Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om ESBL, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Märk journalen med ESBL. Se även handlingsprogram PM 8.
  2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Ej smittspårningspliktig. I vissa fall inom slutenvård görs smittspårning, se handlingsprogram PM 8 och PM 9.
  4. Anmälan: INGEN klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om ESBL.

Smittskyddsblad för patienter om ESBL. Finns på flera språk.

Handlingsprogram

Riktlinje för att förebygga smittspridning av MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL (anmälningspliktiga resistenta bakterier).

PM och anvisningar

Syftet med denna riktlinje är att förtydliga vad som gäller för anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB) hos brukare inom gruppbostäder och serviceboenden enligt LSS, samt daglig verksamhet enligt LSS.

Statistik

Under 2022 anmäldes 2769 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en ökning med 684 fall (33 %) jämfört med 2021.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Stickprovsundersökning

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE och ESBLcarba-screening av utlandsvårdade.

Kontakt

Anna Dahlberg|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Owe Källman|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Faktablad med frågor och svar från Smittskydd Stockholm. Kan laddas ned och skrivas ut.

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittspårning samt vårdrutiner och screening.

Externa länkar

  • Uppdaterad: 24 juli 2023

  • Faktagranskad: 24 juli 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen