Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hiv, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ring alltid hivmottagning (Infektions- eller Barnkliniken Karolinska universitetssjukhuset, tel 08-123 800 00 vx alternativt infektionsmottagning 2, Södersjukhuset, tel 08-123 610 00) för omedelbar uppföljning. Obs, journalen ska inte längre märkas med blodsmitta (förutom för gravida, i Obstetrix).
 2. Förhållningsregler: Patienten får inte ha oskyddat sex eller dela injektionsverktyg. I övrigt ger behandlande läkare på specialistmottagning individuella förhållningsregler. Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hivprov på sexpartners och personer som delat injektionsverktyg. Görs vanligen av kurator vid specialistmottagning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Görs på specialistklinik och ska anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Provtagning, vård och eventuell behandling för hiv är kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om hiv.

Smittskyddsblad för patienter om hiv. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Smittskyddsblad för patienter med välinställd hivbehandling. Finns på flera språk.

Smittspårning

Dokumentet riktar sig till hivmottagningar och innehåller riktlinjer för smittspårning vid fall av hiv.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id (se länk nedan: Hur anmäls hiv avseende patient-ID?)
 • hemortsregion (regionen där patienten är bosatt)
 • namn på laboratorium och laboratorienummer
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum för hiv
 • diagnosdatum och kriterier om AIDS
 • sannolikt födelseland och smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • vilka förhållningsregler som givits
 • namn på klinik, ansvarig anmälare
 • om remitterad och från/till vilken klinik
 • datum om avliden.

Det är inte tillåtet att anmäla dessa sjukdomar med patientens fullständiga identitet. De sjukdomsfallen ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Gör en paragrafanmälan direkt via datorn. Inloggning sker med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

PM och anvisningar

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Du som är gravid och bor i Region Stockholm rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Riktlinje för att förebygga blodburen smitta och handlägga tillbud, samt utformande av lokal rutin.

Blodsmittemärkning av journaler är borttagen i Region Stockholm. Frågor och svar om bakgrunden till förändringen och om praktisk hantering i vården. Märkningen för blodsmitta ska endast finnas kvar i mödrahälsovårdens journalsystem Obstetrix.

Provtagning av hiv

Provtagningskostnaden belastar inte provtagande vårdenhet.

Testning för hiv skall tillämpas generöst och vara lättillgänglig för alla.

Provtagning för hiv kan göras anonymt på patientens begäran.

Provtagning av hiv vid indikatorsjukdomar

Du som vårdgivare rekommenderas ta initiativ till hivtest när en patient söker vård för tillstånd som kan vara förknippade med hiv, så kallade indikatorsjukdomar. Exempel är bältros hos personer under 65 år, svamp i munnen/matstrupen eller körtelfeberliknande sjukdom.

Uppföljningstid efter hivexposition

För att utesluta hivinfektion vid negativt testresultat efter misstänkt hivexposition rekommenderas 6 veckors uppföljningstid vid laboratoriebaserade hivtest.

Vid test som görs på mottagningen med snabbsvar är uppföljningstiden 8 veckor.

Mer information, och hela rekommendationen finns att läsa hos Folkhälsomyndigheten, se Externa länkar nedan.

PrEP (preexpositionsprofylax)

PrEP är en förebyggande åtgärd som innebär att hivnegativa personer tar läkemedel som minskar risken för att få hiv. PrEP bör erbjudas personer med kraftigt ökad risk för att smittas med hiv.

PrEP rekommenderas i första hand till män som har sex med män (MSM) och transpersoner som har en betydande risk för att smittas av hiv, men kan övervägas även till andra personer där risk för hivsmitta bedöms vara betydande.

Flera vårdmottagningar i Region Stockholm erbjuder förskrivning och uppföljning av PrEP. Remiss skickas till Venhälsan på Södersjukhuset, som administrerar den gemensamma väntelistan. Personer som är intresserade av att börja med PrEP kan också själva kontakta Venhälsan.

Statistik

År 2023 rapporterades 151 fall av Hiv varav 61 var nydiagnostiserade under året, vilket är en minskning av fall jämfört med 2022.

År 2023 togs 123 391 hivtester, vilket är en minskning med drygt 1100 prover jämfört med 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Mer om hiv

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Hiv ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Kontakt

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Camilla Berg|Socionom/STI-handläggare

Anna Dahlberg|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Zach Fredin|Socionom/STI-handläggare

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna hiv och hepatit, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Affisch från Smittskydd Stockholm om hiv/hepatit som riktar sig till personer som injicerar.

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Externa länkar

Ett nationellt kompetenscenter kring barn med hiv.

Analys av kunskapsläget för uppföljningstid efter hivexposition och rekommendationer för uppföljningstid för hivtestning.

 • Uppdaterad: 17 april 2024

 • Faktagranskad: 11 mars 2024

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen