Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om ESBL, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Märk journalen med ESBL. Se även handlingsprogram PM 8.
  2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Ej smittspårningspliktig. I vissa fall inom slutenvård görs smittspårning, se handlingsprogram PM 8 och PM 9.
  4. Anmälan: INGEN klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Handlingsprogram

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Handlingsprogram

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre.

Smittskyddsblad

ESBL - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om ESBL.

ESBL - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om ESBL. Finns på flera språk.

Statistik

ESBL - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 2222 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en minskning med 568 fall (20 %) jämfört med 2019.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Stickprovsundersökning

Stickprovsundersökning av följsamheten till intagnings- och screeningodlingar

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE, ESBLcarba- och ESBL-screening av utlandsvårdade.

Kontakt

Pernilla Svahn | Smittskyddssjuksköterska

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Karin Persson | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Owe Källman | Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

ESBL - information till patienter och närstående

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Lathundar

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittpårning samt vårdrutiner och screening.

Externa länkar

  • Uppdaterad: 12 mars 2021

  • Faktagranskad: 1 juli 2020

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm