Till start

Vårdgivarguiden

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för sjukdom och ohälsa i Sverige. Det ökar risken för att drabbas av obesitas (fetma), hjärt- och kärlsjukdom, cancer, typ 2-diabetes och karies. Ohälsosamma matvanor kan även leda till undernäring.

Hälsovinster

Hälsosamma matvanor har en stor positiv inverkan på den fysiska och psykiska hälsan och på prestationsförmågan. Bra mat ökar sannolikheten att kroppens behov av näringsämnen tillgodoses. Det skyddar mot vanliga kroniska sjukdomar. Exempelvis påverkar det blodtrycket, blodfetter, blodsocker, viktbalans, immunförsvar, inflammationsprocesser och munhälsa. 

Hälsoläge

Ohälsosamma matvanor orsakar sju procent av sjukdomsbördan i länet enligt Global Burden of Disease. Med det menas förlorade friska levnadsår på grund av sjukdom, funktionsnedsättning och för tidig död. Invånarnas intag av fullkorn, frukt, grönsaker, fisk och sötade drycker ligger generellt sätt långt ifrån det rekommenderade intaget. Det skiljer sig även åt i olika delar av befolkningen. Mest hälsosamma matvanor har generellt sett kvinnor, äldre och personer med lång utbildning.

Det går att få en snabb överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i region Stockholm med webbverktyget Folkhälsokollen.

Nationella riktlinjer och vårdprogram

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018) samt Nationellt vårdprogram 2022 Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling ges rekommendationer om åtgärder för att förebygga och även behandla sjukdom som är kopplad till ohälsosamma levnadsvanor.

Stöd för beslutsfattare inom regional och kommunal styrning och ledning i hälso- och sjukvården.

Stöd till vårdpersonal hur åtgärder ska genomföras i hälso- och sjukvården. Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Nationellt programområde levnadsvanor (NPO levnadsvanor) Sveriges regioner i samverkan.

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda stöd till personer i riskgrupper som har ohälsosamma matvanor.  

Åtgärder

Verksamhetsansvarig ska säkerställa att det finns lokala rutiner för arbetet med ohälsosamma levnadsvanor och att all hälso- och sjukvårdspersonal har kompetens för att uppmärksamma och ge enkla hälsorelaterade råd till patienten på ett personcentrerat sätt. I rutinerna behöver det framgå hur ohälsosamma matvanor dokumenteras journalen, given åtgärd under rätt sökord i journalen samt att åtgärden ska dokumenteras med relevant KVÅ-kod.

Rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma matvanor

I den högra kolumnen beskrivs riskgrupperna och i den vänstra kolumnen beskrivs rekommendationerna .
Riskgrupp Rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma matvanor
Vuxna med särskild risk och ohälsosamma matvanor. Erbjud kvalificerat rådgivande samtal.
Barn och unga 2-5 år och 6-12 år som har ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Erbjud familjestödsprogram.
Gravida som har ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Erbjud kvalificerat rådgivande samtal.

KVÅ-koder

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården och när koder rapporteras skapas en statistisk beskrivning av vårdens innehåll.

DV141 Enkla råd om matvanor

DV142 Rådgivande samtal om matvanor

DV143 Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor

QV013 Föräldrautbildning (familjestödsprogram)

Handläggning

Läs mer på VISS – behandlingsstöd för primärvården i Region Stockholm under avsnittet Ohälsosamma matvanor

Vård vid obesitas

Vid obesitas bör hälso- och sjukvården erbjuda andra åtgärder än endast kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor. Enligt nationella riktlinjer för vård vid obesitas bör till exempel kombinerad levnadsvanebehandling, som anpassas till patientens behov erbjudas. I den behandlingen ingår individuell anpassning av kost och matvanor, råd om fysisk aktivitet och stillasittande samt stöd för att genomföra och upprätthålla de beteendeförändringar som behövs. 

Informationsmaterial för personal och patienter

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

Utbildningar

Relaterad information

Information och råd till invånare som vill äta mer hälsosamt.

  • Uppdaterad: 21 mars 2023

  • Faktagranskad: 21 mars 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen