Till start

Vårdgivarguiden

Tobaksbruk innefattar konsumtion av röktobak såsom cigarretter, pipa, cigarr, cigarill, vattenpipa samt rökfri tobak (snus och tuggtobak). Elektronisk cigarett innehåller inte tobak men ofta nikotin som inhaleras.

Nikotin har negativ påverkan på hälsan och med anledning av att tobaksfria nikotinprodukter har tillkommit och ökar på marknaden pågår arbete med att säkerställa evidens och ta fram rekommendationer. Tobaksfritt snus ökar markant bland unga tjejer. Då tillgänglig kunskap pekar på att nikotin särskilt påverkar barn och unga negativt är det av vikt att lyfta frågor om användning till unga samt gravida, även om evidensen på området inte är helt klarlagd.

Tobaksrökning största riskfaktorn för cancer

Att röka dagligen leder till ökad risk för ett sextiotal olika sjukdomar enligt forskning. Tobaksrökning beskrivs i den nationella cancerstrategin som den enskilt viktigaste riskfaktorn för cancer som man själv kan undvika. Många andra sjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och KOL, påverkas också starkt av rökning.

För den som är gravid eller ammar är det särskilt viktigt att få hjälp att sluta röka. Till exempel ökar risken för låg födelsevikt, prematuritet och graviditetskomplikationer om kvinnan har rökt under sin graviditet.

Att snusa innebär flera risker för hälsan

Även om snus är klart mindre hälsofarligt än rökt tobak innebär det flera risker för hälsan. Snusning leder på kort sikt till ökad puls, förhöjt blodtryck och stresspåslag. Snusning har visat sig ha koppling till skador på tandköttet, ökad risk för metabola syndrom, typ 2-diabetes och vissa typer av cancer även om det senare inte är så tydligt belagd.

Hälsoläget

Sju procent av befolkningen i Stockholms län är dagligrökare, och andelen minskar – precis som i resten av landet. Trots detta är rökning fortfarande en av de levnadsvanor som bidrar mest till sjukdomsbördan och rökning är vanligare förekommande i vissa grupper. Andelen dagligrökare är tre gånger högre bland individer med enbart förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasialt utbildade.

Personer med psykisk ohälsa och/eller psykiatriska diagnoser röker i större utsträckning. Av de individer som exempelvis besväras av ensamhet är 14 procent dagligrökare, medan 8 procent av de ickeensamma individerna är det. Andelen som röker bland de som har psykiatrisk diagnos är 13,2 procent jämfört med 7,5 procent för de utan psykiatrisk diagnos.

I delar av Stockholms län exponeras drygt 20 procent av spädbarnen för tobaksrök vid åtta månaders ålder. Högst andel spädbarn som utsätts för tobaksrök har Botkyrka (20,9 procent) och Södertälje (20,3 procent). Andelen är betydligt lägre på Norrmalm (0,6 procent), som har lägst andel i hela Stockholms län.

Det går att få en snabb överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i region Stockholm med webbverktyget Folkhälsokollen.

Hälsovinster vid tobaksstopp

Det går snabbt att nå en positiv förändring med rökstopp. Redan inom två veckor till tre månader förbättras cirkulation, lungfunktion och sårläkning. Mellan en månad och ett år förbättras lungornas slemhinnor och flimmerhåren repareras och risken för hjärtinfarkt minskas med hälften. Risken för stroke är halverad inom fem år och inom tio år är risken för flera cancerformer halverad.

Nationella riktlinjer och vårdprogram

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018) samt Nationellt vårdprogram 2022 Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling, ges rekommendationer om åtgärder för att förebygga och även behandla sjukdom som är kopplad till ohälsosamma levnadsvanor. 

Nationellt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor  

Enligt rekommendationerna bör hälso- och sjukvården erbjuda stöd till individer med tobaksbruk och ska prioritera riskgrupper:

1. Vuxna med särskild risk, till exempel någon form av kronisk sjukdom, funktionsnedsättning, social sårbarhet, biologiska riskmarkörer eller flera ohälsosamma levnadsvanor

2. Vuxna som ska genomgå en operation

3. Barn och unga

4. Gravida

5. Äldre

Verksamhetsansvarig ska säkerställa att det finns lokala rutiner för arbetet med ohälsosamma levnadsvanor och att all hälso- och sjukvårdspersonal har kompetens för att uppmärksamma och ge enkla hälsorelaterade råd till patienten på ett personcentrerat sätt. I rutinerna behöver det framgå hur ohälsosamma matvanor dokumenteras journalen, given åtgärd under rätt sökord i journalen samt att åtgärden ska dokumenteras med relevant KVÅ-kod.

DV111 - Enkla råd om tobak
DV112 - Rådgivande samtal om tobak
DV113 - Kvalificerat rådgivande samtal om tobak

Läs mer om olika åtgärder vid tobaksbruk i vårdprogrammet.

Nationellt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor

Stödmaterial för personal och patienter

Om tobaksberoende i VISS

Administrativt och medicinskt stöd som riktar sig till personal inom primärvården i Region Stockholm.

Personal- och patientinformation om Rök- och alkoholfri operation

Information till vårdgivare om att ge stöd till patienter att göra rökstopp och minska intaget av alkohol i samband med operation. Personal- och patientinformation finns för nedladdning.  

Foldern Goda levnadsvanor gör skillnad

Folder med egentester för personen att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol. Foldern skickas med fördel ut innan ett samtal så att personen kan fylla i den i lugn och ro i hemmet. Det går att skicka ut en digital länk som personen kan öppna hemifrån.

Sluta-röka-linjen 020 – 84 00 00

En kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring sina rök- och tobaksvanor. På deras webb-sida finns information för såväl personal som patient och invånare.

Stöd för den som vill sluta röka på 1177.se

På 1177.se finns information om vinsterna med att sluta röka och vilket stöd som finns.

Relaterad information

Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.

Utbildningar

Kurs Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning 7,5 poäng 

Kursen bedrivs av Akademiskt primärvårdscentrum, APC i samarbete med KI-Uppdragsutbildning. Kursen ger kunskap och kompetens i att utföra kvalificerad tobaksavvänjning individuellt och i grupp.

Kurser hos Akademiskt primärvårdscentrum

Utbildningar om levnadsvanor, tobaksprevention, kvalificerad avvänjning, motiverande samtalsteknik och fysisk aktivitet på recept, FaR. APC erbjuder också handledning och skräddarsydd utbildning för olika verksamheter.

Regionens webbutbildning om att arbeta med ohälsosamma levnadsvanor

Kursen går igenom hur du som möter patienter uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienten, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete.

Webbutbildning - hälsosamma levnadsvanor

Sundkurs - en faktabas och inspirationskälla om att leva hälsosamt

I sundkurs ingår en livsstilskurs med ett avsnitt om tobak där hälso- och sjukvårdspersonal kan hämta information och råd. Samtliga rekommendationer vilar på vetenskaplig grund.

  • Uppdaterad: 24 november 2022

  • Faktagranskad: 24 november 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen