Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om MRSA, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Byt eventuellt antibiotikabehandling samt remittera till MRSA-teamet. Märk journalen med MRSA. Se även handlingsprogram PM 5.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vården görs. Omfattning beror på var diagnosen ställts (inom slutenvård/öppenvård/särskilt boende), se handlingsprogram PM 5 och PM 9. Kontakta Vårdhygien för samråd. MRSA-teamet sköter eventuell smittspårning i familjen.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Observera att provtagning, vård och eventuell behandling för MRSA ska vara kostnadsfri för patienten.

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • typ av infektion och anledning till undersökning (screening, utredning av sjukdomssymtom etcetera)

 • sannolikt smittland (oavsett sjukvårdskontakt)

 • smittväg

 • om patienten remitterats för uppföljning och i så fall var (i Region Stockholm ska alla patienter med nyupptäckt MRSA remitteras till MRSA-teamet, infektionskliniken, Danderyds sjukhus)

 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för den (se rubriken smittspårning ovan)

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om MRSA.

Smittskyddsblad för patienter om MRSA. Finns på flera språk.

Uppföljning

För uppföljning och vidare handläggning av patient hos MRSA-teamet på infektionskliniken Danderyds Sjukhus.

PM och anvisningar

Målsättningen med detta direktiv är att tydliggöra vilka krav som ställs på chefer och medarbetare inom den regionfinansierade vården, med syfte att förhindra smittspridning.

Ska användas vid nyanställning och praktik inom vården i Region Stockholm och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm.

Statistik

Under 2021 anmäldes 752 fall av MRSA, en minskning med 147 fall (16 %) jämfört med 2020.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Stickprovsundersökning

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE, ESBLcarba- och ESBL-screening av utlandsvårdade.

Mer om MRSA

MRSA-teamet på Danderyds sjukhus och Smittskydd Stockholm kan i samråd efter upprepade negativa prover avskriva bärarskap av MRSA.

Kontakt

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Anna Dahlberg|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Owe Källman|Biträdande smittskyddsläkare

MRSA-teamet, infektionskliniken Danderyd

Telefon: 08-123 559 22

För vårdgivare finns även tjänstetelefonnummer i elektroniska katalogen (EK), sök "Infektionsmottagning Danderyd"

Stockholmsgeriatriken, avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 på Sabbatsbergs sjukhus har ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som är MRSA-bärare.

Publikationer

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittpårning samt vårdrutiner och screening.

Externa länkar

 • Uppdaterad: 21 juli 2022

 • Faktagranskad: 21 juli 2022

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen