Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit B, inklusive hur det smittar och eventuell behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning. Remiss till infektionsklinik (alternativt barnklinik/BUMM) rekommenderas. Obs, journalen ska inte längre märkas med blodsmitta (förutom för gravida, i Obstetrix). 
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit B-prov på sexpartners och eventuella familjemedlemmar och om provet är negativt, även vaccinera dessa.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Då sjukdomen är allmänfarlig ska provtagning, vård och eventuell behandling vara kostnadsfria för patienten.

Vid akut hepatit B - ring oss på Smittskydd Stockholm (kontorstid) för vägledning angående smittspårning!

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om hepatit B.

Smittskyddsblad för patienter om Hepatit B. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för hepatit B innebär följande:

Akut hepatit B

 • Vilka kan ha utsatts för smitta tre månader bakåt i tiden?
 • Kalla dessa för provtagning och ge första vaccinationsdosen Engerix-B.
 • Om negativ serologi ges fortsatt snabbimmunisering enligt FASS med Engerix-B.
 • Erbjud så snart som möjligt vaccination till familjemedlemmar och sexualpartners.
 • Sök smittkälla max 6 månader bakåt i tiden.
 • Vaccinationen som är kostnadsfri för samtliga kontakter beställs via Oriola Kundservice på telefon 0770-22 20 20, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Kronisk hepatit B

 • Provtagning av partners, familjemedlemmar och övriga som kan ha varit utsatta för smitta.
 • Vaccination med Engerix-B erbjuds alla som saknar markörer för hepatit B.
 • Om någon kontakt är HBsAg-positiv blir denna patient föremål för ny smittspårning.
 • Vaccinationen som är kostnadsfri för samtliga kontakter beställs via Oriola Kundservice på telefon 0770-22 20 20, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Förskolebarn

 • Innan start i förskola ska övriga barn och personalen i förskolegruppen erbjudas kostnadsfri vaccination, vilket behöver planeras. Det är därför viktigt att vårdnadshavare i god tid innan barnet ska börja i förskola informerar behandlande läkare som i sin tur informerar Smittskydd Stockholm.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

Akut hepatit B

 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Kronisk Hepatit B

 • sannolikt smittland
 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts
 • om patienten remitterats och vart.

Även om en patient är anmäld tidigare av läkare från en annan vårdenhet önskar vi en ny anmälan då information om smittspårning kan saknas eller behöva kompletteras.

Ny anmälan med uppgift om smittspårning etcetera ska också göras vid övertagning av patient från MVC.

PM och anvisningar

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för preexpositionsprofylax mot hepatit B inklusive aktuella riskgrupper.

Länder med intermediär eller hög förekomst av hepatit B (> 2 % av befolkningen HbsAg-positiva).

Riktlinje för att förebygga blodburen smitta och handlägga tillbud, samt utformande av lokal rutin.

Skolbarn i åldrarna 6-20 år från länder med hög förekomst av hepatit B eller ska erbjudas kostnadsfri kompletteringsvaccination på husläkarmottagningar (HLM) i Region Stockholm. Observera att det endast gäller barn som inte tidigare är vaccinerade mot hepatit B.

Blodsmittemärkning av journaler är borttagen i Region Stockholm. Frågor och svar om bakgrunden till förändringen och om praktisk hantering i vården. Märkningen för blodsmitta ska endast finnas kvar i mödrahälsovårdens journalsystem Obstetrix.

Graviditet och hepatit B

Handläggning av gravid med hepatit B, samt planering för det väntade barnet.

Information till gravida

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Du som är gravid och bor i Region Stockholm rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Statistik

År 2023 anmäldes 13 fall av akut och 242 fall av kronisk hepatit B. Det är fortsatt en minskning av antalet anmälda fall för kronisk hepatit B, jämfört med åren innan pandemin.

År 2023 togs 95 597 hepatit B-prover, vilket är en minskning med 2 965 prover jämfört med 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Zach Fredin|Socionom/STI-handläggare

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.

Beställningsbar affisch för mottagningar där män som har sex med män kan få kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B.

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna hiv och hepatit, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Affisch från Smittskydd Stockholm om hiv/hepatit som riktar sig till personer som injicerar.

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Externa länkar

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.

 • Uppdaterad: 11 juni 2024

 • Faktagranskad: 11 juni 2024

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen