Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen. Kontrollera om patienten tidigare är vaccinerad mot Haemophilus influenzae typ B (HiB).
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Ingen smittspårning krävs.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

  • typ av infektion och lokalisation
  • om underliggande sjukdom finns
  • uppgift om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott
  • sannolikt smittland
  • om flera fall finns i omgivningen.

Mer om haemophilus influenzae

Svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund och stelkramp, samt för flickor även vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Statistik

Kontaktpersoner

Externa länkar