Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hiv, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ring alltid hiv- mottagning (Infektions- eller Barnkliniken Karolinska universitetssjukhuset, tel 08-585 800 00 vx alt Venhälsan, Södersjukhuset, tel 08-616 25 00) för omedelbart omhändertagande.
 2. Förhållningsregler: Patienten får inte ha oskyddat sex eller dela injektionsverktyg. I övrigt ger behandlande läkare på specialistmottagning individuella förhållningsregler. Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hiv-prov på sexpartners och personer som delat injektionsverktyg. Görs vanligen av kurator vid specialistmottagning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Görs på specialistklinik och ska anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hiv är kostnadsfria för patienten. Provtagningskostnaden belastar inte provtagande vårdenhet.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id (se länk nedan: Hur anmäls hiv avseende patient-ID?)
 • hemortslandsting (landsting där patienten är bosatt)
 • namn på laboratorium och laboratorienummer
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum för hiv
 • diagnosdatum och kriterier om AIDS
 • sannolikt födelseland och smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • vilka förhållningsregler som givits
 • namn på klinik, ansvarig anmälare
 • om remitterad och från/till vilken klinik
 • datum om avliden.

Det är inte tillåtet att anmäla dessa sjukdomar med patientens fullständiga identitet. De sjukdomsfallen ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Gör en paragrafanmälan direkt via datorn. Inloggning sker med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om hiv.

Smittskyddsblad för patienter om hiv. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Smittskyddsblad för patienter med välinställd hivbehandling. Finns på flera språk.

Smittspårning

Dokumentet riktar sig till hiv-mottagningar och innehåller riktlinjer för smittspårning vid fall av hiv.

PM och anvisningar

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Du som är gravid och bor i Stockholms läns landsting rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Stick- och skärskador utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C.

Provtagning av hiv

Testning för hiv skall tillämpas generöst och vara lättillgänglig för alla.

Provtagning för hiv kan ske anonymt på patientens begäran. Vid sådana tillfällen gäller inte gängse krav på journalföring.

En person som injicerar droger bör provtas var 6:e månad. Test erbjuds även personer som tidigare injicerat droger eller haft annan form av missbruksproblematik.

Alla gravida ska erbjudas hiv-test vid varje graviditet.

Uppföljningstid efter hiv-exposition

För att utesluta hiv-infektion vid negativt testresultat efter misstänkt hiv-exposition rekommenderas numera sex veckors uppföljningstid vid laboratoriebaserade hiv-test.

Vid test som görs på mottagningen med snabbsvar är uppföljningstiden 8 veckor.

Mer information, och hela den nya rekommendationen finns att läsa hos Folkhälsomyndigheten, se Externa länkar nedan.

Statistik

Under första halvåret 2019 har 52 nya fall av hiv diagnostiserats i Stockholms län. Detta är väsentligen oförändrat jämfört med motsvarande period tidigare år.

Smittväg för nydiagnostiserade hiv-fall januari-september i SLL.

Hiv-provtagningen under 2020 har minskat med knappt 18 000 prover sedan föregående år. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Mer om hiv

Studien påvisar att det finns många otydligheter i rättstillämpningen när en hiv-smittad person står åtalad för brott med grund i sin hiv-smitta.

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Hiv ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Kontakt

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Rebecka Vyth|Smittskyddsbarnmorska

Fredrik Lindström|Smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.

Foldrar från Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hiv-infektion.

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med information som riktar sig till personer som injicerar.

Rapport från en konferens i juni 2015 som lyfter fram frågor, erfarenheter och behov bland kvinnor som lever med hiv i Sverige.

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Externa länkar

Ett nationellt kompetenscenter för vårdpersonal och andra med behov av att lära sig mer om barn med hiv.

Analys av kunskapsläget för uppföljningstid efter hiv-exposition och rekommendationer för uppföljningstid för hiv-testning.

Vanliga svar på frågor om hiv och testning samt var du kan testa dig i Stockholms län. Preventhiv är ett samarbete mellan landstinget och frivilligorganisationerna i Stockholms län.

 • Uppdaterad: 4 juli 2019

 • Faktagranskad: 24 februari 2019

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm