Till start

Vårdgivarguiden

Inom den specialiserade vården gäller garantin för planerad vård då patienten söker vård för ett nytt hälsoproblem. Inom primärvården gäller garantin för bedömning av ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt problem eller utebliven behandlingseffekt.

Vårdgarantin gäller enbart i hemregionen.

Vårdgarantin är lagstadgad enligt följande:

Digifysisk vård

Vårdgarantin i Region Stockholm är neutral i förhållande till sättet som vården ges och hur patienten kan kontakta vården. Såväl fysiska som digitala sätt att ge vård kan användas för att möta vårdgarantins tidsgränser.

Vårdgarantins tidsgränser inom Region Stockholm

Observera att ”dagar” i vårdgarantin avser alla dagar, inklusive helgdagar. Det innebär till exempel att en person som söker kontakt med primärvården på en fredag och bedöms behöva en medicinsk bedömning, ska få detta senast på måndagen, det vill säga inom tre dagar.

Typ av vårdgaranti och respektive tidsgräns i dagar.
Tidsgräns i dagar

Vårdgaranti

0

Tillgänglighetsgaranti
En person ska få kontakt samma dag som hen söker sig till primärvården.

3

Bedömningsgaranti i primärvården
Från det att en person sökt kontakt med primärvården, och vårdpersonal bedömer att patienten behöver få en medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, ska hen få tid för bedömning inom 3 dagar. Den basala hemsjukvården omfattas inte av vårdgarantin.

30

Besöksgaranti inom den specialiserade vården.

Remiss från vårdgivare
Patienten ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att remiss beslutats.

Egenanmälan/-remiss från patient
Patienten ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att hen sökt kontakt med den specialiserade vården, förutsatt att vårdgivaren har accepterat remissen.

90 Behandlingsgaranti inom den planerade specialiserade vården
Patienten ska få operation, behandling eller annan åtgärd inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat om detta.

Vård som omfattas av vårdgarantin

 • Alla medicinskt motiverade behandlingar
  Vård- och behandlingsgarantin i Region Stockholm omfattar alla medicinskt motiverade behandlingar.
 • Vård, resor och övernattning utanför länet
  Vården inom ramen för garantin bekostas av Region Stockholm. Det gäller även kostnader för de patienter som får vård utanför länet, till exempel för resor och övernattning på annan ort.
 • Dyslexi-, minnes- och neuropsykiatriska utredningar
  Dyslexiutredningar, minnesutredningar och neuropsykiatriska utredningar har en vårdgaranti på 90 dagar i Region Stockholm (men ingår inte i den nationella vårdgarantin). Innebörden av vårdgaranti till utredning 90 dagar är att utredningen ska påbörjas senast 90 dagar efter det att beslut om utredning tagits inom den specialiserade vården som har utredningsuppdraget. 
 • Utprovning av hörapparat
  Utprovning av hörapparat ingår i vårdgarantin (trots att hjälpmedel inte gör det).
 • Tandvård inom hälso- och sjukvårdens ansvar
  När det gäller tandvård omfattar vårdgarantin bara den tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.

Vård som inte omfattas av vårdgarantin

 • Kompletterande undersökningar och utredningar
  Tid för eventuella kompletterande undersökningar och utredningar räknas inte in i vårdgarantin. Vårdgarantin till den specialiserade vården räknas från det datum som vården beslutar om remiss. Om remissen skrivs vid ett senare datum, till exempel efter ett väntat provsvar, ska vården informera patienten om detta.
 • Utredningar
  Utredningar ingår vanligtvis inte i vårdgarantin. Region Stockholm har dock gjort undantag för minnesutredningar, dyslexiutredningar och neuropsykiatriska utredningar.
 • Hjälpmedel
  Hjälpmedel ingår vanligtvis inte i vårdgarantin, förutom utprovning av hörapparat.
 • Patienten väljer att byta mottagning
  Om patienten själv väljer att byta mottagning för samma hälsoproblem, eller går från barn- till vuxenmottagning för samma hälsoproblem, räknas vården inte in i vårdgarantin.
 • Patienten söker vård i en annan region
  Vårdgarantin gäller inte då patienter söker vård i en annan region på eget initiativ eller för utomregionala patienter som söker vård i Region Stockholm.
 • Återbesök
  Vårdgarantin gäller inte vid återbesök.
 • Ett andra utlåtande
  Vårdgarantin gäller inte vid ett andra utlåtande (så kallad second opinion).
 • Vårdgarantiundantag gällande väntetider
  Medicinskt orsakad väntan (MOV), patientvald väntan (PvV) och särskilt orsakad väntan (SOV).
  Läs mer om vårdgarantiundantagen gällande väntetider

Vårdgivarens ansvar i relation till patienten

Det är vårdgivarens ansvar att informera patienten om beräknad väntetid och se till att patienten får besök och behandling/operation (samt vissa utredningar, se ovan) inom vårdgarantins gränser. Patienten är inte skyldig att känna till lagkrav, ställa frågor eller hävda sin vårdgaranti.

Ansvaret innebär att vårdgivaren behöver säkra att den har rutiner som ligger i linje med vårdgarantins intentioner. Exempelvis att information i kallelse och remisser om väntetider är korrekt, att förutsättningar för dialog med patienten finns och att patienten får information och kan komma i kontakt med aktuell mottagning vid frågor.

När tidsgränserna inte kan hållas

När vårdgivaren ser att vårdgarantin inte kan hållas ska denne söka efter alternativ hos annan vårdgivare och se till att patienten är delaktig i den processen. 

Följande åtgärder behöver/kan vidtas beroende på hur situationen ser ut för aktuell patient eller inom aktuellt vårdområde:

 • Sök ledig kapacitet i länet
  Jämför prognosticerade väntetider mellan vårdgivare i systemet Vårdutbud i Region Stockholm eller ta direkt kontakt med andra vårdgivare (som har avtal med Region Stockholm) som kan utföra vården. Tjänstetelefonnummer till andra vårdgivare finns i Vårdutbud i Region Stockholm.
  Vårdutbud i Region Stockholm
 • Sök ledig kapacitet utanför länet
  Saknas kapacitet inom länet kan ledig kapacitet sökas inom den offentligt finansierade vården i andra regioner (utomläns). Sveriges kommuner och regioners (SKR) tjänst väntetider.se kan vara ett stöd för att få en indikation.
  SKRs tjänst väntetider.se 
 • Inhämta råd vid utomlänshantering
  Vårdgarantikansliet kan ge råd och stöd för att hitta kapacitet i annan region (utomläns). Om vårdgivare kan identifieras utomläns ska specialistvårdsremiss fyllas i (ange ruta vårdgaranti) och skickas till Vårdgarantikansliet för utfärdande av betalningsförbindelse.
  Specialistvård – remissblankett
 • Kontakta Vårdgarantikansliet för allmänt stöd
  Du som vårdgivare kan få vägledning och information om vårdgarantin, dess lagstiftning och riktlinjer av Vårdgarantikansliet. Kansliet nås via telefon och mejl. Se kontakt.
  Kontakt
 • Rapportera prognosticerade väntetider
  Vårdgivare som enligt sina avtal ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta och rapporterar i Utbudstjänsten.
  Utbudstjänst Region Stockholm
 • Informera avtalsansvarig
  Vid återkommande eller omfattande problem med att vårdgarantin inte kan uppfyllas ska avtalsansvarig inom HSF informeras på det sätt som beskrivs i respektive avtal.

Utbudstjänst Region Stockholm – prognostiserade väntetider

Vårdgivare som enligt sina avtal ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta i systemet Utbudstjänst Region Stockholm. Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider. I tjänsten Väntetidsprognos kan man se prognostiserade väntetider för olika vårdutbud hos de vårdgivare som rapporterar in detta.

Utbudstjänst Region Stockholm

Remittering

Remiss ska utfärdas i samråd med patienten. Vid remittering bör remittenten (exempelvis husläkaren) redan från början välja en specialist med kort väntetid.

Vårdgarantin till den specialiserade vården räknas från det datum som vården beslutar om remiss. Om remissen kommer att skrivas vid ett senare datum, till exempel efter ett väntat provsvar, ska vården informera patienten om detta.

Patienten kan själv kontakta specialist

Vårdgarantin gäller också patienter som själva tar kontakt med en specialistläkare (egenremiss/egen vårdbegäran). Specialistmottagningen gör den medicinska bedömningen som avgör om patienten bör komma till specialistmottagningen. Tiden det tar specialistmottagningen att bedöma egenremissen ingår inom vårdgarantins tidsgräns då garantin räknas från det datum patienten tar kontakt.

Remisskrav

Inom ett flertal specialiteter råder remisskrav och för andra finns inga formella krav på remiss. Dock behöver de flesta specialister i praktiken en remiss från en vårdgivare för att kunna göra en korrekt medicinsk prioritering av patienten

Se Regelverket för remisshantering för mer information om regelverk. Där finns information om riktlinjer för remisshantering inom vårdgarantins gränser och förteckning av regionens krav på remiss i öppenvård.

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Uppföljning av tidsrelaterad tillgänglighet (väntetider)

För mer information om datainsamling/de system som hanterar tidsrelaterad tillgänglighet (väntetider) se ”Uppföljning av tidsrelaterad tillgänglighet (väntetider)”. Där finns mer information om:

 • Centrala väntetidsregistret, CVR
 • Gemensamt vårdregister, GVR,
 • Sveriges kommuner och landstings, SKR:s väntetider
 • Utbudstjänst Region Stockholm och prognostiserade väntetider

Frågor och svar om vårdgarantin

Lathund

I lathunden finns kriterier beskrivna som behöver uppfyllas för att patienten ska erbjudas en tid inom vårdgarantin.

Kontakt

Vårdgivares frågor om vårdgarantin

Vårdgarantikansliet

Telefontid för vårdgivare: tisdag och torsdag klockan 07.00–11.00

Vid frågor om uppföljning av väntetider

Väntetider

 • Uppdaterad: 6 februari 2024

 • Faktagranskad: 13 april 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Magdalena Carlberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen