar innan de datum som dina väntetider har som sista giltighetsdatum.

Medelväntetider hämtas från GVR

I tjänsten Vårdutbud i Region Stockholm visas också medelväntetider. Det är genomsnittlig väntetid i öppenvård för besök som har ägt rum de senaste 30 dagarna. Medelväntetiderna redovisas uppdelat på uppdrag och yrkeskategori.

Medelväntetiderna beräknas automatiskt baserat på värden från systemet Gemensamt vårdregister, GVR.

De vårdenheter som visar medelväntetider har en skyldighet enligt avtal med HSF att rapportera sin produktion i GVR. De flesta enheterna utom tandvårdsenheter har den skyldigheten.

GVR är ett system för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning.

Kontakt

Vårdgivare som har frågor om vårdutbudet kan kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbudsförvaltning:

Utbudsförvaltningen

  • Uppdaterad: 25 januari 2024

  • Faktagranskad: 25 januari 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Maria Andersson De Vicente, hälso- och sjukvårdsförvaltningen