Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad beroendevård för barn, ungdomar och vuxna har sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, konsultationer och heldygnsvård. Även behandling via nätet.  
Vården ges enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Beroendecentrum och Maria Ungdom erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.  

Barn och unga, under 20 år

Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm

 • öppen- och heldygnsvård samt dygnet-runt-öppen akutmottagning. Vård enligt HSL och LPT.
  (HSN 2018–1173, avtalsnummer 7533)

Unga vuxna, 18 år - 25 år

Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm

 • öppenvårdsmottagningar för unga vuxna i behov av beroendevård, ibland i kombination med annan psykisk ohälsa.
  (HSN 2018-1173, avtalsnummer 7533)

Vuxna, 18 år och äldre

Prima psykiatri AB

 • öppen- och sluten vård samt dygnet-runt-öppen akutmottagning. Sluten vård ges enligt HSL, öppenvård även enligt LPT. Verksamheter finns i Nacka kommun, Värmdö kommun och Södermalm i Stockholm stad.
  (HSN 2018–0830, avtalsnummer 11716)

Vårdgivare med geografiskt områdesansvar

Vårdgivaren ska ge konsultationer gentemot vårdgrannar inom sitt geografiska område samt kunna göra vårdintygsbedömningar av personer som vistas i området. Det geografiska områdesansvaret begränsar inte vårdens skyldigheter när det gäller patientens fria val enligt regionens valfrihetsregler.

Vuxna, 18 år och äldre

Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm

 • öppen- och heldygnsvård samt dygnet-runt-öppen akutmottagning. Vård ges enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar hela länet, exklusive Nacka och Värmdö, stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck och Södermalm. Enligt valfrihetsregeln har patienten möjlighet att själv välja var hen vill söka hjälp.

  Sprututbytesverksamhet i öppenvård utifrån målet att minska smittspridning och att motivera till vård och behandling av narkotikaberoendet. Målgrupp är personer 20 år och äldre som injicerar narkotika. (f d HSN 1303-0275)

  RPÖV - öppen rättspsykiatrisk- och beroendevård för personer med beroendeproblem och/eller psykisk sjuklighet/störning i kombination med våldsproblematik, samordnat och samlokaliserat med Beroendecentrum Stockholm och Kriminalvårdens frivård. Målgruppen är 18 år och äldre, och nya patienter, tas emot efter remiss från specialiserad beroendevård, psykiatriska specialistvård och från kriminalvården. (f d HSN 1012-1318)
  (HSN 2018–1173 avtalsnummer 7533)

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Prima (11716), modell 209. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 april 2022.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 september 2022.

Relevanta KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2022.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri och samverkan

Relaterad information

Remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Uppdaterad 1 april 2022.

Remittering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Patientens fria val

Patienter kan fritt välja vårdgivare i Region Stockholm. Det gäller oavsett var man bor eller om vården är regiondriven eller drivs i privat regi.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Kvalitetsregister

Lathund för att stödja verksamheterna i Stockholmsregionen.

Samverkan mellan kommuner och Region Stockholm

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Patientinflytande

Inspirationsskrift från Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor i Stockholms län.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

 • Uppdaterad: 12 juli 2021

 • Faktagranskad: 28 januari 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Andreas Falk, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen