Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Metod för incheckning och för att fånga stämningar i en grupp.

Ger djupare inblick i hur verksamheten betraktas ur patientperspektiv.

Metod för dialog och utbyte av information.

Enkelt sätt för att få feedback från många patienter.

För fördjupning och djupare förståelse om uppfattningar och åsikter.

Hur patienter som berörs av forskning kan involveras som aktiva teammedlemmar.

Ger förståelse för värdet av patient- och närståendeperspektiv.

Samla in patienters synpunkter och idéer som kan användas för förbättringsarbete.

Strukturerat sätt för att utvärdera möten och förbättra mötesstrukturer.

Metod för att se hälso- och sjukvården ur patientens perspektiv.

Verktyg för att komma i kontakt med patientens verkliga händelser och känslor.

Gör patienten delaktig i rapporteringen.

Ger patienter möjlighet att dela med sig av upplevelse och synpunkter.

Strukturerad dialog där patienten får beskriva sina erfarenheter med egna ord.

Information som lämnats till patientnämnden kan öka förståelse för patienters perspektiv.

Grafisk visualisering av upplevelse eller process, till exempel av ett vårdbesök.

Patienternas kunskap och erfarenheter bidrar till insikter när kvalitetsregistret ska utvecklas.

Genom att inkludera patienter i team blir det lättare att bibehålla patientperspektivet.

Fiktiv beskrivning av en typisk patient – baserad på verkliga data.

Metod för att mäta patientens vårdupplevelser och nöjdhet med vården.

Metod för att mäta patientens upplevelse efter behandling eller annan intervention.

Gör det möjligt att uppleva vården ur en patients eller närståendes perspektiv.

Verktyg för att utvärdera en produkt, tjänst eller upplevelse.

Ökar patienters insikt om vad de varit med om i hälsotillstånd eller vårdprocess.

Vad är bra och vad kan förbättras? Dialogverktyg för att snabbt få insikt om patienters tankar och känslor.

  • Uppdaterad: 18 mars 2024

  • Faktagranskad: 18 mars 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Jenny Björk, hälso- och sjukvårdsförvaltningen