Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2021–2022

För personer som insjuknar i schizofreni och sedan lever med schizofreni och liknande tillstånd har ett vård- och insatsprogram och ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp tagits fram nationellt. Det övergripande målet är att lindra symtom och öka funktion, förhindra återinsjuknande, öka självständighet och delaktighet i samhället samt förebygga fysisk ohälsa. Socialstyrelsen, nationellt programområde psykisk hälsa och andra aktörer har inför detta arbete uppmärksammat ojämlik implementering av gällande kunskapsstöd för målgruppen. RPO psykisk hälsa driver och stödjer arbetet med att införa vård och insatsprogram och det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland inom området schizofreni och liknande tillstånd. Brukar-och anhörigperspektiv är viktigt och finns med både vad gäller analyser och prioriteringar, samt i förbättringsarbetet.

Analys- och uppföljningsområden 2021–2022

Övriga sjukdomsgrupper där ojämlikheter identifierats på nationell nivå är självskadebeteende, depression och ångest, missbruk och beroende och ADHD. Nationella vård-och insatsprogram har därför lanserats för dessa områden. RPO psykisk hälsa kommer driva och stödja arbetet med att sprida och implementera vård och insatsprogram inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Det första steget är att utse regionala arbetsgrupper och göra regionala gapanalyser.

RPO psykisk hälsa kommer att bidra med analys av resultaten för personer med långvarig smärta och utmattningssyndrom som en del i Region Stockholmsarbete med att revidera vårdvalet.

Övriga prioriterade aktiviteter

Vissa områden är inte knutna till specifika diagnoser eller nationella kunskapsstöd men det pågår arbete som söker sin förankring till kunskapsstyrningsarbetet. Det behöver utredas och klargöras om och på vilket sätt RPO psykisk hälsa bör vara involverat. Några exempel är våld i nära relationer, samverkan vid problematisk skolfrånvaro, komplexa ärenden inom socialpsykiatrin och kultur som hälsofaktor.

I arbetet med uppföljning av kunskapsstöden ingår att se över hur kvalitetsregister kan användas i arbetet med uppföljning av nationellt framtagna indikatorer och användas som utgångspunkt för regionala GAP-analyser. I många fall finns det inga kvalitetsregister inom området eller så är täckningsgraden för låg. Det behöver därför undersökas vilka datakällor/kunskapskällor som kan användas för att göra GAP-analyser och uppföljning samt i vilken utsträckning invånare, brukare och patienter erbjuds de prioriterade insatserna, inom såväl regionens verksamheter som hos kommunerna.

En central del i arbetet med spridning är att förvalta den regionala kunskapsytan Psykiatristöd där regionala vårdprogram publiceras vilket är ett omfattande och utmanande arbete.

En stor del av de övriga aktiviteterna är långsiktigt arbete som handlar om att skapa strukturer och samarbetsformer mellan olika aktörer men även att avgränsa och prioritera arbetet i regionalt programområde psykisk hälsa.

Kontakt

  • Uppdaterad: 15 juni 2021

  • Faktagranskad: 15 juni 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Kristina Ateva, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen