Till start

Vårdgivarguiden

Ökad tillgänglighet – ett lagkrav

Sedan 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital service. Förarbetet till lagen är mer känt som EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Målet är ökad tillgänglighet till offentlig digital service för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Vad innebär den nya lagen för regionen?

Regionen har mer eller mindre systematiskt arbetat med riktlinjerna för webbtillgänglighet (WCAG) som funnits sedan slutet av 90-talet. Region Stockholm börjar inte från noll utan har kunnat fortsätta och intensifiera det upparbetade tillgänglighetsarbetet. De centrala webbplatserna hade en acceptabel nivå vid lagens införande 2019. Men lagstiftningen skärper kraven och regionen behövde öka kompetensen och intensifiera arbetet.

Regionen erbjuder en omfattande service via digitala tjänster och webbsidor. Tillgänglighetsperspektivet behöver integreras som en obligatorisk del i all förvaltning och utveckling av digitala tjänster och webbsidor. Många berörs och behöver förutsättningar att implementera och följa lagen - i synnerhet systemförvaltare, webbansvariga, IT-strateger, interaktionsdesigner, kommunikatörer och ansvariga chefer men även till exempel de som arbetar med vårdavtal.

Kommentarsfunktion och tillgänglighetsutlåtande ska finnas

Lagen anger att varje tjänst inom digital service (webbplatser, appar, intranät) ska ha en kommentarsfunktion som besökarna kan använda för att påtala brister när det gäller tillgänglighet. Det ska också finnas ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver om det finns innehåll som inte är tillgängligt och vad anledningen är.

Region Stockholm har över tvåhundra kända digitala kanaler i form av webbplatser, intranät, appar och sociala kanaler. I tolkningen av det bredare begreppet regionens offentliga digitala service kan den siffran komma öka. Det krävs alltså ett omfattande arbete för att införa kommentarsfunktion och ställa samman tillgänglighetsutlåtanden i alla kanaler.

Utbildning om digital tillgänglighet på Lärtorget

På Lärtorget finns en e-utbildning  som visar arbetssätt för att tillgänglighet ska bli en naturlig del i förvaltning och utveckling av regionens digitala service.

E-utbildningen vänder sig till strategiskt och operativt verksamma inom digital service i hela regionen. Att nå berörda yrkesroller och personer inom det omfattande området e-hälsa är prioriterat då utvecklingstakten för nya digitala tjänster är snabb inom det området. Även privata vårdgivare kan ta del av utbildningen.

Viktig information

Rekommenderade webbläsare för att funktionerna i utbildningen ska fungera bra är Google Chrome eller Firefox.

40 minuter som gör skillnad

E-utbildningen "Tillgänglig digital service i Region Stockholm", tar cirka 40 minuter att genomföra. Utbildningen innehåller en introduktion som är obligatorisk för alla och flera fördjupande moment. Varje moment är kopplat till ett specifikt kunskapsmål och riktar sig i vissa fall till särskilda yrkesroller. Då samma person kan axla flera typer av roller och ansvar är uppdelningen i moment indelad i situationer i stället för funktioner:

 • kvalitetssäkra din verksamhet
 • beställ, kravställ och följ upp
 • skapa redaktionellt innehåll
 • designa ett gränssnitt
 • koda tillgängligt
 • fördjupning om lagen
 • vägar till mer stöd.

Mer om lagen – Sveriges lagstiftning går längre

EU-direktivet anger den lägsta nivå som medlemsstaterna ska följa. Sverige har med sin lagstiftning valt att gå längre på några punkter:

 • Med begreppet offentlig digital service väljer Sverige en mer teknikneutral lagstiftning genom att inte begränsa sig till bara de teknikslag som direktivet anger som miniminivå.
 • Sverige väljer också att omfatta fler aktörer än de offentliga organ som direktivet anger.
 • Även digital service via sociala medier ingår i den svenska lagstiftningen.

Olika tidpunkter för olika digitala tjänster

Lagen angav ett antal tidpunkter då olika digitala tjänster ska följa lagkraven. Syftet var att ge varje aktör en rimlig tid att utveckla och anpassa sin digitala service. Några exempel: Nya webbplatser berördes av lagen från september 2019, befintliga webbplatser och tidsoberoende media berördes från september 2020. Från juni 2021 ska publika appar vara anpassade till kraven på tillgänglighet.

Vilka omfattas av lagen?

Sverige har valt att omfatta fler aktörer än de som EU-direktivet anger. Lagen gäller för

 • alla statliga och kommunala myndigheter
 • beslutande församlingar i kommuner och regioner
 • offentligt styrda organ (i stort sett de flesta kommunala företag)
 • privata aktörer som bedriver yrkesmässig verksamhet med offentlig finansiering inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg
 • enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd som erhåller statsbidrag för ersättning för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå.

Lagen omfattar även digital service som erbjuds via en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll. Det innebär i praktiken att innehåll i sociala medier ska följa tillgänglighetskraven även om aktören själv inte har kontroll över kanalen. Exempelvis behöver filmer textas.

Från EU-direktiv till lag och föreskrifter

EU-direktivet anger en lägstanivå, att webbplatser, intranät, appar och de dokument som sprids via dessa ska uppfylla den europeiska standarden för tillgänglighetskrav WCAG 2.1 nivå AA (Web Content Accessibility Guidelines). Den svenska lagstiftningen uppfyller EU-direktivets lägsta nivå och går längre på ett antal punkter som beskrivits här. Trots en omfattande lagstiftning kan inte alla detaljer utläsas i lagtexten. Det kan därför komma ytterligare striktare krav i Sverige. Regeringen eller utsedd myndighet kan arbeta fram föreskrifter som reglerar detaljerna.

Vad innebär krav på tillgänglighet?

Kraven på tillgänglighet handlar både om att webbinnehållet ska vara tillgängligt och att användaren ska kunna ta del av och föra in information oberoende av enhet och eventuella hjälpmedel. En nyckel till ett bra tillgänglighetsarbete finns därför i förståelsen av besökarnas förutsättningar och användningsmönster. EU-direktivet och den svenska lagen är mycket omfattande och detaljerad.

På en översiktlig nivå kan lagen sammanfattas i uppdelningen på fyra områden för tillgänglighet:

Uppfatta

Det handlar om att förstå innehållet på webbplatsen, exempelvis genom att kunna skilja på förgrund och bakgrund eller kunna ändra textinnehållet utifrån behov.

Genomförbar

Handlar om att allting på webbplatsen måste vara användbart, till exempel tillgänglig funktion från tangentbord.

Förståelig

Handlar om att informationen på en webbplats måste vara begriplig att förstå till exempel att texten är läsbar så att användaren förstår innehållet och att det är lätt att del av med olika hjälpmedel.

Hållbarhet

Handlar om att innehållet på webbplatsen ska fungera så att det kan användas av flera olika enheter. Till exempel att användaren kan använda program för att lyssna på innehållet.

 • Uppdaterad: 11 september 2023

 • Faktagranskad: 11 september 2023

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Pia Eliasson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen