Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Utredning och behandling av allvarlig sömnapné inom regionens tandvårdsstöd omfattas av patienter som har andningsuppehåll under sömnen i sådan omfattning att allmäntillståndet påverkas, obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS).

Apnébettskenor

Vem får utföra behandlingen?

Tandläkare som utför apnébettskenor inom ramen för den av regionen finansierade vuxentandvården ska:

 • besitta basala kunskaper i respiration och sömnmedicin samt de specifika problem som är associerade med snarkning och sömnapné
 • odontologiskt kunna omhänderta dessa patienter samt känna till samspelet mellan medicin och tandvård
 • kunna identifiera de biverkningar som kan uppkomma vid behandling med apnébettskena exempelvis käkfunktions-, tand- och ocklusionsproblem.

Minst tio apnébettskenor ska utföras per behandlare och år för att säkerställa att kompetensen bibehålls.

Godkända tandläkare

Förteckning över tandläkare med godkänd kompetens avseende utredning och behandling av patienter med sömnapné. Uppdaterad 27 mars 2024.

Förutsättningar

Utredning och behandlingsplanering genomförs av läkare med specialistkompetens i:

 • anestesi- och intensivvård
 • klinisk fysiologi
 • lungmedicin
 • kardiologi
 • neurofysiologi
 • eller öron-, näsa och halssjukdomar.

Läkarintyget eller remissen ska visa resultatet av sömnregistreringen, ODI ska vara minst 5 eller AHI ska vara minst 10, samt att läkaren ordinerar apnébettskena.

Om läkarintyg med sömnregistrering är äldre än två år ska läkaren kontaktas. Läkaren avgör om ny sömnutredning är nödvändig eller om den gamla är adekvat, detta ska framgå av den nya remissen.

Patienten ska vara sanerad och bettrehabiliterad innan apnébettskenan utförs. Den tandvården ersätts inte inom regionens tandvårdsstöd.

Läkaren som remitterat patienten ska kalla patienten för utvärdering inom en ur medicinsk synpunkt lämplig tid efter det att apnébettskenan lämnats ut.

Läs mer

För ytterligare detaljer kring tandvårdsstödet se "Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna".

Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län. Gäller från 1 mars 2024.

 • Uppdaterad: 29 februari 2024

 • Faktagranskad: 14 september 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Simon Linnér, hälso- och sjukvårdsförvaltningen