Till start

Vårdgivarguiden

Fysisk aktivitet har enligt omfattande forskning en viktig roll för vår hälsa. Fysisk aktivitet kan förebygga och behandla mer än 30 olika diagnoser. Många personer, både vuxna och barn, är otillräckligt fysisk aktiva för en god hälsa. De som rör sig minst har störst hälsoeffekter av att öka sin fysiska aktivitet.

Hälsovinster

 • Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till förbättrad hälsa, livskvalitet, minne, stämningsläge och fysisk kapacitet.
 • Regelbundet fysiskt aktiva personer har en lägre risk för exempelvis typ 2-diabetes, övervikt/obesitas, hjärt- och kärlsjukdom, demens, vissa cancerformer och förtidig död.
 • Ett enstaka pass med fysisk aktivitet har effekt på till exempel blodsocker, sömn och stämningsläge.
 • Otillräckligt fysiskt aktiva personer som ökar sin aktivitetsnivå har hälsoeffekter även av små ökningar.

Hälsoläget

Det är svårt att mäta fysisk aktivitet. När personer ombeds skatta sin fysiska aktivitetsnivå överskattar många personer den faktiska aktivitet de utför. När fysisk aktivitet mäts objektivt så är det betydligt färre som är tillräckligt fysiskt aktiva för en god hälsa. Otillräcklig fysisk aktivitet är vanligt, både bland vuxna och barn. Individer som inte uppnår den rekommenderade dosen av pulshöjande fysisk aktivitet betraktas som otillräckligt fysiskt aktiva för en god hälsa. Mer om att bedöma aktivitetsnivå finns att läsa på webbplatsen Viss eller i nationellt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor.

Nationella riktlinjer och vårdprogram

Hälso- och sjukvårdens uppdrag att arbeta med ohälsosamma levnadsvanor bygger på nationellt vårdprogram och nationella riktlinjer gällande ohälsosamma levnadsvanor. Nationellt vårdprogram och nationella riktlinjer gällande ohälsosamma levnadsvanor. 

Stöd till vårdpersonal hur åtgärder ska genomföras i hälso- och sjukvården från Nationellt kunskapsstöd på 1177 för vårdpersonal. Gäller från 2021. Reviderad maj 2023.

Stöd för beslutsfattare inom regional och kommunal styrning och ledning i hälso- och sjukvården från Socialstyrelsen. Gäller från 2018.

Åtgärder

Den rekommenderade åtgärden vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna är att hälso-och sjukvården erbjuder rådgivande samtal. Personer i riskgrupp som är otillräckligt fysiskt aktiva ska prioriteras.

Läs mer om olika åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet i det nationella vårdprogrammet.

Rekommendation om åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet för olika riskgrupper

I den vänstra kolumnen räknas olika riskgrupper upp och i den högra kolumnen beskrivs den rekommenderade åtgärden.
Riskgrupp Rekommendation om åtgärd
Vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva.

Erbjud rådgivande samtal

Erbjud rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet (FaR)

Erbjud rådgivande samtal med tillägg av aktivitetsmätare.

Barn och unga under 18 år som är otillräckligt fysiskt aktiva. Erbjud rådgivande samtal.
Barn och unga 2-5 år som är otillräckligt fysiskt aktiva och har ohälsosamma matvanor. Erbjud familjestödsprogram.
Gravida som är otillräckligt fysiskt aktiva och har ohälsosamma matvanor. Erbjud kvalificerat rådgivande samtal.

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor.

KVÅ-koder fysisk aktivitet

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården och när koder rapporteras skapas en statistisk beskrivning av vårdens innehåll.

 • DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet
 • DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
 • DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet
 • DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet
 • AW005 Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR). 

Om FaR ordineras i samband med ett rådgivande samtal om fysisk aktivitet eller ett kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet sätts både KVÅ-kod för samtalet (DV132 eller DV133) och KVÅ-kod för utfärdande av recept på fysisk aktivitet (DV200).

Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Rådgivande samtal kan kompletteras med till exempel stegräknare, eller fysisk aktivitet på recept (FaR). Uppföljning av det rådgivande samtalet ökar effekten.

Stegräknare eller andra aktivitetsmätare 

Aktivitetsmätare eller stegräknare kan användas för att registrera och synliggöra aktivitetsnivå. De kan även användas för att öka fysisk aktivitetsnivå, ofta med god effekt. Utgå från vad personen redan gör och sätt tillsammans ett rimligt mål för ökning.

Aktivitetsdagbok

I en aktivitetsdagbok skriver personen ner den aktivitet som blir av, till exempel i form av minuter eller i antal steg per dag. Aktivitetsdagbok framtagen för vuxna respektive barn finns att ladda ned och skriva ut.

Familjestödsprogram

Familjestödsprogram är en rekommenderad åtgärd vid ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet hos barn och unga. Vanligen ingår information, aktiviteter och samtal. 

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor.

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att stödja personer till att öka sin fysiska aktivitet och kan användas både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. 

Fysisk aktivitet på recept, FaR, kan användas som behandling för att främja hälsa hos patienten.

Informationsmaterial

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

Utbildningar

Relaterad information

 • Uppdaterad: 10 juni 2024

 • Faktagranskad: 10 juni 2024

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen