Till start

Vårdgivarguiden

Uppdraget omfattar både regiondrivna verksamheter och privata vårdgivare, samt verksamheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regionledningskontoret, Inera och kommuner. Exempel på system är vårdinformationssystem, ersättningssystem, administrativa system och system för dörrpassage.

Det innebär att förvaltningsobjektet tillhandahåller förutsättningar för verksamheter att lagra och använda data. Detta både i form av grundinformation till andra system såväl som hantering av referensdata (utgöra samlingspunkt och källa för gemensamt använda kodverk, klassifikationer och definitioner).

Vidare finns stöd för identitetskontroll och behörighetsstyrning för hela Region Stockholms personal samt grupper inom hälso- och sjukvårdssystem i Stockholm.

Detta åstadkoms genom följande tjänster:

 • kvalitetssäkrad person-, organisations- och verksamhetsidentitet
 • identitetskontroll och behörighetsstyrning
 • namn och adressuppgifter för Region Stockholms medborgare
 • gemensamma kodverk och klassifikationer.

Förvaltningsobjektet utbildar även administrativ personal i hur komponenterna används (framförallt Ek) samt ger stöd och support till dessa.

Förvaltningsprodukter

För att möjliggöra objektverksamhetens leverans krävs ett antal förvaltnings­produkter.

För objektet regionala FO POFS finns två områden samt fyra förvaltningsprodukter (FP) definierade, där förvaltningsverksamheten tillhandahåller följande:

Område 1 – Grundinformation

FP1. Kodverk och klassifikationer

Produkten omfattar grundinformation, baserad på regelverk, i form av kodverk och klassifikationer. Produkten tillhandahåller grundförutsättningar för vårdrapportering, uppföljning och ersättning.

FP2. Säkrad person-, organisations- och verksamhetsidentitet

Produkten omfattar grundinformation, baserad på regelverk, i form av person-, organisations- och verksamhetsidentitet, det vill säga vem eller vad som tillhör en viss organisation. Produkten används för att verifiera användare och verksamhet och dess tillhörande egenskaper och attribut.

FP3. Personnamn och adressuppgifter

Produkten omfattar grundinformation i form av folkbokföringsuppgifter från Skatteverket kompletterat med regionspecifik information, baserad på regelverk. Produkten tillhandahåller förutsättningar för att kunna registrera och dokumentera vård.

Område 2 – Identitet och behörighet

FP4. Identitetskontroll och behörighetsstyrning

Produkten omfattar identitetskontroll genom flerfaktorsautentisering (stark autentisering) för att verifiera person-, organisations- och verksamhetsidentitet. Detta för att säkerställa att användarna är de som de utger sig för att vara. Produkten möjliggör även tilldelning av behörighet för anslutna system, baserat på attribut kopplade till säkrade personposter.

Komponenter och system

För att tillhandahålla förvaltningsprodukterna och möjliggöra objektverksamhetens leverans krävs även ett antal komponenter och system.

Kodservern

Kodservern är ett stöd för dig som använder regionens gemensamma koder och klassifikationer. I kodservern finns sökbara listor med koder som på olika sätt stöder hälso- och sjukvården och omsorgen vid registrering och rapportering av vårdkontakter. Kodservern innehåller också register för bland annat leverantörer och uppdrag och andra förteckningar som behövs för ett vårdavtal.

Kodserver är en tjänst som listar koder och klassifikationer som bland annat används vid registrering av vårdkontakter, som till exempel besökstyp, läkemedel och diagnos.

Elektroniska katalogen, Ek

Ek innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Informationen i Ek används av många olika system och utgör ett viktigt underlag för exempelvis behörighetsstyrning och sökfunktionen på interna och externa webbplatser.

Katalogen ägs av Region Stockholm och förvaltas av förvaltningsobjektet POFS inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ek är en katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

Personuppgiftsregistret, PU

Personuppgiftsregistret (PU) är ett register över boende i Stockholms län och Gotland som innehåller folkbokföringsuppgifter. Systemet används inom hela Region Stockholm och kan integreras med journalsystemet eller nås genom tjänsten PU-webben för personuppgifter.

Vårdgivare ska i samband med registrering av patienter kontrollera personnummer och reservnummer mot personuppgiftsregistret för att säkerställa patientens identitet.

Register över boende i Stockholms län och Gotland som kan integreras med journalsystemet eller nås genom en webbtjänst.

SLL IdP

Ställer ut intyg för personer med giltig Siths e-legitimation och aktiv anställning inom Region Stockholm till anslutna system i enlighet med de säkerhetsföreskrifter som gäller inom regionen genom att nyttja användarregister och roller i Ek.

SLL IdP identitetsintygsutfärdare används för stark autentisering för att kontrollera och fastställa användares identitet vid inloggning i Region Stockholms system.

MEK

En så kallad "mekning" innebär att en kombikakod kopplas mot ett organisatoriskt HSA-id, det vill säga den verksamhet som kombikakoden beskriver mekas mot den enhet i Ek som utför verksamheten.

En mekning är en koppling mellan en kombikakod och ett HSA-id som gäller en viss tidsperiod.

En kombikakod kan vara mappad till olika HSA-id:n under förutsättning att tidsperioderna inte överlappar.

Mappningens syfte

 1. För att en invånare ska kunna lista sig på en husläkarmottagning via Mina vårdkontakter.
 2. För att se vilka personer som vistats på samma avdelning vid smittspårning.
 3. För att hitta mottagande organisation för ett labbsvar i Region Stockholms gemensamma system Lovisa.
 4. För att kunna presentera information mot Nationell patientöversikt, NPÖ.
 5. Vårdersättningar – Ersmo.

SIA

SIA är en behörighetsstyrande komponent som enbart beställs till personal på servicedesk av behörig personal på servicedesk.

Kontakt och support

För kontakt kring de olika komponenterna och systemen i POFS skapar du ett ärende hos Serviceförvaltningens servicedesk.

Teknisk support

Vid incidenter, fel eller problem i de e-tjänster och system som förvaltningen för POFS säkrar grundinformation till skapar du ett ärende hos Serviceförvaltningens servicedesk.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 19 mars 2024

  • Faktagranskad: 19 mars 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Fredrik Öst, hälso- och sjukvårdsförvaltningen