Tobaksrökning beskrivs i den nationella cancerstrategin som den viktigaste enskilda riskfaktorn för cancer som man själv kan undvika. Många andra sjukdomar, bland annat hjärt- kärlsjukdomar och KOL, påverkas också starkt av rökning. Att röka dagligen leder till ökad risk för ett fyrtiotal olika sjukdomar enligt forskning.

För den som är gravid eller ammar är det särskilt viktigt att få hjälp att sluta röka. Till exempel ökar risken för låg födelsevikt, prematuritet och graviditetskomplikationer om kvinnan har rökt under sin graviditet.

Inför operationer finns också stora hälsovinster att göra med rökstopp. Forskning visar att risken att drabbas av postoperativa komplikationer som blodpropp, kallbrand och svåra infektioner halveras vid rökstopp fyra till sex veckor innan operation och minst åtta veckor efter. Rökstopp kortar också den genomsnittliga vårdtiden efter en operation.

Rökfria entréer, tobaksfria patientmöten och information med tobakspreventivt material i väntrummet signalerar att man tar seriöst på frågan.

Uppmärksamma tobaksbruk

Tobaksbruk och behov av rådgivning identifieras med hjälp av några enkla frågor. Broschyren Goda levnadsvanor gör skillnad innehåller frågor om fyra levnadsvanor: tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor.

Goda levnadsvanor gör skillnad - folder

Folder med egentester för patienten att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol.

Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor

Det regionala vårdprogrammet för hälsofrämjande levnadsvanor är framtaget som ett stöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Stockholms län. Det gäller både i öppen vård och sjukhusansluten vård och vänder sig till alla personalkategorier som möter människor som behöver stöd för att förändra sina levnadsvanor. Tobaksbruk är en av de fyra levnadsvanor som tas upp i vårdprogrammet.

Regionalt vårdprogram Hälsofrämjande levnadsvanor utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, där evidens för olika åtgärder vägts samman till ett antal rekommendationer.

Hälsofrämjande levnadsvanor

Kvalificerat rådgivande samtal ger bäst resultat

I Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och det regionala vårdprogrammet hälsofrämjande levnadsvanor framgår att rådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal kan mångdubbla utsikterna för att lyckas sluta med tobak. I riktlinjerna är följande åtgärder identifierade för rökning:

 • Kvalificerat rådgivande samtal
 • Proaktiv telefonrådgivning
 • Rådgivande samtal med särskild uppföljning
 • Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel
 • Rådgivande samtal
 • Webb- och datorbaserad rådgivning
 • Rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel
 • Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av vareniklin
 • Enkla råd
 • Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av bupropion.

Alla åtgärderna har visat sig ge positiv effekt, men kvalificerat rådgivande samtal prioriteras högst av Socialstyrelsen. Att ge rökare rådet att sluta röka är den mest kostnadseffektiva behandlingen som finns i sjukvården.

KVÅ-koder för åtgärder vid tobaksbruk

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården och när koder rapporteras skapas ett underlag för en statistisk beskrivning av vårdens innehåll.

KVÅ-koder för tobak:

 • DV111 - Enkla råd om tobak
 • DV112 - Rådgivande samtal om tobak
 • DV113 - Kvalificerat rådgivande samtal om tobak

Folkhälsorapport

Allt färre personer i Stockholms län är dagligrökare. Omkring var tionde vuxen i Stockholms län röker dagligen. Det är nio procent av kvinnorna och tio procent av männen.

De sociala skillnaderna finns kvar och ökar dessutom. Det beror på att rökningen minskar snabbare bland personer med lång utbildning.

För män med enbart grundskola är minskningen mycket svag och de röker numera mer än kvinnor med samma utbildningsnivå. Bland män röker personer födda utanför Sverige betydligt mer än svenskfödda. Bland kvinnor röker de födda i Europa utanför Norden mest.

Folkhälsoguiden

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län. Den drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm och kan ge stöd i arbetet med goda levnadsvanor.

Utbildning

Patientinformation

Goda levnadsvanor gör skillnad - folder

Folder med egentester för patienten att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol.

Rökfri

Tjänsten Rökfri riktar sig till personer som vill sluta röka och appen har utvecklats för att öka tillgängligheten till rökavvänjning.

Sluta-Röka-Linjen

Ger individuellt telefonbaserat stöd till tobaksbrukare som vill sluta. Sluta-röka-linjen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, inom Stockholms läns landsting.

Fimpa med appen Fimpaaa!