Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om ESBLcarba, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Märk journalen med ESBLcarba. Se även handlingsprogram PM 7.
 2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vården görs. Omfattning beror på var diagnosen ställts, se handlingsprogram PM 7 och PM 9. Kontakta Vårdhygien för samråd.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om ESBLcarba.

Smittskyddsblad för patienter om ESBLcarba. Finns på flera språk.

Handlingsprogram

Riktlinje för att förebygga smittspridning av MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL (anmälningspliktiga resistenta bakterier).

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • typ av infektion och anledning till undersökning

 • sannolikt smittland

 • smittväg

 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för den (se rubriken smittspårning ovan)

PM och anvisningar

Syftet med denna riktlinje är att förtydliga vad som gäller för anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB) hos brukare inom gruppbostäder och serviceboenden enligt LSS, samt daglig verksamhet enligt LSS.

Statistik

Under 2023 anmäldes 129 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 20 fall jämfört med 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Stickprovsundersökning

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE och ESBLcarba-screening av utlandsvårdade.

Kontakt

Anna Dahlberg|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Owe Källman|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittspårning samt vårdrutiner och screening.

Externa länkar

 • Uppdaterad: 17 april 2024

 • Faktagranskad: 24 juli 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen