Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Att stötta patienter som har ohälsosamma levnadsvanor att leva hälsosammare är hälso- och sjukvårdens uppdrag och ska finnas med i vårdkedjans alla delar. Flera kroniska sjukdomar kan kopplas till levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Behandling vid olika sjukdomar och tillstånd kan få bättre resultat om patienten förbättrar sina levnadsvanor. En person som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster genom att ändra sina vanor.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO kan hälsosamma levnadsvanor förebygga 80 procent av all hjärt-kärlsjukdom och stroke. Ohälsosamma levnadsvanor är en bakomliggande orsak till en tredjedel av all cancer. Även diabetes typ 2 kan förebyggas eller fördröjas genom hälsosamma levnadsvanor. Medellivslängden är i snitt 14 år längre hos människor som äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiva, har högst en måttlig konsumtion av alkohol och inte röker.

Risken att drabbas av komplikationer i samband med operation minskar om man är rök- och alkoholfri minst fyra veckor före och efter operation.

Hälsoläget i Stockholms län

Medellivslängden har ökat för både för kvinnor och män i Stockholms län mellan 2015 och 2017. Men det är tydliga skillnader i länet. Den högsta medellivslängden är hos kvinnor på Lidingö och Östermalm där genomsnittsåldern är 86 år. Kortast är livslängden hos män i Skärholmen där genomsnittet är 78 år.  I tolv kommuner i Stockholms län är mer än 50 procent av den vuxna befolkningen överviktig. I delar av Stockholms län exponeras drygt 20 procent av spädbarnen för tobaksrök vid åtta månaders ålder.

Ovanstående data är hämtat från Folkhälsokollen. Det är ett webbverktyg där du snabbt och enkelt får en överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län. 

Region Stockholms arbete med levnadsvanor

Arbetet med levnadsvanor i Region Stockholm följer Socialstyrelsens rekommendationer i Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och de riktlinjer som fastställts i Regionalt vårdprogram 2019 Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling.

Hälso- och sjukvården ska erbjuda stöd till personer som har ohälsosamma levnadsvanor. Det uppdaterade regionala vårdprogrammet betonar vikten av att stödja riskgrupper eftersom ohälsosamma levnadsvanor då innebär en högre risk för sjukdom.

De riskgrupper som rekommendationerna fokuserar på är:

1. Vuxna med särskild risk.

a) Sjukdom (t.ex. diabetes, astma, KOL, cancer, hjärtkärlsjukdom, långvarig smärta, schizofreni, depression)

b) Fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning

c) Social sårbarhet (t.ex. låg socioekonomisk ställning)

d) Biologiska riskmarkörer (t.ex. högt blodtryck, blodfettsrubbningar, övervikt, fetma)

e) Andra riskfaktorer (t.ex. flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt, olycksfallsskada)

2. Vuxna som ska genomgå en operation

3. Barn och unga

4. Gravida

5. Äldre

All rådgivning för förändring av ohälsosamma levnadsvanor ska anpassas utifrån individens hela situation. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att stödja individen att själv fatta ett välgrundat beslut att förändra sina levnadsvanor. Det går att läsa mer om hälso-och sjukvårdens arbete med levnadsvanor i regionalt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor. 

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om levnadsvanor:

Ta del av frågor och svar om hälso- och sjukvårdens stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor.

Stöd i ditt arbete med patienter som vill ändra sina levnadsvanor

Här finns samlat stöd i ditt dagliga arbete med patienter som vill ändra sina levnadsvanor. Det finns material att beställa och ladda ned som vänder sig till patienter, anhöriga och personal.

Som stöd i ditt arbete finns här material som vänder sig både till personal och till patienter.

  • Uppdaterad: 28 januari 2021

  • Faktagranskad: 13 september 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen