Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hiv, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ring alltid hiv- mottagning (Infektions- eller Barnkliniken Karolinska universitetssjukhuset, tel 08-585 800 00 vx alt Venhälsan, Södersjukhuset, tel 08-616 25 00) för omedelbart omhändertagande.
 2. Förhållningsregler: Patienten får inte ha oskyddat sex eller dela injektionsverktyg. I övrigt ger behandlande läkare på specialistmottagning individuella förhållningsregler. Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hiv-prov på sexpartners och personer som delat injektionsverktyg. Görs vanligen av kurator vid specialistmottagning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Görs på specialistklinik och ska anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hiv är kostnadsfria för patienten. Provtagningskostnaden belastar inte provtagande vårdenhet.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av hiv

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id (se länk nedan: Hur anmäls hiv avseende patient-ID?)
 • hemortslandsting (landsting där patienten är bosatt)
 • namn på laboratorium och laboratorienummer
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum för hiv
 • diagnosdatum och kriterier om AIDS
 • sannolikt födelseland och smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • vilka förhållningsregler som givits
 • namn på klinik, ansvarig anmälare
 • om remitterad och från/till vilken klinik
 • datum om avliden.

Hur anmäls klamydia, gonorré, syfilis och hiv avseende patient-ID?

Det är inte tillåtet att anmäla dessa sjukdomar med patientens fullständiga identitet. De sjukdomsfallen ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Paragrafanmälan av kontakt eller patient som inte följer smittskyddslagen

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregel.

Smittskyddsblad

Hiv - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hiv.

Hiv - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hiv. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Hiv med välinställd behandling - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter med välinställd hivbehandling. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning vid hiv-infektion

Dokumentet riktar sig till hiv-mottagningar och innehåller riktlinjer för smittspårning vid fall av hiv.

PM och anvisningar

Asyl - migration - hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Information till gravida om infektionssjukdomar

Du som är gravid och bor i Stockholms läns landsting rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Stick- och skärskador med risk för blodsmitta

Stick- och skärskador utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C.

Provtagning av hiv

Riktlinjer för provtagning av hiv

Testning för hiv skall tillämpas generöst och vara lättillgänglig för alla.

Riktlinjer för anonym provtagning av hiv

Provtagning för hiv kan ske anonymt på patientens begäran. Vid sådana tillfällen gäller inte gängse krav på journalföring.

Provtagning/handläggning av hiv i beroendevården

En person som injicerar droger bör provtas var 6:e månad. Test erbjuds även personer som tidigare injicerat droger eller haft annan form av missbruksproblematik.

Provtagning av hiv inom mödrahälsovården

Alla gravida ska erbjudas hiv-test vid varje graviditet.

Uppföljningstid efter hiv-exposition

För att utesluta hiv-infektion vid negativt testresultat efter misstänkt hiv-exposition rekommenderas numera sex veckors uppföljningstid vid laboratoriebaserade hiv-test.

Vid test som görs på mottagningen med snabbsvar är uppföljningstiden 8 veckor.

Mer information, och hela den nya rekommendationen finns att läsa hos Folkhälsomyndigheten, se Externa länkar nedan.

Statistik

Hiv - halvårsstatistik 2019

Under första halvåret 2019 har 52 nya fall av hiv diagnostiserats i Stockholms län. Detta är väsentligen oförändrat jämfört med motsvarande period tidigare år.

Hiv - nydiagnostiserade fall 2007-2018

Smittväg för nydiagnostiserade hiv-fall januari-september i SLL.

Hiv - nämnardata för 2009-2019

Hiv-provtagningen 2019 ligger kvar på samma nivå som under 2018.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Mer om hiv

En studie i brottmål med grund i hiv-smitta

Studien påvisar att det finns många otydligheter i rättstillämpningen när en hiv-smittad person står åtalad för brott med grund i sin hiv-smitta.

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Hiv och smittskyddslagen

Hiv ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Kontakt

Marie Nordahl | Smittskyddssjuksköterska

Marie-Louise Ingsäter | Socionom

Inger Zedenius | Smittskyddssjuksköterska

Fredrik Lindström | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist | Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.

Hiv hos barn

Foldrar från Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hiv-infektion.

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner

Broschyr från Folkhälsomyndigheten, med information om hur du kan ha sex på ett säkrare sätt och därmed skydda dig mot sexuellt överförda infektioner.

Information till dig som injicerar narkotika - Svenska

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Hiv och hepatit – Affisch riktad till personer som injicerar

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med information som riktar sig till personer som injicerar.

Kvinnor och hiv 2015 - Konferensrapport från LAFA

Rapport från en konferens i juni 2015 som lyfter fram frågor, erfarenheter och behov bland kvinnor som lever med hiv i Sverige.

Sexuellt överförda infektioner - lathund för provtagning

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Sexuellt överförda infektioner - frågemall

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Sexuellt överförbara infektioner - patientinformationsblad

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Sexuellt överförbara infektioner - patientinformationsaffisch

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Externa länkar

Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hiv-infektion

Ett nationellt kompetenscenter för vårdpersonal och andra med behov av att lära sig mer om barn med hiv.

Uppföljningstid efter hiv-exposition - Folkhälsomyndigheten

Analys av kunskapsläget för uppföljningstid efter hiv-exposition och rekommendationer för uppföljningstid för hiv-testning.

Preventhiv

Vanliga svar på frågor om hiv och testning samt var du kan testa dig i Stockholms län. Preventhiv är ett samarbete mellan landstinget och frivilligorganisationerna i Stockholms län.

 • Uppdaterad: 4 juli 2019

 • Faktagranskad: 24 februari 2019

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm