Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om klamydia, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Erbjud adekvat behandling. Om samtidig gonorré eller syfilis: remittera till STI-mottagning, i sådana fall sköter de smittspårning och behandling även av klamydia.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att vårdgivaren informerar och får bekräftat att klamydiaprov tas på de personer patienten haft sex med de senaste 12 månaderna. Se nedan.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäls med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.
 5. Kostnadsfrihet: Mottagningsbesök, provtagning och medicin för klamydia ska vara kostnadsfria för patienten.

Ovanstående gäller även när provtagning gjorts via nätet, till exempel via 1177 Vårdguiden eller test köpt på apotek. I dessa fall: säkerställ att provet faktiskt var positivt, till exempel genom att patienten visar provsvar eller motsvarande. Provet ska vara analyserat på ackrediterat laboratorium.

För prov som patienten själv analyserat (t ex genom att läsa av resultat på en sticka) ska kompletterande provtagning på mottagningen erbjudas.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient–id (se länk nedan: Hur anmäls klamydia med avseende på patient-ID?)
 • namn på laboratorium och laboratorienummer
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum
 • hemortslandsting (landsting där patienten är bosatt)
 • sannolikt smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats, dvs om patienten har uppgivit sina kontakter
 • vem som ansvarar för smittspårningen
 • om smittspårningen remitterats till annan klinik och i så fall vilken
 • om patienten remitterats till annan klinik och i så fall vilken
 • vilka förhållningsregler som getts.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Smittskyddsblad

Klamydia - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om klamydia. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Smittspårning

Smittspårning för klamydia innebär följande:

 • Fråga index om personer som kan ha utsatts för smitta 12 månader bakåt i tiden, alternativt från och med när index senast lämnat prov. Inkludera även eventuella kontakter som kan ha utsatts för smitta efter att behandling påbörjats.
 • Anmana uppgivna kontakter till provtagning och följ upp att de blivit provtagna.
 • Anmäl till Smittskydd Stockholm om uppgivna kontakter som ska lämna prov inte kan identifieras, inte svarar, eller inte vill samarbeta (se länk ovan: Paragrafanmälan av person som ska lämna prov).
 • Anmäl till Smittskydd Stockholm om indexpatienten inte återkommer till mottagningen för behandling, smittspårning eller er önskan om kontrollprov (se länk ovan: Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen).

PM och anvisningar

Statistik

 

Mer om klamydia

Klamydia och smittskyddslagen

Klamydia ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Kontakt

Diana Taufig | STI-handläggare

Solange Berleen-Musoke | STI-handläggare

Zach Fredin | STI-handläggare

Erik Blandin | STI-handläggare

Rebecka Vyth | Smittskyddsbarnmorska

Owe Källman | Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Externa länkar

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning.

Sesampärmen

I pärmen hittar du information som handlar om sexuellt överförda infektioner (STI), smittspårning, preventivmedel och oönskade graviditeter. Den är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län.

UMO

Din ungdomsmottagning på nätet.