Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hiv, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ring alltid hiv- mottagning (Infektions- eller Barnkliniken Karolinska universitetssjukhuset, tel 08-585 800 00 vx alt Venhälsan, Södersjukhuset, tel 08-616 25 00) för omedelbart omhändertagande.
 2. Förhållningsregler: Patienten får inte ha oskyddat sex eller dela injektionsverktyg. I övrigt ger behandlande läkare på specialistmottagning individuella förhållningsregler. Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hiv-prov på sexpartners och personer som delat injektionsverktyg. Görs vanligen av kurator vid specialistmottagning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Görs på specialistklinik och ska anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hiv är kostnadsfria för patienten. Provtagningskostnaden belastar inte provtagande vårdenhet.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id (se länk nedan: Hur anmäls hiv avseende patient-ID?)
 • hemortslandsting (landsting där patienten är bosatt)
 • namn på laboratorium och laboratorienummer
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum för hiv
 • diagnosdatum och kriterier om AIDS
 • sannolikt födelseland och smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • vilka förhållningsregler som givits
 • namn på klinik, ansvarig anmälare
 • om remitterad och från/till vilken klinik
 • datum om avliden.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Smittskyddsblad

Hiv - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hiv. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Smittspårning

PM och anvisningar

Asyl - migration - hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Provtagning av hiv

Uppföljningstid efter hiv-exposition

För att utesluta hiv-infektion vid negativt testresultat efter misstänkt hiv-exposition rekommenderas numera sex veckors uppföljningstid vid laboratoriebaserade hiv-test.

Vid test som görs på mottagningen med snabbsvar är uppföljningstiden 8 veckor.

Mer information, och hela den nya rekommendationen finns att läsa hos Folkhälsomyndigheten, se Externa länkar nedan.

Statistik

Hiv - halvårsstatistik 2019

Under första halvåret 2019 har 52 nya fall av hiv diagnostiserats i Stockholms län. Detta är väsentligen oförändrat jämfört med motsvarande period tidigare år.

Hiv - helårsstatistik 2018

111 personer fick hiv diagnos under 2018, oförändrat jmf med föregående år (110). Av dessa 111 var 58 män som har sex med män, detta är något fler än föregående år (41).

Mer om hiv

Hiv och smittskyddslagen

Hiv ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Kontaktpersoner

Publikationer

Hiv hos barn

Foldrar från Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hiv-infektion.

Externa länkar

Preventhiv

Vanliga svar på frågor om hiv och testning samt var du kan testa dig i Stockholms län. Preventhiv är ett samarbete mellan landstinget och frivilligorganisationerna i Stockholms län.