Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om VRE, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Märk journalen med VRE. Se även handlingsprogram PM 6.
 2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vården görs. Omfattning beror på var diagnosen ställts, se handlingsprogram PM 6 och PM 9. Kontakta Vårdhygien för samråd.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Handlingsprogram

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Handlingsprogram

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av VRE

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • om patienten har haft sjukvårdskontakt i samband med utlandsresa de senaste 6 månaderna

 • indikation för provtagning (Screening, klinisk infektion etcetera)

 • om smittspårning påbörjats.

Smittskyddsblad

VRE - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om VRE.

VRE - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om VRE. Finns på flera språk.

Statistik

VRE - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 28 fall av VRE, en minskning med 71 fall jämfört med 2019.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Stickprovsundersökning

Stickprovsundersökning av följsamheten till intagnings- och screeningodlingar

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE, ESBLcarba- och ESBL-screening av utlandsvårdade.

Kontakt

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn | Smittskyddssjuksköterska

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Karin Persson | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Owe Källman | Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

VRE - information till patienter och närstående

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Lathundar

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittpårning samt vårdrutiner och screening.

Externa länkar

 • Uppdaterad: 12 mars 2021

 • Faktagranskad: 1 juli 2020

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm