Till start

Vårdgivarguiden

Centrala väntetidsregistret

Centrala väntetidsregistret, CVR, är ett it-stöd för att mäta tillgängligheten i den specialiserade vården med avseende på uppfyllelse av vårdgarantin. I databasen registreras väntande patienter samt genomförda väntetider.

Vårdgivare rapporterar till CVR antingen via filöverföring från de patientadministrativa systemen och journalsystemen eller via manuell rapportering där vårdgivaren via e-tjänsten RAPP kan lägga in antalet väntande patienter.

Teknisk specifikation samt information om CVR-koder finns på sidan Centrala väntetidsregistret, CVR.

CVR är ett it-stöd som används för att följa upp vårdgarantin i den specialiserade vården. I systemet registreras väntetider och väntande patienter.

Gemensamt vårdregister

Till Gemensamt vårdregister, GVR, rapporteras information om besök och vårdtillfällen samt tillhörande medicinska och ekonomiska uppgifter. Dessutom rapporteras akutuppgifter (det vill säga om vårdhändelsen är akut eller ej) samt tillgänglighetsuppgifter. Exempel på tillgänglighetsuppgifter är patient-id, enhet, typ (det vill säga öppenvård, slutenvård eller kontakt med rehabkoordinator), om kontakten omfattas av vårdgaranti, bokningsdatum, remissdatum, undantagskod (avser patientvald väntan med mera). Detaljerad information om vad som ska rapporteras beskrivs i GVR-specifikationen.

I dagsläget hanterar GVR endast genomförda vårdkontakter. Två olika GVR-tjänster används för tillgänglighetsmätningar: 

  • GVR Tillgänglighet, som innehåller information från vårdgivarens bokningsunderlag inom primär- och specialistvård.
  • GVR Vårdkontakt öppenvård, som innehåller information om genomförda öppenvårdsbesök inom primär- och specialistvård.  

Information från GVR överförs till uppföljningsdatabasen VAL.

GVR är ett system för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning.

Väntetidsrapportering till SKR

Väntetidsdata från CVR och GVR rapporteras vidare till Sveriges Kommuner och Regioner:s (SKR) nationella väntetidsdatabas. SKR redovisar data publikt på vantetider.se. Mer information finns på SKR:s webbplats.

Telefontillgänglighet och mätning

Syftet med att mäta telefontillgängligheten är dels att följa upp vårdgivarnas telefontillgänglighet utifrån ställda krav i avtalen, dels följa upp hur väl vårdgivarna uppfyller kontakt med vården samma dag (tillgänglighetsgarantin). Stockholm har kravet om att befolkningen ska få kontakt inom max 90 minuter.

Från 2024 utvecklar regionen en nationell mätning av kontakt med vården samma dag. Det som mäts är återuppringda samtal och chatt med fysisk vårdprofession. Till och med 2023 genomfördes mätningen av ett mätföretag med 182 kontrollsamtal per år för respektive vårdcentral. Resultatet finns på hälso - och sjukvårdsförvaltningens publika rapporter, som du har tillgång till via SLLnet eller samkonto. Välj rapport(er) under Tillgänglighet/Telefontillgänglighet. Urval gör du under Producenturval och Tidsurval.

Utbudstjänst Region Stockholm – prognostiserade väntetider

Vårdgivare som enligt sina avtal ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta i systemet Utbudstjänst Region Stockholm. Prognostiserade väntetider presenteras på webbplatsen Vårdutbud i Region Stockholm under fliken ”Visa väntetidsprognoser”.

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för att hantera och lagra vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Läs mer

Som vårdgivare ansvarar du för att leva upp till vårdgarantin. Här kan du läsa mer om rapportering, uppföljning och regelverket gällande väntetider.

  • Uppdaterad: 28 november 2023

  • Faktagranskad: 28 november 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Magdalena Carlberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen