Till start

Vårdgivarguiden

Alkohol påverkar alla vävnader i kroppen. Konsumtion av alkohol kan kopplas till drygt tvåhundra sjukdomar och hälsoproblem. Några exempel är högt blodtryck, depression, cancer, mag- och tarmproblem, benskörhet, försämrad sårläkning, nedsatt fertilitet, nervskador, sömnstörningar och försämrad tandhälsa. Alkoholkonsumtion kan även ha en negativ påverkan på familjemedlemmar, jobbet och i olika trafiksammanhang. Riskbruk av alkohol innebär en kraftigt ökad risk för negativa hälsokonsekvenser.

Det går inte att ange en gräns för när alkoholkonsumtion är riskfri, men ju mindre alkohol desto mindre risk för skada, sjukdom och förtida död. Risken varierar mellan individer och beror till exempel på ålder, dryckesmönster och hälsa. Det finns dock tillfällen då alkohol bör undvikas helt, till exempel före 18 års ålder, vid graviditet och inför en operation.

Hälsovinster

Det finns stora hälsovinster med att dricka mindre alkohol. Det minskar risken för negativa fysiska och psykiska effekter av alkoholen. Det gäller även de som har ett måttligt intag av alkohol. Äldre med ökad känslighet för alkohol minskar risken för fall och risken att insjukna i alkoholrelaterade sjukdomar. Alkoholstopp i samband med operation minskar risken för komplikationer.

Hälsoläget

Alkoholvanor står för fem procent av sjukdomsbördan i Stockholms län. 18 procent av männen och 15 procent av kvinnorna i Stockholms län har ett riskbruk av alkohol. Riskbruket är störst bland yngre och bland personer i övre medelåldern. De största skillnaderna ses i jämförelse mellan kommuner och stadsdelar där flera innerstadsområden har ett högre riskbruk. Riskbruk är vanligare bland personer med gymnasial utbildningsnivå jämfört med personer med eftergymnasial eller förgymnasial utbildningsnivå.

Det går att få en snabb överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Region Stockholm med webbverktyget Folkhälsokollen.

Nationella riktlinjer och vårdprogram

Stöd för beslutsfattare inom regional och kommunal styrning och ledning i hälso- och sjukvården från Socialstyrelsen. Gäller från 2018.

Stöd till vårdpersonal hur åtgärder ska genomföras i hälso- och sjukvården från Nationellt kunskapsstöd på 1177 för vårdpersonal. Gäller från 2021. Reviderad maj 2023.

Åtgärder

Enligt Socialstyrelsens nya rekommendationer från 2023 definieras riskbruk av alkohol som att dricka något av följande:

 • 10 standardglas eller mer per vecka
 • 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle (så kallad intensivkonsumtion) en gång i månaden eller oftare.

Dessa gränser gäller för både män och kvinnor, men ni behöver alltid göra en individuell bedömning.

Rekommendationer

Erbjud rådgivande samtal till;

 • vuxna som har ett riskbruk av alkohol, i synnerhet vuxna med särskild risk för sjukdom och vuxna som ska opereras,
 • unga under 18 år som har ett bruk av alkohol,
 • gravida som har ett bruk av alkohol.

KVÅ-koder

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården och när koder rapporteras skapas en statistisk beskrivning av vårdens innehåll.

 • DV121 - Enkla råd om alkohol
 • DV122 - Rådgivande samtal om alkohol
 • DV123 - Kvalificerat rådgivande samtal om alkohol 

Informationsmaterial

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

Utbildningar

Relaterad information

 • Uppdaterad: 29 april 2024

 • Faktagranskad: 18 april 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Johanna Lindberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen