Brödsmule-navigation

Att stötta patienter som har ohälsosamma levnadsvanor att leva hälsosammare är hälso- och sjukvårdens uppdrag och ska finnas med i vårdkedjans alla delar. Flera kroniska sjukdomar kan kopplas till levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Behandling vid olika sjukdomar och tillstånd kan få bättre resultat om patienten förbättrar sina levnadsvanor. En person som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster genom att ändra sina vanor.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO kan förekomsten av hjärt-kärlsjukdom, stroke och diabetes typ 2 förebyggas till nästan 75 procent genom hälsosamma levnadsvanor. För cancer är motsvarande siffra 40 procent. Medellivslängden är i snitt 14 år längre hos människor som äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiva, har högst en måttlig konsumtion av alkohol och inte röker.

Region Stockholms arbete med levnadsvanor

Arbetet med levnadsvanor i regionen följer Socialstyrelsens rekommendationer i Nationella riktlinjer förprevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och de riktlinjer som fastställts i Regionalt vårdprogram 2019 Ohälsosamma levnadsvanor -Prevention och behandling.

Stöd i ditt arbete med patienter som vill ändra sina levnadsvanor

Här finns samlat stöd i ditt dagliga arbete med patienter som vill ändra sina levnadsvanor. Det finns material att beställa och ladda ned som vänder sig till patienter, anhöriga och personal.

Beställ material

Som stöd i ditt arbete finns här material som vänder sig både till personal och till patienter.