Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om MRSA, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Byt eventuellt antibiotikabehandling samt remittera till MRSA-teamet. Märk journalen med MRSA. Se även handlingsprogram PM 5.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vården görs. Omfattning beror på var diagnosen ställts (inom slutenvård/öppenvård/särskilt boende), se handlingsprogram PM 5 och PM 9. Kontakta Vårdhygien för samråd. MRSA-teamet sköter eventuell smittspårning i familjen.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Observera att provtagning, vård och eventuell behandling för MRSA ska vara kostnadsfri för patienten.

Handlingsprogram

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Handlingsprogram

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av MRSA

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • misstänkt smittland, oavsett sjukvårdskontakt
 • de sjukvårdskontakter patienten haft de senaste 6 månaderna
 • om patienten haft sjukvårdskontakt i samband med utlandsresa de senaste 6 månaderna
 • om patienten har kommunal omsorg, gäller både barn och vuxna
 • indikation för MRSA-odling (screening, klinisk infektion etcetera) samt varifrån odlingar tagits (näsa, svalg etcetera)
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta.

Smittskyddsblad

MRSA - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om MRSA.

MRSA - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om MRSA. Finns på flera språk.

Uppföljning

Remiss till MRSA-teamet Danderyd

För uppföljning och vidare handläggning av patient hos MRSA-teamet på infektionskliniken Danderyds Sjukhus.

PM och anvisningar

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Målsättningen med dessa direktiv är att tydliggöra vilka krav som ställs på chefer och medarbetare inom den landstingsfinansierade vården med syfte att förhindra smittspridning.

Hälsodeklaration och hälsointyg vid anställning, studier och praktik

Ska användas vid nyanställning och praktik inom vården i Region Stockholm och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm.

Statistik

MRSA - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 899 fall av MRSA, en minskning med 34 fall (4 %) jämfört med 2019.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Stickprovsundersökning

Stickprovsundersökning av följsamheten till intagnings- och screeningodlingar

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE, ESBLcarba- och ESBL-screening av utlandsvårdade.

Mer om MRSA

Avskrivning av MRSA-bärarskap

MRSA-teamet på Danderyds sjukhus och Smittskydd Stockholm kan i samråd efter upprepade negativa prover avskriva bärarskap av MRSA.

Kontakt

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn | Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Owe Källman | Biträdande smittskyddsläkare

MRSA-teamet, infektionskliniken Danderyd

Telefon: 08-123 559 22

För vårdgivare finns även tjänstetelefonnummer i elektroniska katalogen (EK), sök "Infektionsmottagning Danderyd"

 

Stockholmsgeriatriken, avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 på Sabbatsbergs sjukhus har ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som är MRSA-bärare.

Publikationer

Mrsa - Information till patienter och närstående

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Lathundar

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittpårning samt vårdrutiner och screening.

Externa länkar

 • Uppdaterad: 7 juli 2020

 • Faktagranskad: 1 juli 2020

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm