Till start

Vårdgivarguiden

Tobaksrökning är den största riskfaktorn för olika cancersjukdomar och sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Även passiv rökning och rester av tobaksrök på till exempel möbler, hår och hud påverkar hälsan negativt.

Tobakssnusning ökar risken för diabetes typ 2, vissa typer av cancer och ett allvarligare förlopp vid hjärtinfarkt och stroke. Forskning visar att nikotin förändrar hjärnans utveckling, det är särskilt negativt för unga personer. Så kallade tobaksfria produkter som vitt snus innebär också risker för hälsan.

Produkter som inte innehåller tobak och nikotin, till exempel e-cigaretter, kan ändå innehålla cancerogena ämnen och vara luftvägsirriterande. Rökning och snusning under graviditeten ökar risken för olika komplikationer och fosterdöd. Nikotin förs över till barn vid amning.


Hälsovinster

Vid rökstopp förbättras blodcirkulation, lungfunktion, immunförsvar och sårläkning. Risken för hjärtinfarkt, stroke och flera cancerformer minskar.  Genom att vara rökfri i samband med operation minskar risken för komplikationer. Rökstopp kan ha positiva effekter på den psykiska hälsan som till exempel depression, ångest och stress. Det är aldrig för sent att sluta röka, hälsovinsterna vid rökstopp gäller även för äldre personer.

Vid snusstopp sjunker pulsen och blodtryck redan under första dygnet. På sikt förbättras munhälsan och risken för diabetes typ 2 och vissa typer av cancer minskar. Om gravida som röker eller snusar slutar i början av graviditeten, minskar riskerna till nivåer som är jämförbara med de som inte använt tobak under graviditeten.

Hälsoläge

Andelen rökare i Stockholms län (cirka 6 procent) minskar men är fortsatt hög i vissa grupper.  Andelen dagligrökare är högre bland individer med enbart förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasialt utbildade. Bland personer med psykiatriska diagnoser är rökning vanligare än i befolkningen i stort. Användningen av e-cigaretter bland ungdomar har ökat och mer bland tjejer. Rökning orsakar tio procent av sjukdomsbördan i länet.

Andelen snusare i länet har ökat. Användning av vitt snus har ökat bland unga tjejer. Snusandet skiljer sig inte nämnvärt mellan personer med kort och lång utbildning. 

Det går att få en snabb överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i region Stockholm med webbverktyget Folkhälsokollen.

Nationella riktlinjer och vårdprogram

Stöd för beslutsfattare inom regional och kommunal styrning och ledning i hälso- och sjukvården.

Stöd till vårdpersonal hur åtgärder ska genomföras i hälso- och sjukvården. Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Nationellt programområde levnadsvanor (NPO levnadsvanor) Sveriges regioner i samverkan.

Åtgärder

Enligt rekommendationerna bör hälso- och sjukvården råda alla att avstå från tobaks- och nikotinbruk. I det allmänna rådet ingår vattenpipa och e-cigarett. Rekommenderad insats till vuxna som röker är i första hand kvalificerat rådgivande samtal. Stöd till riskgrupper ska prioriteras, se tabell nedan.

Rekommendation om åtgärd vid tobaks- och nikotinbruk för olika riskgrupper

I tabellens vänstra kolumn finns riskgrupperna uppräknade och i den högra vilka åtgärder som rekommenderas.
Riskgrupp Rekommendation om åtgärd vid tobaks- och nikotinbruk  
Vuxna med särskild risk som röker dagligen

Erbjud kvalificerat rådgivande samtal (1)

Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel och/eller tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin, bupropion) (2)

Vuxna som ska genomgå en operation och som röker (även sporadiskt)

Erbjud kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg med nikotinläkemedel.

Erbjud rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (varenklin).

Unga under 18 år med tobaks- och nikotinbruk (även sporadiskt)

Erbjud kvalificerat rådgivande samtal.

Erbjud webbaserad intervention.

Gravida med tobaks- och nikotinbruk (även sporadiskt)

Erbjud rådgivande samtal till gravida som röker.

Erbjud rådgivande samtal till gravida som snusar.

KVÅ-koder

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården och när koder rapporteras skapas en statistisk beskrivning av vårdens innehåll.

DV111 - Enkla råd om tobak*
DV112 - Rådgivande samtal om tobak*
DV113 - Kvalificerat rådgivande samtal om tobak*

*definitionen av tobak i vårdprogrammet omfattar även nikotinprodukter och e-cigarett.

Informationsmaterial till personal och patienter

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

Utbildningar

Relaterad information

Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.

  • Uppdaterad: 11 april 2023

  • Faktagranskad: 11 april 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen