Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit C, inklusive hur det smittar och att det finns bra behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning/kontroller, remittera till infektionsklinik!
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit C-prov på aktuell sexpartner och barn till kvinnor med hepatit C. Vid akut hepatit C, smittspåra kontakter 3 månader bakåt.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit C ska vara kostnadsfria för patienten.

Ovanstående gäller endast patienter som är HCV-RNA/HCV-Ag positiva.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av hepatit C

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts
 • om patienten remitterats och vart
 • ange om patient inte har kunnat nås för att få information sin diagnos (se information om handläggning under rubrik paragrafanmälan/anmäl till smittskyddsläkare)

Smittskyddsblad

Hepatit C - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit C.

Hepatit C - Patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit C. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Paragrafanmälan / anmäl till smittskyddsläkare

Dessa blanketter skall användas om ni till exempel efter flera försök inte kan nå en patient för att informera om ett positivt provsvar eller ge förhållningsregler.

Det kan även gälla en kontakt (person uppgiven vid smittspårning) som varit utsatt för en risk att smittas av infektion och behöver lämna prov, om ni själva inte kan nå personen.

Paragrafanmälan av kontakt eller patient som inte följer smittskyddslagen

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregel.

Smittspårning

Smittspårning för hepatit C innebär följande:

 • Erbjud sexualpartners provtagning.
 • För kvinnor som fött barn efter sannolikt smittotillfälle, erbjud provtagning av barnen.
 • Om hepatit C konstateras hos barn provtas modern (om hon inte redan har känd hepatit C).
 • Akut hepatit C smittspåras 3 månader bakåt.
 • Om det finns misstanke om sjukvårdsassocierad smitta i Sverige (detta är extremt ovanligt), ring oss.

Behandling

Behandling av hepatit C

Förbättrade möjligheter till behandling/bot vid hepatit C innebär att ALLA med hepatit C (HCV-RNA-positiva) bör remitteras till infektions- eller gastromedicinsk klinik.

PM och anvisningar

Hepatit C - När bör testning övervägas?

För vilka personer bör hepatit C-testning övervägas?

Länder med hög förekomst av hepatit C

Vilka ska erbjudas anti-HCV-test vid hälsoundersökning?

Stick- och skärskador med risk för blodsmitta

Stick- och skärskador utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C.

Gravida och hepatit C

Information till gravida om infektionssjukdomar

Du som är gravid och bor i Stockholms läns landsting rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Hepatit C och graviditet - Patientinformation

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit C. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Statistik

Hepatit C - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 455 nya hepatit C fall, baserat på anti-HCV. Motsvarande antal var 545 förra året.

Hepatit C - Nämnardata för 2013-2019

Provtagningen för hepatit C har öka med nästan 6 000 tester under 2019.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Utbildningsmaterial

På vår sida med utbildningsmaterial finns flera Power Point-presentationer från föreläsningar om hepatit C för olika målgrupper.

Smittskydd Stockholms utbildningsmaterial

Material från Smittskydd Stockholms utbildningar samt annat material framtaget i utbildningssyfte.

Kontakt

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist | Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Hepatit C - Behöver du testa dig? Det finns behandling!

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm med frågor och svar om hepatit C.

Hepatit C - Infografik

Information för vårdpersonal om hepatit C i Stockholms län i A4 format, att skriva ut.

Hepatit C - Män som har sex med män

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information som riktar sig till män som har sex med män.

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.

Information till dig som injicerar narkotika - Svenska

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Hiv och hepatit – Affisch riktad till personer som injicerar

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med information som riktar sig till personer som injicerar.

Provtagningsmall STI.pdf

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Frågemall inför STI-provtagning.pdf

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Externa länkar

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion, kunskapsunderlag 2015 - Läkemedelsverket/RAV

Kunskapsunderlag sammanställt från ett expertmöte i april 2015 med Läkemedelsverket och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV).

Om hepatit C - Internetmedicin.se

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.

 • Uppdaterad: 5 april 2019

 • Faktagranskad: 1 september 2018

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm