Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. De har också rätt att välja tandvårdsmottagning för allmäntandvården. De barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val, kallas av den vårdgivare som har områdesansvar.

Allmäntandvård

Barn får sin första kallelse till tandvården det år de fyller tre år. I november året innan barnet fyller tre år skickar Region Stockholm ett vykort till barnets vårdnadshavare där föräldrarna uppmanas att välja och kontakta den mottagning där de vill att barnet ska få sin tandvård. Motsvarande information skickas en gång per månad till nyinflyttade barn och ungdomar i länet.

Patienten har alltid rätt att välja eller byta tandläkare om hon eller han inte känner sig nöjd eller trygg med sin nuvarande tandläkare. Den nya tandläkaren ser till att registrera patienten på sin mottagning.

Vårdbehovsområden

Region Stockholm har delat in länets alla basområden i fyra nivåer, så kallade vårdbehovsområden. Indelningen i vårdbehovsområden baseras på tandhälsan hos barn och ungdomar i respektive basområde. Indelningen görs om en gång per år utifrån tandhälsouppgifter som vårdgivarna rapporterar i samband med att de undersöker patienterna.

Indelningen i vårdbehovsområden ligger till grund behovstillägget, den differentierade ersättning som betalas ut tillsammans med tandvårdspengen samt riktade förebyggande insatser i de områden där tandhälsan är sämst, se kariespreventionsprogram nedan.

Gäller från 1 maj 2022.

Om patienten själv vill betala,18–23 år

För att avsäga sig den avgiftsfria tandvården ska patienten skicka in en begäran till tandvårdsenheten om att själv finansiera tandvården. Patienten ska alltid bli informerad om att tandvården är avgiftsfri till och med det år patienten fyller 23 år.

Blankett för avsägelse av fri tandvård för myndiga personer mellan 18 och 23 år.

Specialisttandvård

Barn och ungdomar som behöver specialisttandvård remitteras till valfri godkänd mottagning. Det gäller alla specialiteter utom tandreglering. Tandläkaren väljer tillsammans med föräldrarna och barnet vart remissen ska skickas.

Hälsoundersökning oral hälsa av barn och unga som placeras i vård utanför det egna hemmet

Specialisttandläkare inom pedodonti utför specialistutredningen efter remiss/begäran från socialtjänst. Därefter fyller specialisttandläkaren i ett utlåtandedokument som skickas tillbaka till socialtjänsten.

Hälsoundersökning av oral hälsa för barn och unga som placeras i vård utanför det egna hemmet, efter remiss eller begäran från socialtjänst. Gäller från 1 maj 2021.

Hälsoundersökning oral hälsa av barn och unga som placeras i vård utanför det egna hemmet. Gäller från 1 maj 2021.

Tandreglering

De barn och ungdomar som har störst behov av tandreglering får det på regionens bekostnad. Det kan vara allmäntandläkare, patient eller förälder som tar initiativet. Men det är alltid en specialisttandläkare som avgör om tandreglering kan ske på regionens bekostnad. Ungefär 25 procent av alla barn och ungdomar i Stockholms län får erbjudande om tandreglering.

Alla barn och ungdomar som behöver tandreglering remitteras till urvalstandläkare i systemet Libretto. Hanteringen är helt elektronisk.  

Patienter som valts ut för tandreglering väljer bland godkända vårdgivare inom tandregleringsvård.

Indexet används för att uppskatta patientens objektiva behov av tandregleringsbehandling. Gäller från och med 1 januari 2020.

Akutbehandling

En privat vårdgivare som begär ersättning för akutbehandling av en annan vårdgivares patient fakturerar i Libretto. Undantaget är om patienten i vanliga fall går hos Folktandvården, Karolinska Institutet eller Distriktstandvården, då ska du fakturera respektive vårdgivare direkt.

Tandvård för barn och unga i annan region

Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva få tandvård i annan region än där de är folkbokförda. Eftersom regionernas ersättningsmodeller ser olika ut har Sveriges kommuner och regioner, SKR tagit fram en vägledning som innefattar regionala rutiner och kontaktuppgifter till respektive region.

Barn och ungdomar som misstänks fara illa

Rutin vid uteblivande från tandvårdsbesök avseende barn

Avser barn till och med 17 år.

Brevmall som tandvården kan använda vid kontakt med vårdnadshavare till barn som uteblir upprepade gånger från bokade tider hos tandläkaren.

Orosanmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa.

Vårdval

Vårdvalet gäller undersökning, akutvård och fullständig allmäntandvård för barn och unga mellan 0 och 23 år. Ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, kontakt.

Avser specialisttandvård för barn och unga i åldern 0–23 år med remiss. Ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Barn och unga i åldern 3–23 år som beviljats regionfinansierad tandreglering. Ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapportering och kontakt.

Rutiner vid avtalets upphörande

Avser uppsägning från vårdgivarens sida. Uppsägningstiden framgår av avtalet. Uppdaterad 22 maj 2024.

IT-system för barn- och ungdomstandvård

Libretto är ett it-stöd för vårdgivare som utför regionfinansierad barn- och ungdomstandvård. Här finns information om inloggning, behörighet, användarstöd och support.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 22 juli 2024

  • Faktagranskad: 22 juli 2024

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Hedberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen