Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om syfilis, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Patienter med syfilis ska handläggas på specialistmottagning (se rubrik remittering), som erbjuder adekvat behandling (ibland efter kompletterande provtagning).
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Görs av specialistmottagning. Innebär att vårdgivaren informerar, och får bekräftat, att prov tas på de personer som kan ha utsatts för smitta de senaste 12 månaderna. Se rubrik smittspårning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet av mottagningen som provtagit/initialt handlagt patienten. Ange vilken klinik/mottagning patienten remitterats till. Kompletterande anmälan görs av specialistmottagning. I anmälan används ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.
 5. Kostnadsfrihet: Mottagningsbesök, provtagning och medicin för syfilis ska vara kostnadsfria för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id (se länk nedan: Hur anmäls syfilis avseende patient-ID?).
 • namn på laboratorium och laboratorienummer.
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum
 • hemortslandsting (landsting där patienten är bosatt).
 • infektionens stadium
 • sannolikt smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats, dvs om patienten har uppgivit sina kontakter
 • vem som ansvarar för smittspårningen
 • om patienten remitterats till annan klinik
 • vilka förhållningsregler som getts.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Smittskyddsblad

Syfilis - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om syfilis. Den tidigare versionen är snarlik den aktuella. När man väljer annat språk än svenska visas tidigare version.

Remittering

Remittera patienten till någon av följande tre mottagningar:

 • Sesam hud, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (tar emot alla patienter). 
 • Specialistcentrum Sexuell hälsa, Södersjukhuset (tar emot alla patienter).
 • Venhälsans STI-mottagning, Södersjukhuset, mottagning för män som har sex med män (MSM).

Sesam hud, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Tel 08-585 822 20, tryck 6 för tjänsteärende

Elektronisk remiss:
(enbart för mottagningar som har TakeCare)
Mottagare: H Sesam hud mottagning

Pappersremiss skickas till (bifoga provsvar):
Mottagning Sesam hud Huddinge, I 53
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Specialistcentrum Sexuell hälsa, Södersjukhuset

Tel 08-6162543 (tjänste)

Elektronisk remiss:
(enbart för mottagningar som har TakeCare)
Mottagare: SÖS Hudmottagning

Pappersremiss skickas till (bifoga provsvar):
Specialistcentrum Sexuell hälsa
Hudkliniken
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Venhälsan, Södersjukhuset

Endast för män som har sex med män (MSM). Tel 08-616 2500 (reception), 08-616 3997 (sköterska mån-fre 08:00-10:00).

Elektronisk remiss:
(enbart för mottagningar som har TakeCare)
Mottagare: SÖS Infektionsmottagn 2

Pappersremiss skickas till (bifoga provsvar):
Infektionskliniken/Venhälsan
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Smittspårning

Smittspårning för syfilis innebär följande:

 • Fråga index om personer som kan ha utsatts för smitta 12 månader bakåt i tiden, alternativt från och med tre månader innan index senast lämnat prov. Inkludera även eventuella kontakter som kan ha utsatts för smitta efter att behandling påbörjats. En individuell bedömning avseende hur långt bakåt smittspårningen ska gå bör alltid göras av smittspårare i samråd med behandlande läkare på specialistklinik. Ibland görs viss smittspårning även vid sent stadium av syfilis (sen latent eller tertiär). Till exempel kan fast partner, biologiska barn till index och personer som kan ha utsatts för smitta via blod behöva provtas.
 • Anmana uppgivna kontakter till provtagning och följ upp att de blivit provtagna. Det kan ta upp till tre månader från smittotillfället innan blodprov för syfilis blir positivt. Om prov tagits ”för tidigt” och är negativt, måste nytt prov tas när tre månader gått.
 • Anmäl till Smittskydd Stockholm om uppgivna kontakter som ska lämna prov inte kan identifieras, inte svarar, eller inte vill samarbeta (se länk ovan: Paragrafanmälan av person som ska lämna prov).
 • Anmäl till Smittskydd Stockholm om indexpatienten inte återkommer till mottagningen för behandling, smittspårning eller er önskan om kontrollprov (se länk ovan: Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen).

PM och anvisningar

Statistik

Kontaktpersoner

Publikationer

Externa länkar

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning.

Sesampärmen

I pärmen hittar du information som handlar om sexuellt överförda infektioner (STI), smittspårning, preventivmedel och oönskade graviditeter. Den är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län.

UMO

Din ungdomsmottagning på nätet.