Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk misstanke och vid verifierat fall kontakta omedelbart infektionsklinik/barnklinik samt Smittskydd Stockholm för vidare handläggning. För att verifiera ett misstänkt fall är det viktigt med snabb provtagning. Patienter med misstänkt mässling skall inte dela väntrum med andra personer. Snabb handläggning är också viktig för att minska smittspridning, se PM nedan. Ge patienten information om mässling.

  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns, men uppmana att undvika kontakt med icke-immuna under den smittsamma perioden (fyra dagar före och fyra dagar efter debut av utslag).

  3. Smittspårning: Se PM nedan. Identifiera icke-immuna exponerade personer för att för att erbjuda dem postexpositionsprofylax.

  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, insjukningsdatum och eventuellt smittland.

  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

OBS! Vid misstanke om mässling kontakta jourhavande smittskyddsläkare på Smittskydd Stockholm direkt 08-123 143 00, under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Klinisk anmälan bör innehålla

  • om, och i så fall hur, diagnosen är laboratorieverifierad
  • om profylax getts till ovaccinerade kontakter
  • uppgift om eventuell tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser)
  • sannolikt smittland
  • uppgifter om det finns flera misstänkta fall i omgivningen?

Smittspårning

PM och anvisningar

Mer om mässling

Svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund och stelkramp, samt för flickor även vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Statistik

Mässling - helårsstatistik 2017

Efter några år av endast enstaka mässlingsfall anmäldes under 2017 17 fall, där majoriteten hörde till ett utbrott under vårvintern.

Kontakt

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Publikationer

Externa länkar