Till start

Vårdgivarguiden

Här finns information om övervikt och fetma för dig som arbetar på ungdomsmottagning.

Ungefär vart femte skolbarn i Sverige har i dag övervikt eller fetma. I Stockholms län kan man se stora socioekonomiska skillnader i förekomst av övervikt och fetma, med högst andel i grupper med kort utbildning och låg inkomst.

Ungdomsmottagningen har en central roll i arbetet med att förebygga övervikt och fetma, både genom sin hälsokompetens och genom uppgiften att bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Det är viktigt att fånga upp och erbjuda stöd till barn och ungdomar som utvecklar övervikt. Ungdomsmottagningen kan i sina samtal ta upp frågan kring övervikt när det är befogat.

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

Syftet med regionalt vårdprogram övervikt och fetma är både att vägleda vårdgivare och att motivera för den roll som hälso- och sjukvården har i arbetet med övervikt och fetma.

Remittera vidare

Om du behöver remittera någon vidare kan du läsa mer i Regionalt vårdprogram övervikt och fetma.

Patientgrupper som bör erbjudas behandling i hälso- och sjukvården

Patientgrupper fördelade efter BMI och rekommenderad vårdkedja.
Patientgrupp BMI Rekommenderad vårdkedja
12–18 år Övervikt (iso-BMI 25–30) vid fetmaassocierade syndrom eller samsjuklighet med ökad sårbarhet för utveckling av fetma (till exempel tumörsjukdom, psykisk ohälsa, behandling med potentiellt vikthöjande läkemedel, funktionshinder). Identifieras ofta i elevhälsa, barnsjukvård, vårdcentral, habilitering eller barnpsykiatrin.
Utreds och behandlas på BUMM.
Ev. remiss till fetmaspecialistvård (RCBO).
12–18 år Övervikt (iso-BMI 25–30) och fetmarelaterad följdsjukdom som påverkas gynnsamt av viktnedgång (till exempel typ 2- diabetes, polycystiskt ovariesyndrom, leverförfettning, ländryggsbesvär, intrakraniell hypertension).

Identifieras ofta i elevhälsa, barnsjukvård, vårdcentral eller på ungdomsmottagning.

Utreds och behandlas på BUMM.
Ev. remiss till fetmaspecialistvård (RCBO).

12–18 år Fetma (iso-BMI >30)

Identifieras ofta i elevhälsa eller vårdcentral. Utreds och behandlas på BUMM.

Ev. remiss till fetmaspecialistvård (RCBO/ÖC).

Källa: Regionalt vårdprogram övervikt och fetma, Region Stockholm.

Syftet med regionalt vårdprogram övervikt och fetma är både att vägleda vårdgivare och att motivera för den roll som hälso- och sjukvården har i arbetet med övervikt och fetma.

Personcentrerat förhållningssätt

Den som vill minska i vikt måste förändra sina levnadsvanor. Ett personcentrerat förhållningssätt är en förutsättning för förändring. Samtalet är ett av de viktigaste redskapen.

Läs mer om samtalets betydelse och om Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning på barn och ungdomar, som skriver om vikten av att våga prata med barn om övervikt och fetma här:

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet

Ohälsosamma matvanor ökar risk för övervikt och fetma och andra kroniska sjukdomar. Även om svenska barn och ungdomar generellt har bra matvanor behöver många öka intaget av fullkorn, minska konsumtionen av sötsaker, äter mer frukt, grönsaker och nyttiga fetter. I Livsmedelsverket senaste kostundersökning på ungdomar (från åk 5) åt 9 av 10 för lite fullkorn jämfört rekommendationen.

Läs mer om stöd i arbetet med ohälsosamma matvanor här:

Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar leder till betydelsefulla hälsovinster både för den nuvarande och långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

Alla ungdomar upp till 18 år rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet på recept, FaR

FaR är en evidensbaserad metod för att stödja personer till att öka sin fysiska aktivitet och kan användas både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. FaR får förskrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har kännedom om personens hälso- och sjukdomstillstånd. Läs mer FaR-certifierade aktivitetsarrangörer på webbplatsen FaRledare.se.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) till barn och ungdomar

FaR kan förskrivas till barn 6 år och äldre som inte är aktiva i nivå med grundläggande rekommendationer för fysisk aktivitet, och som utvecklat ohälsa eller som tillhör en riskgrupp för att utveckla ohälsa till följd av en fysiskt inaktiv livsstil. FaR kan också komplettera eller ersätta annan behandling, till exempel läkemedel.

FaR kan användas som behandling till barn 6 år och äldre för diagnoserna astma, depression och övervikt/fetma.

Läs mer här:

Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor

Det Regionala vårdprogrammet Ohälsosamma levnadsvanor omfattar rekommendationer för barn och unga under 18 år. Vårdprogrammet baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. 

Stöd och material

Det finns broschyrer, affischer (t ex sockeraffischen på flera språk), material etc som stöd för arbetet med matvanor och fysisk aktivitet som du hittar här:

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

  • Uppdaterad: 18 februari 2021

  • Faktagranskad: 18 februari 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen