Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar vid positivt provsvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om mpox, inklusive hur det smittar. Bedöm behov av vårdnivå. För vårdhygieniska riktlinjer, se länk nedan.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till bekräftat eller misstänkt fall och till nära kontakter med hög risk för smitta.
 3. Smittspårning: Görs av den verksamhet där provet tagits. Se rubriken "Smittspårning" i smittskyddsblad för läkare.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange insjukningsdatum, sannolikt smittland och smittväg.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Då sjukdomen är allmänfarlig ska provtagning, vård och eventuell behandling vara kostnadsfria för patienten. 

Om sjukdomen

Mpox (tidigare benämning apkoppor) är en virussjukdom som huvudsakligen sprids från djur till människor, men överföring mellan människor kan också ske. Sjukdomen förekommer vanligtvis i västra och centrala Afrika och har tidigare varit ovanlig i Europa. Vid typisk sjukdomsbild drabbas den smittade individen inom 5 till 21 dagar från smittotillfället av något eller flera av följande symtom: feber, frossa, svullna lymfkörtlar, huvudvärk och ryggvärk. Inom 1 till 3 dagar efter debut av feber uppträder en hudrodnad som övergår i blåsbildning med åtföljande sår. Sedan tidigare är det känt att viruset kan spridas via droppsmitta och via nära kroppskontakt.

Sedan 2022 har en spridning av sjukdomen setts i Europa och Nordamerika där de flesta fallen har identifierats bland män som har sex med män. I det aktuella utbrottet har det beskrivits en symtombild som debuterat med genitala, perianala eller orala blåsor och sår, ibland i kombination med svullna lymfkörtlar främst i ljumskar. Allmänsymtom förekommer inte i alla fall, i vissa fall kommer hudlesioner före allmänsymtom och i vissa fall har symtombilden dominerats av proktit eller rektala symtom utan samtidigt synliga hudlesioner. Det är inte klarlagt om symtomfri infektion kan förekomma.

Provtagning

Provtagningsindikation

Symtom förenliga med mpox

 • Nytillkomna utslag, blåsor eller sår genitalt, oralt, analt eller på huden (lokalt eller generaliserat). Proktit eller rektala symtom.

  Något/några av följande symtom/fynd är vanligt förekommande och stärker indikationen för provtagning: lymfkörtelförstoring, feber ≥38°, huvudvärk, sjukdomskänsla, muskelvärk, halsont eller hosta.

hos person

 1. som haft sexuell kontakt eller annan nära kontakt* med ett bekräftat eller misstänkt fall inom 21 dagar före insjuknandet. För denna grupp bör provtagning övervägas även vid allmänna symtom som feber, halsont mm utan samtidigt förekommande sår/blåsor/utslag.

  eller
 2. som haft ny sexuell partner** inom 21 dagar före insjuknandet

  eller
 3. där andra differentialdiagnoser är uteslutna eller osannolika

*Annan nära kontakt:

 • Hushållskontakt
 • Direkt hudkontakt med utslag, blåsor eller sår
 • Långvarig ansiktsnära kontakt utan adekvat skyddsutrustning
 • Vård - och omsorgskontakter som utfört provtagning av lesion eller slemhinna utan adekvat skyddsutrustning

**I det aktuella utbrottet har smittspridning hittills främst skett bland män som har sex med män (MSM). Var frikostig med provtagning av MSM och transpersoner. För övriga grupper kan provtagning göras vid stark klinisk misstanke.

Provtagande enheter

Observera att provtagning av misstänkt fall endast ska utföras på nedanstående enheter.

Patient som inte är allmänpåverkad

 • Specialistmottagning sexuell hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (tar emot alla patienter).
 • Specialistmottagning sexuell hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Ersta (tar emot alla patienter).
 • Venhälsans STI-mottagning, Södersjukhuset, mottagning för män som har sex med män (MSM) och transpersoner.

Aktuell lista på enheter som provtar för mpox.

I första hand rekommenderas transport i egen bil till mottagningen. Patient som inte är allmänpåverkad och har sår/blåsor/utslag som går att täcka kan åka kommunalt till och från mottagning för provtagning. I väntan på provtagning rekommenderas personen att minimera sina nära kontakter och avstå från sexuella kontakter.

Patient som är allmänpåverkad

Kontakta omedelbart infektionsjouren på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge via växel 08 - 123 800 00 för vidare handläggning. För ambulanstransport, se PM och anvisningar nedan.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad om mpox med förhållningsregler för patienter och misstänkta fall. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad om mpox med information och förhållningsregler för nära kontakter med hög risk för smitta enligt den riskbedömning som presenteras i läkarinformationen. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad om mpox med information och råd till kontakter med låg risk för smitta enligt den riskbedömning som presenteras i läkarinformationen. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för läkare om mpox inklusive vägledning vid smittspårning.

Smittspårning

Görs av den verksamhet där provet tagits. Se rubriken ”Smittspårning” i smittskyddsblad för läkare. Samråd med Smittskydd Stockholm vid behov.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • Insjukningsdatum
 • Sannolikt smittland
 • Uppgifter om det finns flera misstänkta fall i omgivningen
 • Smittväg
 • Om smittspårning påbörjats och av vem

PM och anvisningar

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkta eller bekräftade fall av mpox (apkoppor).

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård. Uppdaterad 27 november 2023.

Statistik

Smittskydd Stockholms statistik avseende mpox.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Vaccin

Information om postexpositionsprofylax och förebyggande vaccination mot mpox.

Kontakt

Rebecka Vyth|Smittskyddsbarnmorska

Camilla Berg|Socionom/STI-handläggare

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Information om symtom och vart du kan vända dig. Flygbladet är tänkt att kunna delas ut i till exempel väntrum eller på klubbar. Finns på svenska och engelska.

Information om symtom och vart du kan vända dig. Affischen är tänkt att kunna sättas upp i till exempel väntrum eller på klubbar. Finns på svenska och engelska.

Information om symtom och vart du kan vända dig. Innehåller översättningar på ryska, franska, spanska och albanska.

Externa länkar

 • Uppdaterad: 26 april 2024

 • Faktagranskad: 26 april 2024

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen