Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit C, inklusive hur det smittar och att det finns bra behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning/kontroller, remittera till infektionsklinik! Obs, journalen ska inte längre märkas med blodsmitta (förutom för gravida, i Obstetrix). 
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit C-prov på aktuell sexpartner och barn till kvinnor med hepatit C. Vid akut hepatit C, smittspåra kontakter 3 månader bakåt.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit C ska vara kostnadsfria för patienten.

Ovanstående gäller endast patienter som är HCV-RNA/HCV-Ag positiva.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts
 • om patienten remitterats och vart
 • ange om patient inte har kunnat nås för att få information sin diagnos (se information om handläggning under rubrik paragrafanmälan/anmäl till smittskyddsläkare)

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om hepatit C.

Smittskyddsblad för patienter om hepatit C. Finns på flera språk.

Paragrafanmälan / anmäl till smittskyddsläkare

Gör en paragrafanmälan direkt via datorn. Inloggning sker med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Smittspårning

Smittspårning för hepatit C innebär följande:

 • Erbjud sexualpartners provtagning.
 • För kvinnor som fött barn efter sannolikt smittotillfälle, erbjud provtagning av barnen. Dock tidigast vid 18 månader ålder.
 • Om hepatit C konstateras hos barn provtas modern (om hon inte redan har känd hepatit C).
 • Akut hepatit C smittspåras 3 månader bakåt.
 • Om det finns misstanke om sjukvårdsassocierad smitta i Sverige (detta är extremt ovanligt), ring oss.
 • Om den smittade injicerar/injicerat droger, ta om möjligt prov på injektionskontakter.

Behandling

Hepatit C kan botas med tablettbehandling. ALLA med hepatit C (HCV-RNA/Ag-positiva) bör därför remitteras till infektionsklinik, om inte behandling erbjuds på den egna enheten.

PM och anvisningar

För vilka personer bör hepatit C-testning övervägas?

Lista med länder med hög förekomst av hepatit C (baserat på prevalens ≥ 3 % enligt WHO).

Riktlinje för medarbetare och studerande inom öppenvård, slutenvård och tandvård i Region Stockholm samt särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO).

Blodsmittemärkning av journaler är borttagen i Region Stockholm. Frågor och svar om bakgrunden till förändringen och om praktisk hantering i vården. Märkningen för blodsmitta ska endast finnas kvar i mödrahälsovårdens journalsystem Obstetrix.

Gravida och hepatit C

Du som är gravid och bor i Region Stockholm rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit C.

Statistik

Antalet nydiagnostiserade hepatit C fall ökade under 2022 jämfört med 2021, från 291 till 322.

Provtagningen för hepatit C har ökat år 2021 med drygt 5 000 prover till 54 285 jämfört med år 2020.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Utbildningsmaterial

På vår sida med utbildningsmaterial finns flera Power Point-presentationer från föreläsningar om hepatit C för olika målgrupper.

Material från Smittskydd Stockholms utbildningar samt annat material framtaget i utbildningssyfte.

Kontakt

Ann-Marie Lang|Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm med frågor och svar om hepatit C.

Information för vårdpersonal om hepatit C i Stockholms län i A4 format, att skriva ut.

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information som riktar sig till män som har sex med män.

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna hiv och hepatit, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Affisch från Smittskydd Stockholm om hiv/hepatit som riktar sig till personer som injicerar.

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Externa länkar

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.

 • Uppdaterad: 17 mars 2023

 • Faktagranskad: 3 mars 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen