Alkoholkonsumtion ökar risken för ohälsa och förtidig död. Alkohol kan påverka hela kroppen och orsakar minst ett 60-tal sjukdomar. Ju mer man dricker desto mer ökar risken för negativa effekter av alkohol men även måttlighetskonsumenter kan drabbas.

Olika personer är olika känsliga för alkohol. Det går därför inte att fastställa en konsumtionsnivå som är säker för alla. I vissa situationer bör man helt avstå från alkohol, till exempel under graviditet, i trafiken, under arbetstid och i samband med vissa sjukdomar.

Genom alkoholstopp inför operationer kan personer som har ett riskbruk av alkohol minska risken för komplikationer i samband med och efter operation.

Riskbruk av alkohol

Med riskbruk av alkohol menas en alkoholkonsumtion som för vuxna innebär en kraftigt ökad risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtidig död. Riskbruk kan utvecklas till alkoholberoende.

Riskbruk kan både vara en hög genomsnittlig konsumtion och berusningsdrickande. Med hög genomsnittlig konsumtion menas för kvinnor att dricka mer än nio standardglas och för män mer än 14 standardglas per vecka. Ett standardglas motsvarar 12-15 centiliter vin.

Berusningsdrickande innebär att man som kvinna dricker fyra glas eller mer vid ett och samma tillfälle en gång i månaden eller oftare. För män är motsvarande mängd fem glas eller mer.

För gravida räknas all alkoholkonsumtion som riskbruk.

Uppmärksamma riskbruk

Riskbruk av alkohol och behov av rådgivning identifieras med hjälp av några enkla frågor. Broschyren Goda levnadsvanor gör skillnad innehåller frågor om fyra levnadsvanor: tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor.

Goda levnadsvanor gör skillnad - folder

Folder med egentester för patienten att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol.

Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor

Det regionala vårdprogrammet för hälsofrämjande levnadsvanor är framtaget som ett stöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Stockholms län. Det gäller både i öppen vård och sjukhusansluten vård och vänder sig till alla personalkategorier som möter människor som behöver stöd för att förändra sina levnadsvanor. Riskbruk av alkohol är en av de fyra levnadsvanor som tas upp i vårdprogrammet.

Det regionala vårdprogrammet för hälsofrämjande levnadsvanor utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder där evidens för olika åtgärder vägts samman till ett antal rekommendationer.

Rådgivande samtal rekommenderas i första hand

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder kan rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal hjälpa den som har ett riskbruk att minska sin alkoholkonsumtion.

Följande åtgärder rekommenderas:

  • rådgivande samtal
  • webb- och datorbaserad rådgivning för unga vuxna 18-29 år
  • rådgivande samtal med särskild uppföljning
  • kvalificerat rådgivande samtal - i grupp eller individuellt.

Rådgivande samtal rekommenderas i första hand eftersom det har samma effekt som kvalificerat rådgivande samtal, men till en lägre kostnad.

KVÅ-koder för åtgärder vid riskbruk av alkohol

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården och när koder rapporteras skapas ett underlag för en statistisk beskrivning av vårdens innehåll.

KVÅ-koder för alkohol:

  • DV121 - Enkla råd om alkohol
  • DV122 - Rådgivande samtal om alkohol
  • DV123 - Kvalificerat rådgivande samtal om alkohol.

Folkhälsorapport

Folkhälsoenkäten som gjordes 2014 visar att alkoholkonsumtionen i Stockholms län ligger över genomsnittet för Sverige. Omkring 13 procent av befolkningen har riskabla alkoholvanor. Under de senaste tio åren har konsumtionen minskat, både i Stockholm och i övriga Sverige.

Riskbruket minskade i alla åldersgrupper och hos både kvinnor och män oavsett utbildningsnivå och födelseland. Det är främst personer födda i Sverige som har riskbruk av alkohol.

Folkhälsoguiden

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län. Den drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm och kan ge stöd i arbetet med goda levnadsvanor.

Patientinformation

Här kan man testa sina alkoholvanor

Alkoholprofilen

E-screen

Här kan du testa dina alkohol- och drogvanor och följa dina vanor över tid.

Goda levnadsvanor gör skillnad - folder

Folder med egentester för patienten att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol.