Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till. En förutsättning för vård inom ASIH är att, inte bara patienten, utan också de närstående i patientens hushåll accepterar vårdformen.

Målgrupp för ASIH är:

  • Patient med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus.
  • Patient med allvarlig kronisk sjukdom och i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att kunna vistas hemma.
  • Patient med komplex sjukdoms-/symtombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symtomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 juni 2024

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 juni 2024.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 januari 2020

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 januari 2020.

Vårdgivare med avtal

Länets åtta geografiska områden utgår från kommun och stadsdelsgränser. I dokumenten nedan framgår vilka vårdgivare som har avtal i de geografiska områdena.

Vilka kommuner/stadsdelar i respektive områden som vårdgivare kan vara godkända för och vilka vårdgivare som är godkända i respektive område. Uppdaterad 20 november 2020.

Remittering till ASIH

Stockholms län är uppdelat i åtta geografiska områden för att vårdgivaren ska hinna nå patienten inom 30 minuter. ASIH-vårdgivare får endast ta emot patienter inom det/de områden som vårdgivaren är godkänd i. Patienten väljer mellan de vårdgivare som är godkända inom det område som patienten får ASIH-vård i.

Remittenter till avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) hänvisas till Belport där ASIH-vårdgivare samt aktuell platstillgång visas utifrån de geografiska områdena i länet.

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha digital förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2020. Uppdaterad 22 januari 2024.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

En samlad inrapportering per vårdområde ska ske senast den 31 januari 2024.

En samlad inrapportering per vårdområde ska ske senast 31 januari 2025.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Patientinformation

Patienten kan välja mellan de vårdgivare som är godkända inom det område som patienten får ASiH-vård i.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Ifyllningsbar pdf. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Uppföljning inför driftstart utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående avtal och uppföljning av uppdraget kontakta:

Ninos Kerimo|Avtalsansvarig

Geriatrikenheten, avdelningen för närsjukvård

Relaterad information

Handlingsprogram inom smittskyddsområdet som gäller i Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 25 mars 2024

  • Faktagranskad: 2 oktober 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Ninos Kerimo, hälso- och sjukvårdsförvaltningen