Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget innebär ett brett utbud med öppen- och sluten vård för patienter med svåra ätstörningar. Vård ges för anorexi, bulimi och ätstörning utan närmare specifikation samt dagvård eller sluten vård för hetsätningstörning. Målgruppen är alla åldrar.

Mandolean AB

 • öppen- och sluten vård enligt HSL
  (HSN 2018–0724, avtalsnummer 11730)

Stockholms Centrum för Ätstörning, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT
  (HSN 2018–1174, avtalsnummer 6686)

Specialiserad ätstörningsvård för patienter med hetsätningsdiagnos

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad ätstörningsvård för patienter med hetsätningsdiagnos med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Målgruppen är alla åldrar.

Mandolean AB

 • öppenvård enligt HSL
  (HSN 2018–0725, avtalsnummer 11729)

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Mandolean (11730, 11729), modell 029 och 076. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 april 2022.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 september 2022.

Relevanta KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2022.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri och samverkan

Relaterad information

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Uppdaterad 1 april 2022.

Remittering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Patientens fria val

Patienter kan fritt välja vårdgivare i Region Stockholm. Det gäller oavsett var man bor eller om vården är regiondriven eller drivs i privat regi.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Kvalitetsregister

Lathund för att stödja verksamheterna i Stockholmsregionen.

Samverkan mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Information om telefonlinje

Information till dig som i ditt yrke träffar personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer.

 

 • Uppdaterad: 28 oktober 2021

 • Faktagranskad: 28 oktober 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Caroline Palo, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen