Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här kan du som arbetar med människor, som injicerar eller har injicerat droger, hitta information om åtgärder för att minska spridning av smittsamma sjukdomar. Ytterligare information om virusinfektioner som smittar vid injektioner, hepatit A, B, C och hiv finns att hämta under respektive diagnos.

Provtagning

En patient som injicerar droger bör provtas för hiv var 6:e månad eller oftare om en risksituation har inträffat. Provta nya patienter för hepatit A, B och C och påbörja samtidigt vaccination mot hepatit A och B. Om ni säkert vet att patienten är vaccinerad eller har en genomgången infektion av hepatit A och/eller B behöver nytt prov ej tas. Om patienten inte har en känd hepatit C-infektion, räcker det med testning en gång om året eller efter en risksituation. Tester erbjuds även patienter som tidigare injicerat droger eller haft annan form av drogbruk.

Stöd vid tolkning av svar på hepatit B-prover.

En person som injicerar droger bör provtas var 6:e månad. Test erbjuds även personer som tidigare injicerat droger eller haft annan form av missbruksproblematik.

Hiv ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Vaccinationer

Personer som injicerar bör erbjudas kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B. Vaccinet betalas av Smittskydd Stockholm. Se nedan hur vårdgivare beställer vaccin.

Vid vaccination mot hepatit A och B gäller en utökad kostnadsfrihet för personer som har ett intravenöst missbruk samt för män som har sex med män.

Riktlinjer för vaccination vid ny- och återbesök.

Omhändertagande av patienten

Alla patienter skall informeras om resultatet av en provtagning. Om provet visar att patienten har någon av infektionerna hepatit A, B, C eller hiv skall hen informeras om infektionen och få förhållningsregler i enlighet med smittskyddsbladen, som du hittar på respektive sjukdomssida. Se länk nedan.

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom, såsom hepatit A, B, C eller hiv, rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Vid konstaterad hepatit A, B eller C ska behandlande läkare (den som tagit provet) göra en smittspårning. Se under respektive diagnos vad som bör ingå i denna.

Smittspårningen gällande hiv görs på specialistmottagningar, Venhälsan eller hiv-mottagningen I56, Infektionskliniken, Karolinska Sjukhuset i Huddinge.

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Smittskydd Stockholms information om hepatit A.

Smittskydd Stockholms information om hepatit B.

Smittskydd Stockholms information om hepatit C.

Smittskydd Stockholms information om hiv.

En person som injicerar droger bör provtas var 6:e månad. Test erbjuds även personer som tidigare injicerat droger eller haft annan form av missbruksproblematik.

Remittering och behandling

Patienter som diagnostiseras med en hepatit B- eller C-infektion och injicerar droger bör remitteras till IMB-mottagningen (Infektion Missbruk Beroende) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Infektionskliniken, telefon 08-585 871 36 eller 0704-507755. Patienter som tidigare injicerat droger bör remitteras till Infektionsmottagning I53, telefon 08-585 800 00 eller Infektionsmottagningen, Danderyds sjukhus, telefon 08-123564 86. Sprututbytet och flera beroendemottagningar hos Beroendecentrum Stockholm och Prima Maria Beroende (tidigare Capio Maria) har startat/håller på att starta upp hepatit C-behandling för sina egna patienter (januari 2019).

Ny behandling för hepatit C kom 2014. Mer än 95 % av patienterna läker ut infektionen med enbart tabletter. Behandlingen är dessutom kortare och har färre biverkningar än den tidigare interferonbehandlingen.

De flesta som har hepatit B behöver inte behandling, men det är mycket viktigt med regelbundna kontroller.

Vid positivt hivtest, kontakta omedelbart hivmottagning I56 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge telefonledes, 08-585 800 00 eller Venhälsans mottagning på Södersjukhuset, 08-616 25 00.

Dagens hivbehandling hindrar utveckling av aids och gör att man kan leva ett normallångt liv. God behandling minskar även smittsamheten.

Förbättrade möjligheter till behandling/bot vid hepatit C innebär att ALLA med hepatit C (HCV-RNA-positiva) bör remitteras till infektions- eller gastromedicinsk klinik.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Klinisk anmälan av diagnostiserade fall av hepatit A, B, C och hiv görs i SmiNet. Hepatiter anmäls med personnummer. Däremot är det inte tillåtet att anmäla hivinfektion med patientens fullständiga identitet. Dessa ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer. Under respektive sjukdom finns information om vad som ska ingå i anmälan.

System för elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Information om hur du gör en elektronisk anmälan, ansöker om lösenord samt kontaktuppgifter vid frågor.

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn, anmälan öppen vardagar kl. 8.00–16.30. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation.

Tillfällig lösning för att skriva ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

Det är inte tillåtet att anmäla dessa sjukdomar med patientens fullständiga identitet. De sjukdomsfallen ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.

Paragrafanmälan / anmäl till smittskyddsläkare

Denna blankett skall användas om ni till exempel efter flera försök inte kan nå en patient för att informera om ett positivt provsvar eller ge förhållningsregler.

Det kan även gälla en kontakt (person uppgiven vid smittspårning) som varit utsatt för en risk att smittas av en infektion och behöver lämna prov, om ni själva inte kan nå personen.

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregel.

Föreläsningar och utbildningar

Utbildningarna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper i samhället som är verksamma där det finns risk för smittspridning.

Material från Smittskydd Stockholms utbildningar samt annat material framtaget i utbildningssyfte.

Statistik

Under 2020 togs 88 371 hepatit B-prover, vilket är en minskning jämfört med 2019. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

Provtagningen för hepatit C har minskat under 2020 med cirka 13 000 prover. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

Hiv-provtagningen under 2020 har minskat med knappt 18 000 prover sedan föregående år. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

Publikationer

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med information som riktar sig till personer som injicerar.

Externa länkar

Kontakt

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 26 augusti 2019

  • Faktagranskad: 1 september 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm