Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om MRSA, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Byt eventuellt antibiotikabehandling samt remittera till MRSA-teamet. Märk journalen med MRSA. Se även handlingsprogram PM 5.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vården görs. Omfattning beror på var diagnosen ställts (inom slutenvård/öppenvård/särskilt boende), se handlingsprogram PM 5 och PM 9. Kontakta Vårdhygien för samråd. MRSA-teamet sköter eventuell smittspårning i familjen.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Då sjukdomen är allmänfarlig ska provtagning, vård och eventuell behandling vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om MRSA.

Smittskyddsblad för patienter om MRSA. Finns på flera språk.

Handlingsprogram

Riktlinje för att förebygga smittspridning av MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL (anmälningspliktiga resistenta bakterier).

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • typ av infektion och anledning till undersökning (screening, utredning av sjukdomssymtom etcetera)

 • sannolikt smittland (oavsett sjukvårdskontakt)

 • smittväg

 • om patienten remitterats för uppföljning och i så fall var (i Region Stockholm ska alla patienter med nyupptäckt MRSA remitteras till MRSA-teamet, infektionskliniken, Danderyds sjukhus)

 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för den (se rubriken smittspårning ovan)

PM och anvisningar

Målsättningen med detta direktiv är att tydliggöra vilka krav som ställs på chefer och medarbetare inom den regionfinansierade vården, med syfte att förhindra smittspridning.

Ska användas vid anställning respektive vårdtagarnära lärande inom vården i Region Stockholm och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm.

Syftet med denna riktlinje är att förtydliga vad som gäller för anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB) hos brukare inom gruppbostäder och serviceboenden enligt LSS, samt daglig verksamhet enligt LSS.

Statistik

Under 2023 anmäldes 989 fall av MRSA, en ökning med 63 fall (7 %) jämfört med 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Stickprovsundersökning

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE och ESBLcarba-screening av utlandsvårdade.

Mer om MRSA

MRSA-teamet på Danderyds sjukhus kan i samråd med Smittskydd Stockholm efter upprepade negativa prover avskriva bärarskap av MRSA.

Kontakt

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Anna Dahlberg|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Owe Källman|Biträdande smittskyddsläkare

MRSA-teamet, infektionskliniken Danderyd

Telefon: 08-123 559 22

För vårdgivare finns även tjänstetelefonnummer i elektroniska katalogen (EK), sök "Infektionsmottagning Danderyd"

Stockholmsgeriatriken, avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 på Sabbatsbergs sjukhus har ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som är MRSA-bärare.

Publikationer

Broschyr med frågor och svar från Smittskydd Stockholm. Kan laddas ned och skrivas ut.

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittspårning samt vårdrutiner och screening.

Externa länkar

 • Uppdaterad: 17 april 2024

 • Faktagranskad: 24 juli 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen